定制的研究論文

《Machine learning in 10 pictures》
介紹:Deniz Yuret用10張漂亮的圖來解釋機器學習重要概念:1. 《Machine Learning for Industry: A Case Study》
介紹:這篇文章主要是以Learning to Rank為例說明企業界機器學習的具體應用,RankNet對NDCG之類不敏感,加入NDCG因素後變成了LambdaRank,同樣的思想從神經網絡改為應用到Boosted Tree模型就成就了LambdaMART。Chirs Burges,微軟的機器學習大神,Yahoo 2010 Learning to Rank Challenge第一名得主,排序模型方面有RankNet,LambdaRank,LambdaMART,尤其以LambdaMART最為突出,代表論文為: From RankNet to LambdaRank to LambdaMART: An Overview 此外,Burges還有很多有名的代表作,比如:A Tutorial on Support Vector Machines for Pattern Recognition,Some Notes on Applied Mathematics for Machine Learning.           內丹學的無爲源自於《老子》,因內丹學各派共推崇《老子》爲根本經典,而《老子》中最先明確地提出了“道常無爲,而無不爲”、“爲學日益,爲道日損,損之又損,以至於無爲,無爲而無不爲”的觀點,這成爲後來各家內丹學無爲思想的根本綱領。“道法自然”,“道”是自然而然,自己如此,在它之上沒有更高的東西可以效法,在它背後沒有更高的意志或主宰使之營爲,道並沒有有意識地去創生萬物、支配萬物,這即是“道”之“無爲”。但天地萬物由“道”而生,生機盎然,各得其所,這是“道”之“無不爲”。“道”並沒有特別地對個別的事物格外地關照,它沒有任何有限的具體的作爲,但正因爲如此,“道”就有無限的功能,它能保證一切事物都成就爲其自己,這就是道之“無爲而無不爲”。“爲學”是增加積極的知識,凡有所爲即有所限制,有爲即有所不爲;而“爲道”則是減損一切分別的作爲,回歸于道之無爲,無爲即無不爲。用內丹學的語言來說,爲學是有爲,是道之“順行”;爲道是無爲,是修煉之“逆行”,以返本合道。             . Htm
註十七:溫芳生,<基督教喪葬禮儀>,桃園縣生命禮儀研習班手冊,頁G之一,中華民國殯葬教育協會印。
註十八:釋體通,<佛教喪葬禮儀>,中華民國殯葬教育學會桃園縣生命禮儀研習班第三期研習手冊,頁E之一至七。
註十九:楊進郎,<回教的喪葬禮儀>,中華民國殯葬教育學會桃園縣生命禮儀研習班第三期研習手冊,頁P之一至三,依據穆士林手冊改寫。
註二十:依葉長庚<道教喪葬禮儀>,中華民國殯葬教育學會桃園縣生命禮儀研習班研習手冊,頁F一至七資料編寫。
註二十一:以下各種不同形式的葬儀,據楊鴻台《死亡社會學》,上海社會科學院出版社,一九九七,頁三二三。
註二十二:楊鴻台,《死亡社會學》,上海社會科學院出版社,一九九七,頁三二九。
註二十三:楊鴻台,《死亡社會學》,上海社會科學院出版社,一九九七,頁三四一。
註二十四:楊鴻台,《死亡社會學》,上海社會科學院出版社,一九九七,頁三四七。
註二十五:二○○○年五月二十二日,台北北市議員魏憶龍<殯葬文化脫胎換骨從根做起>質詢。
註二十六:據臺北市政府社會局新聞稿,www. 三、 顯等級
 即顯示死者的社會等級。所謂「生享富貴,死極哀榮」,這是中國人傳統的也是最高的生死追求;同時也在顯示死者的家族親屬的社會等級。喪禮中的等級,政治上的,如什麼地位者死後用什麼稱呼(如天子死曰崩,諸侯死曰薨),用什麼禮儀出殯,墓制等規定;精神上的,如國家向有優良德行或特殊貢獻者賜以諡號,以此表彰死者並激勵生者,比如北宋范仲淹死後諡曰「文正」,故後世稱「范文正公」。現在則有「偉大的」或某「家」之類,這是現代的諡號。再有墳墓埋葬制度上的,如墳高、墓區的大小等。總而言之,中國死亡文化中的等級制度,全面地體現於關於死亡稱謂等觀念形態,喪事、祭祀等操作形態和墓葬等實物形態之中。
 生者為死者追求更高的等級,夾雜著不同的感情:有時是生者覺得死者生前有巨大的貢獻,不給以更高的等級對待便對不住死者(「事死如事生,事亡如事存。」);有時則是在給自己掙社會地位,因為這樣能給生者帶來相當的好處。
 由於喪事是綜合顯示生者社會地位的一種方式(一個機會),而中國社會的環境又允許、放任這類消費,因而,歷代都有隆喪厚葬之習俗,久之遂演成傳統。或者說,中國社會只要有幾十年的太平,就有可能走向隆喪厚葬。
 如前述,隆喪厚葬與儒家有關係,但不能歸結為儒家。絕不能簡單地認為,要提倡簡喪薄葬就必須反對儒家學說。儒家「重生」,重生則重教化;「送死」也是為了重生,因而對喪禮歷來極為重視,喪禮繁多,為同時代世界各國所不及。但它和隆喪厚葬沒有必然聯繫。中國古代的喪禮是包含著最復雜的社會含義並最具條理化的一整套系統規則,現存最早的見於西周三禮,後世各朝雖各有損益,民間亦有變通,但基本精神未曾改變。相反,佛、道、基督教等輕視人生,鄙視肉體,故喪禮多從簡。. 許多來自評論家的觀點也回應了這段任務內容,他們認為刑求的橋段和崔佛的談話是作為針對美國政府使用刑求 (英语 : Torture and the United States ) 的一種政治評論,但任務本身的內容卻包含了不必要的暴力,同時也是沒有品味的。IGN克薩·麥唐諾(Keza McDonald)認為這段任務是一個有效的諷刺,但實際遊玩時令人感到掙扎與難過,並覺得任務內容「跨越了品味的界線」。[117]Eurogamer的湯姆·布藍威爾(Tom Bramwell)轉寫了一篇小論文,探討任務中的政治探討是否能正當化其暴力與令人不適的本質。他同意《俠盜獵車手》系列本身就頗具爭議特質,而之前的系列作品的第三人稱鏡頭讓玩者能與遊戲中的暴力分離,但「By the Book」中的近距離鏡頭與快速反應事件(QTE)的設計加深了暴力表現的衝擊性。他也提到《決勝時刻:現代戰爭2》中的「No Russian」任務由於缺乏適當的背景脈絡而造成了許多爭議。最後他認為開發者有權利將這段任務放到遊戲中,但他也認為這是一段與遊戲其他內容脫節的「瑕疵橋段」。他认为该场景缺乏足够背景,将其功能概括为“硬伤”[246]。酷刑自由的基斯·贝斯特表示,施刑的角色扮演“线索交叠[247]”。英国工党议员议员基斯·瓦兹对未成年玩家可接触到的这一任务表示关注[248]。汤姆·奇克则为酷刑镜头辩护,与“No Russian”关卡不同和2012年电影《刺杀本·拉登》不同,“By the Book”中酷刑的基本政治评论必定需要暴力内容[34]。. 註一:呂應鐘<殯葬管理科系規劃草案二>,《殯葬管理科系規劃研討會會議手冊》,南華大學,頁二十三。
註二:見網站 www. 六、改革追悼會儀式
 追悼會本來是對傳統厚葬隆喪習俗的否定而改行的簡單儀式,是現代社會懷念死者、表示哀悼的祭奠方式。但是久而久之又變成相當複雜。所以也必須改良。
 追悼會上都會宣讀悼詞,其內容無一不是竭盡贊美死者生前功德之能事,似乎死者生前不是完人,就是超人,至少是好人。連槍擊要犯大流氓也被追悼成英雄,此種不實事求是的評價,從形式和內容上使悼詞成了一種現代八股文,完全失掉意義。
 再如,向遺體告別成了一種必須履行的程序,似乎不這樣做就是對死者的不敬,其實這又是一時不必要之舉。為了履行這道程序,殯儀職工不得不在絕大多數人避之猶恐不及的特殊環境中,負責為死者的梳妝打扮,不得不擺弄那些患有各種疾病(包括患有烈性傳染病)、或頭部、肢體毀損、或因脫水及腫脹而嚴重變形的屍體,竭盡自己所能,讓死者的遺容遺體盡可能與其生前的形象接近一些。我們不否認殯葬職工為此而付出的特殊的艱辛勞動。但是,所有參加向遺體告別的人們,腦海中留下的只是死者塌陷的眼窩、枯槁的面龐、躺在玻璃罩內一絲不動的悲涼屍體的印象,改變了生者對逝者在世時音容笑貌的美好追憶,既然如此,向遺體告別的程式為什麼不可以取消?
 向死者表示哀思,當屬人之常情、無可非議,但追悼死者的方式應有多種多樣,不必拘泥於一種做法,即便是追悼會本身,也是可以從形式和內容上賦予其新意的。
 總之,追悼死者的方式盡可以多種多樣,各個地區、各行各業,可以從自己的實際情況出發,遵循節儉、便利、向上的原則行事,並將各種好的做法及時推廣、蔚成風氣,以促進社會精神文明建設的提高與發展。. 二、我國的宗族制對西方的教會制:
 國人一向有重血緣、重家族、重孝道的宗法制社會原則,當然此種觀念也會融入死亡文化之中。嬰兒降臨與長者去世這兩件事,都不僅是一個家庭的大事也是本家族的大事。所以孝道原則不僅是生者的原則,也構成喪禮活動的原則,自古認為「生,事之以禮;死,葬之以禮,祭之以禮。」所以殯葬禮儀是以家族為基本單位辦理的,是作為團聚家族與親朋好友的一次社會活動。
 西方教會勢力強大,其社會作用相當於中國的宗法組織。在基督教文化中,人的生和死是個人和上帝之間的事,死亡是靈魂擺脫了軀體而蒙主寵召,人一經死亡就似乎與自己的親朋斷絕關係,因為軀體已經腐朽,靈魂則到一個美好的地方去了。因為基督教強調要以一個純潔的靈魂去見上帝,因而基督徒臨終前通常要在牧師幫助下進行懺悔,最後一次體認上帝的仁慈,並消除對死亡的恐懼。這一行為也就是精神上的臨終關懷的作用。.

二、深圳龍崗的厚養薄葬

 「龍崗區完成戶籍人口死亡火化率和清墳骸骨火化率兩個100%,這背後是群眾的殯葬觀念發生了顯著變化。去年殯葬改革的重點轉向清墳工作後,我市殯葬改革的兩個試點鎮坪山鎮、龍崗鎮,遷墳工作進展良好,龍崗鎮一年間共清理大的土墳七十二個,金壇六二七六個。
 「清明節期間,村民祭奠的方式也發生了變化,過去繁瑣的燒冥錢、送金豬三牲,改為現在去海邊撒花瓣,去樹木間除草培土,或在家中、骨灰堂用幾束鮮花、幾柱清香祭拜。龍崗區有關負責人說:由土葬轉變到火化,再轉變到骨灰撒海和樹葬,短短幾年間,村民思想觀念轉變,已從過去的『入土為安』轉變為『厚養薄葬』。」(註二十八). 六、改革追悼會儀式
 追悼會本來是對傳統厚葬隆喪習俗的否定而改行的簡單儀式,是現代社會懷念死者、表示哀悼的祭奠方式。但是久而久之又變成相當複雜。所以也必須改良。
 追悼會上都會宣讀悼詞,其內容無一不是竭盡贊美死者生前功德之能事,似乎死者生前不是完人,就是超人,至少是好人。連槍擊要犯大流氓也被追悼成英雄,此種不實事求是的評價,從形式和內容上使悼詞成了一種現代八股文,完全失掉意義。
 再如,向遺體告別成了一種必須履行的程序,似乎不這樣做就是對死者的不敬,其實這又是一時不必要之舉。為了履行這道程序,殯儀職工不得不在絕大多數人避之猶恐不及的特殊環境中,負責為死者的梳妝打扮,不得不擺弄那些患有各種疾病(包括患有烈性傳染病)、或頭部、肢體毀損、或因脫水及腫脹而嚴重變形的屍體,竭盡自己所能,讓死者的遺容遺體盡可能與其生前的形象接近一些。我們不否認殯葬職工為此而付出的特殊的艱辛勞動。但是,所有參加向遺體告別的人們,腦海中留下的只是死者塌陷的眼窩、枯槁的面龐、躺在玻璃罩內一絲不動的悲涼屍體的印象,改變了生者對逝者在世時音容笑貌的美好追憶,既然如此,向遺體告別的程式為什麼不可以取消?
 向死者表示哀思,當屬人之常情、無可非議,但追悼死者的方式應有多種多樣,不必拘泥於一種做法,即便是追悼會本身,也是可以從形式和內容上賦予其新意的。
 總之,追悼死者的方式盡可以多種多樣,各個地區、各行各業,可以從自己的實際情況出發,遵循節儉、便利、向上的原則行事,並將各種好的做法及時推廣、蔚成風氣,以促進社會精神文明建設的提高與發展。. 《Machine Learning for Industry: A Case Study》
介紹:這篇文章主要是以Learning to Rank為例說明企業界機器學習的具體應用,RankNet對NDCG之類不敏感,加入NDCG因素後變成了LambdaRank,同樣的思想從神經網絡改為應用到Boosted Tree模型就成就了LambdaMART。Chirs Burges,微軟的機器學習大神,Yahoo 2010 Learning to Rank Challenge第一名得主,排序模型方面有RankNet,LambdaRank,LambdaMART,尤其以LambdaMART最為突出,代表論文為: From RankNet to LambdaRank to LambdaMART: An Overview 此外,Burges還有很多有名的代表作,比如:A Tutorial on Support Vector Machines for Pattern Recognition,Some Notes on Applied Mathematics for Machine Learning. 《俠盜獵車手V》中的開放世界設定在虛構的聖安地列斯州(San Andreas),其背景以美國南加州為範本。系列作品中的《俠盜獵車手:聖安地列斯》同樣也是以聖安地列斯州為作為遊戲背景,其中包含了三個城市和鄉村區域。然而《俠盜獵車手V》的世界中只有「洛聖都」(Los Santos)一座城市。[84]這樣的設定讓製作團隊能更加專注地建構出更高品質、更壯觀的城市場景。[40]在這兩款遊戲中的洛聖都都是以洛杉磯作為設計藍本,[50]製作團隊認為《俠盜獵車手:聖安地列斯》中充滿野心的三座城市設定太過龐大,且造成遊戲無法真實反應他們心目中理想的城市設計。製作人丹·浩瑟(Dan Houser)解釋道「為了適當的重現洛杉磯,⋯⋯在無法完全複製的情況下,遊戲必須要讓你有一種開闊延展的感受」,此外將製作預算和人力分配給三座城市可能導致無法準確捕捉洛杉磯的真實樣貌。[40]藝術監製亞倫·蓋博特(Aaron Garbut)認為在PlayStation 2的時代中,製作團隊沒有足夠的技術能力來適當的捕捉洛杉磯風情,讓《聖安地列斯》中的洛聖都感覺像是「一片背景幕或是有著路人隨機出沒的遊戲關卡」。[40]隨著製作小組轉移到新世代主機上,他們希望能夠在《俠盜獵車手V》中從頭建構一座完整的城市,而非以《聖安地列斯》作為基礎。蓋博特進一步解釋,在轉移到PlayStation 3和Xbox 360平台上後,「與《聖安地列斯》時期相比,我們的製作流程和重現真實世界的能力有著極大的進步」,因此使用《聖安地列斯》作為範本將是不必要的。[40]為了建構遊戲世界,製作小組前往洛杉磯進行多次的實際勘察,並邀請了導遊與建築歷史學家同行。在這些勘察行程中總共拍攝了約25萬張照片,以及數小時的影片作為參考資料。[42]他們也研究了虛擬地球儀 (英语 : virtual globe ) 和人口普查資料來重現洛杉磯的地理和人口分布。[40]. 三、 顯等級
 即顯示死者的社會等級。所謂「生享富貴,死極哀榮」,這是中國人傳統的也是最高的生死追求;同時也在顯示死者的家族親屬的社會等級。喪禮中的等級,政治上的,如什麼地位者死後用什麼稱呼(如天子死曰崩,諸侯死曰薨),用什麼禮儀出殯,墓制等規定;精神上的,如國家向有優良德行或特殊貢獻者賜以諡號,以此表彰死者並激勵生者,比如北宋范仲淹死後諡曰「文正」,故後世稱「范文正公」。現在則有「偉大的」或某「家」之類,這是現代的諡號。再有墳墓埋葬制度上的,如墳高、墓區的大小等。總而言之,中國死亡文化中的等級制度,全面地體現於關於死亡稱謂等觀念形態,喪事、祭祀等操作形態和墓葬等實物形態之中。
 生者為死者追求更高的等級,夾雜著不同的感情:有時是生者覺得死者生前有巨大的貢獻,不給以更高的等級對待便對不住死者(「事死如事生,事亡如事存。」);有時則是在給自己掙社會地位,因為這樣能給生者帶來相當的好處。
 由於喪事是綜合顯示生者社會地位的一種方式(一個機會),而中國社會的環境又允許、放任這類消費,因而,歷代都有隆喪厚葬之習俗,久之遂演成傳統。或者說,中國社會只要有幾十年的太平,就有可能走向隆喪厚葬。
 如前述,隆喪厚葬與儒家有關係,但不能歸結為儒家。絕不能簡單地認為,要提倡簡喪薄葬就必須反對儒家學說。儒家「重生」,重生則重教化;「送死」也是為了重生,因而對喪禮歷來極為重視,喪禮繁多,為同時代世界各國所不及。但它和隆喪厚葬沒有必然聯繫。中國古代的喪禮是包含著最復雜的社會含義並最具條理化的一整套系統規則,現存最早的見於西周三禮,後世各朝雖各有損益,民間亦有變通,但基本精神未曾改變。相反,佛、道、基督教等輕視人生,鄙視肉體,故喪禮多從簡。. 六,其他葬式
 塔葬。佛教中地位較高的僧侶,死後往往實行塔葬,先用特制香料塗抹遺體,裹以金箔,存於甕中,置於金塔或銀塔內,供人祭奉,俗稱「肉身喇嘛」,西藏大活佛達賴或班禪死後,均採用此種葬法。
 裸葬。高山族的一種葬俗,人死後,脫去衣服,裹以鹿皮,由親屬四人抬至山頂,打開鹿皮,使死者躺臥其上,再將其生前所穿衣服蓋在身上,俗以為,這樣可以使無形的靈魂離開肉體還潔而去。
空葬。鄂爾多斯蒙古族的葬俗,空葬時先在墓地挖一大坑,再將座棺懸吊其內,然後在上面搭以木椽,用沙蒿覆蓋,這種宗教葬式現較為罕見。
 野葬。蒙古族的葬俗,常見於西部牧區,人死後將其屍放在木輪車上拉著跑,一直到掉下來為止,然後將屍體置於荒野,讓狼、鷹吃掉,俗以為這樣可以使死者的靈魂升入天堂,七天後如屍體仍在,就要延請喇嘛念經,祈禱消災,解放後,此種習俗己不多見。
 以上諸種喪葬形式,係我國各民族古時曾有過,其中一些具體葬式至今尚存的不同習俗,從我國的基本地理環境、各民族的經濟、文化生活背景等社會因素出發,而有所不同,種類繁多,實可當做殯葬改革研究的內容。. 文字知識發掘(Knowledge Discovery from Text ,KDT)亦可稱為文字探勘(Text Mining )或是文件資訊探勘(Document Information Mining )其應用了資訊檢索、資訊萃取、計算語言學、自然語言處理、資料探勘技術等,文字探勘特別著重於利用這些技術,自非結構或半結構的文字中發掘出先前未知,隱含而有用的資訊,Dan Sullivan (2001)定義文字探勘為「一種編輯、組織及分析大量文件的過程,為了提供特定使用者特定的資訊,以及發現某些特徵及其間的關聯」。相較於傳統的資料探勘,文字探勘需要加上額外的資料選擇處理程序,以及複雜的特徵萃取步驟。. 拾貳:結論
 殯葬改革工作並非只是簡單的將目前的殯葬禮儀加以簡化一些而已,簡化殯葬禮儀程序只是殯葬改革的一個小環節而已。本論文認為要改革殯葬禮儀必須「從教育著手、從根本做起」,這是長期的工作,應該從殯葬相關的上中下游整體規劃,澈底執行。光是簡化殯葬儀式一項是不夠的,雖然台北市政府已有示範禮堂的推行,但這只是初步。
 當年政府推行火化的觀念也是歷經十多年甚至更久的時間方才進步到目前火化比土葬多的地步,然而在邁向廿一世紀的今天,許多年輕一代移居外國,傳統的祭祖掃墓無法再像過去一樣每年回來舉行,我們也看到網路上出現代為祭祖的網站,只要點選方式、儀式、祭品等等,付些費用,就可以在網路上實行掃墓工作,雖然這是很沒有「人性」的疏遠方法,但是也適時反應出社會變遷下的許多傳統習俗都必須用新的e時代思考方式來改革。
 本論文提出真正的殯葬改革應包括:
 一、從教育著手,各級學校深入灌輸「厚養薄葬」的倫理教育,教育後輩從精神上和物質上盡力俸養好老人的生活,使其居安食美、心暢神爽,賾養天年;而在老人死後,喪事應盡量從簡,有益於社會、有勵於生者、有安於死者。而非生前不孝,死後才來厚葬,將辦喪事的費用當做老人生前的寄養基金,意義反而重大。
 二、從教育著手,具體宣導「捐贈遺體」的大愛行為,讓大家都能了解保存全屍並不是正確觀念,將可用器官如五臟、眼角膜等捐給需要的人,讓死者的精神永遠存在,才是「遺愛人間」。
 三、從現實著手,推行「愛心追思」的儀式,澈底改變目前參雜不同民俗、宗教信仰的熱鬧殯葬習俗,禁止不合善良風氣的電子花車等行為,改以家人親友追思的方式,參照西方宗教的喪禮改良之。
 四、從現實著手,儘速推行「樹葬」或「海葬」的觀念,除了可以節約葬儀之外,更有環保的觀念。也減少死人與活人爭地的困擾,節省喪葬費用,更讓大地增進綠色生機,也讓死者的生命在綠色的成長中,美化環境,不致於看到滿山癩痢頭式的墳墓。
 殯葬改革並非難事,端看政策制訂者有沒有遠見,對一年約八百億的殯葬經濟規模是否重視,或對彈丸之地的台灣土地規劃有否正確看法。其次,也要看參與修訂殯葬改革禮儀的民俗學者有否宏觀理念,若堅持自己所懂的民俗是正確的,則要大力改革是困難的。
 本論文期望做個拋磚引玉,讓社會大眾思考是否應該澈底檢討殯葬禮儀了。.     “蓋心者,君之位也,以無爲臨之,則其所以動者,元神之性耳;以有爲臨之,則其所以動者,欲念之性耳以有爲反乎無爲” [15] 無爲從人的意識的能動性上講而不從客體的動靜上講,它是一種內在的精神修養,人的意識是一個可能性,它有各種可能的精神狀態,這正是修行的意思,修行無非是對人的精神狀態的能動的修正,從常人的執著自我的分別意識進入無分別的虛靜意識,用內丹學的話說就是從後天之“識神”進入先天的“元神”,識神是有爲,元神是無爲。“有爲而爲者,識神也;無爲而爲者,元神也” [16] 執著於自我、欲望的分別意識就是有爲,無分別的虛靜意識就是無爲,內丹學的修煉從根本上講就是要超越常人的後天“有爲”的“識神”而返還於人的先天“無爲”的“元神”。. 四、中華的儒道對西方的基督宗教:
 中國傳統的死亡文化是由儒家內聖外王、禮治社會的文化傳統所主導,這也是儒家仁學孝道文化的另一種具體形態,常被作為塑造儒家的理想人格,從而推進社會治理的一個重要環節。所以儒家遵循周禮制定相當繁複的儀式,後又因道家的興盛,又制定出另一套殯葬儀軋,儒道儀式相混又滲雜不同地區的民間信仰,成為目前多樣的儀式。
 而西方基督教的死亡文化是基督教靈魂學說的一部分,意在培養人們對上帝的宗教感情,純潔其道德情操,堅定基督教的輕塵世的生存觀。現代西方的死亡文化又受到十五世紀以來的人道主義、個人本位主義的人文文化以及科學技術的影響,所以現代殯儀服務、臨終關懷、自然死(不該稱為「安樂死」)等都是要讓垂死者死得更安詳,更少恐懼和痛苦,這才是「尊嚴死」的境界。. 《UFLDL-斯坦福大學Andrew Ng教授“Deep Learning”教程》
介紹:本教程將闡述無監督特征學習和深度學習的主要觀點。通過學習,你也將實現多個功能學習/深度學習算法,能看到它們為你工作,並學習如何應用/適應這些想法到新問題上。本教程假定機器學習的基本知識(特別是熟悉的監督學習,邏輯回歸,梯度下降的想法),如果你不熟悉這些想法,我們建議你去這裏機器學習課程,並先完成第II,III,IV章(到邏輯回歸)。此外這關於這套教程的源代碼在github上面已經有python版本了 UFLDL Tutorial Code. Tw,發稿單位:臺北市殯葬管理處第二殯儀館,發稿日期:八十九年十月卅一日。
註二十七:天堂網網站報導�
http://www. 一、 重孝道
 指將喪禮作為推進孝道的一個重要環節。「孝,禮之始也。」(《左傳•文公三年》)上至天子,下至庶民,莫不如此。漢朝宣稱「以孝治天下」,皇帝廟號均冠以「孝」字,諸如孝文帝、孝景帝、孝武帝;庶民在先人的牌位或墓碑上亦冠以「某孝子(女)」、「某孝孫(孫女)」等;官員喪父母,須辭官回家服喪三年,曰「守制」等等。這一切源於儒家理論。儒家第一經典《論語》中多處論述了「孝」對於修養人格、治理國家的重要意義,所謂:「慎終追遠,民德歸厚」,「君子務本,本立而道生」,「孝者,德之本歟」。這一整套思想被歷代國家所繼承,構成了獨具中國特色的功利主義的「孝道資葬文化」。倡導孝道,以孝道敦厚人心,強化代際聯係,進而促進社會治理,這就是中國傳統的喪禮文化的核心。. Tw ,臺北市政府社會局新聞稿,臺北市殯葬管理處第二殯儀館發稿,日期八十九年十月卅一日,聯絡人陳群生,聯絡電話(○二)二七三三六一四二轉一五○○。
註三:見鄭志明<臺灣喪葬儀式與宗教>,苗栗縣政府殯葬教育研習班第一期研習手冊,頁六十九。
註四:王夫子,《殯葬文化學》,中國社會出版社,一九九八,頁二八九。
註五:高壽仙,《中國宗教禮俗—-傳統中國人的信仰系統及其實態》,天津人民出版社,一九九二,頁三。
註六:馮天策,《信仰導論》,廣西人民出版社,一九九二,頁七十六。
註七:蒲慕州,《追尋一己之福:中國古代的信仰世界》,允晨文化公司,一九九五,頁九十三。
註八:洪敏麟主講,泖英聖編著,《台灣風俗探源》,台灣省政府新聞處,一九九二,頁五十六。
註九:王夫子《殯葬文化學》,中國社會出版社,一九九八,頁二九二。
註十:《殯葬文化學》,王夫子,中國社會出版社,一九九八,頁二九三。
註十一:見「新客星站」網站 http://www.       在“取坎填離”“有無互入”的功態中,從心之入于虛無清靜狀態而言之,可謂之“無”;就其虛靜之中氣機發動,似有可象而言之,則可謂之“有”。心之虛無使陽生有象,此乃有中之無,即真無也;氣機有象而不離虛無清靜之境,此乃無中之有,即真有也。從內在的“無爲”的境界而言是“無”,從“無爲”境界的功能妙用而言又是“有”,“無”從“神”之靈明言,“有”從“氣”之活動言,“人之靈明知覺者,即無也,神也。氤氳活動者,即有也,氣也。” [13] 從“氣機之起伏”來看“有無”,還是在有無相對待的層面上來談有無,而“真元”是本源性的“道”一層次,它是超“有無”之對待的,而“有無”皆潛蘊其中,既“不在有無中”,又“不在有無外”。. 《俠盜獵車手V》是一款第三人稱開放世界動作冒險遊戲。玩者可通过完成带设定目标的任务场景,使故事取得进展[15]。除了做任务,玩家可自由徜徉开放世界里——从《圣安地列斯》中的开阔乡村地区,到虚构城市洛圣都。《侠盗猎车手V》的地图比系列的任一早期作品都大[16]。地图从一开始就可不受限制地探索,但随着剧情的发展,会有更多的游戏内容解锁[17]。玩者使用拳腳近身攻擊、槍械、武器和炸彈等來與敵人戰鬥,並能夠以跑步、跳躍、游泳和駕駛各種載具等方式浏览地图。为适应地图的大小,本作引入了《侠盗猎车手IV》中缺席的固定翼飞机。遊戲提供了自動瞄準和躲避系統 (英语 : cover system ) 來幫助玩家與敵人戰鬥。[18]若主角受伤,其健康值将恢复到中间点。玩者透過完成一連串的任務來推進遊戲的故事內容,與大多數的開放世界類型的遊戲相同,玩者可自由選擇在任何時間去執行這些任務。如果玩者在遊戲中進行了任何違法行為,遊戲中的警察機構可能會採取行動,遊戲畫面上的抬頭顯示器將會顯示玩者被「通緝」的程度[19]。當玩者持續進行違法行為時,用來代表通緝程度的星號將會增加,警察對於玩者的追緝也會隨之變得更加激烈。在玩者逃離警方的視線範圍後,右上角的通緝星星會開始閃爍,閃爍一段時間並沒被警察發現後即會取消通緝(警察的視線範圍是小地圖上的藍色區域)。[20].

一、 土葬
 土葬是我國古代通常的喪葬儀式,不僅僅是漢族以土葬為主要代表,古代匈奴、突厥、回紇、苗族等少數民族,均以此為主要葬式。方法是用棺木盛屍,挖葬穴,深埋土中,以土丘為標記。中國的傳統文化觀念歷來強調「入土為安」,把死後的世界稱作「九泉之下」,稱故世之人為「命歸黃泉」。以中原地區漢民族而論,人民世代以農業為主,視土地為生命之本,是漢民族根深蒂固的觀念。因此,人死後埋葬於土中,是使死者靈魂得以安息的最好所在,然而,由於死者身份各不相同,土葬又有不同級別不同規格的葬式。如我國以往許多朝代的帝王,往往在生前就傾其國力,驅使大量民工,為其營造陵寢。現存於世的始皇陵、北京十三陵、河北東陵、西安昭陵、瀋陽北陵等,都是歷史的明證。皇帝以下的各級官吏,身後的土葬規格,則依官品比降。官位越高,佔地越廣、墳也越高。可見土葬在我國歷代,是階級與階層差異的社會標識。從埋葬人數的多寡現象分析,與社會形態的不同與進步有關。此外,土葬的方式也因各民族的文化習俗不同而有異。漢民族在「入土為安」的觀念支配下,視掘墳、移屍為對死者的不敬或褻瀆;有的甚至為捍衛祖墳而與人爭鬥,直至傾家盪產、付出性命、苗族中卻有對死者採取多次「復葬」的方法,即一次土葬後,待棺木朽爛後再備新棺,裝骨復葬,俗稱「翻屍」,直到屍骨全部化土為止。瑤族中也有三年內舉行復葬的習俗。此外,壯族、甘南藏族、佘族等少數民族均有類似葬俗。.       無爲意味著那個本然的、本有的,它是人的本性,本來面目,“夫所謂本者,無爲之爲心也,形骸依之以立也,其爲常而不殆也 ”。 [4] 無爲之心即是先天的、本源的與“道”相應的“本心”,它並不是任何意義上的後天努力的結果,相反一切後天的努力都只能是有限的、部分的,是與“道”相背離的,而無爲意味著廣大的本源、意味著道的整體場域。停止一切的人爲的造作和努力,無爲就自然而然地顯現了,因此人有可能不經後天有爲的修煉而直接“悟”入無爲的境界,這是內丹學中所謂的最上一乘“頓法”,通過徑入無爲而自然達成內丹學修煉的最後目標。但對一般的人而言,他已經陷入有爲造作的狀態太深,他無法一開始就放下這些積重難返的造作欲念,以至於消除這些後天的“有爲”狀態也需要很大的努力,他必須先行轉變他已有的執著,因此他需要修行,這些修行也是一種“有爲”,但修行的“有爲”恰恰是要消除掉常人已有的執著與造作,通過有爲的修煉來開顯無爲,這就是內丹學的從有爲入無爲的“漸法”。《性命圭旨》雲:“蓋三關自有爲入無爲者,漸法也;修上一關,兼下二關者,頓法也。” [5] 但頓法也就沒有任何具體的方法,是與禪相似的頓悟法門,只適用於極少數上根之人,在內丹學中只是提到有這種頓悟的可能,而其主流與特色還是漸法,萬卷丹經津津樂道的多是一套“精氣神”修煉的漸修功法體系。內丹學南宗主張先命後性,“自有作以至於無作,有爲以至於無爲” [6] ,這在內丹學中是更具代表性的,“蓋金丹之道,簡而不繁。以虛無爲體,以清靜爲用,有作以成其始,無爲以成其終。” [7] 有爲對應於命功的修煉,無爲對應於性功的修煉,“命”更偏於有形有象的肉體的方面,對“命”的修煉也就更偏于有作有爲的功夫;“性”更偏於無形無象的精神的方面,對“性”的修煉也就更偏于無相無爲的功夫,有爲是“以術延命”以求“長生”,無爲是“以道全形”以求“無生”,《道書十二種》雲:“蓋金丹之道,一修命、一修性之道。修命之道,有作之道;修性之道,無爲之道。有作之道以術延命也,無爲之道以道全形也。”、“修命者所以長生,修性者所以無生” [8]. 六,其他葬式
 塔葬。佛教中地位較高的僧侶,死後往往實行塔葬,先用特制香料塗抹遺體,裹以金箔,存於甕中,置於金塔或銀塔內,供人祭奉,俗稱「肉身喇嘛」,西藏大活佛達賴或班禪死後,均採用此種葬法。
 裸葬。高山族的一種葬俗,人死後,脫去衣服,裹以鹿皮,由親屬四人抬至山頂,打開鹿皮,使死者躺臥其上,再將其生前所穿衣服蓋在身上,俗以為,這樣可以使無形的靈魂離開肉體還潔而去。
空葬。鄂爾多斯蒙古族的葬俗,空葬時先在墓地挖一大坑,再將座棺懸吊其內,然後在上面搭以木椽,用沙蒿覆蓋,這種宗教葬式現較為罕見。
 野葬。蒙古族的葬俗,常見於西部牧區,人死後將其屍放在木輪車上拉著跑,一直到掉下來為止,然後將屍體置於荒野,讓狼、鷹吃掉,俗以為這樣可以使死者的靈魂升入天堂,七天後如屍體仍在,就要延請喇嘛念經,祈禱消災,解放後,此種習俗己不多見。
 以上諸種喪葬形式,係我國各民族古時曾有過,其中一些具體葬式至今尚存的不同習俗,從我國的基本地理環境、各民族的經濟、文化生活背景等社會因素出發,而有所不同,種類繁多,實可當做殯葬改革研究的內容。. 伍、歷代厚喪薄葬禮儀的變遷
 殷商時代重鬼神,肆行「隆喪厚葬」並大量使用人殉、人牲和車馬陪葬,係出於崇尚鬼神的世界觀,他們對鬼神的信仰已達到了非常狂熱的程度。
 周朝開始以「禮」規範殯葬制度,然而荒年時無法執行厚禮,便減省改良稱為「殺禮」。「禮」是規範生者的行為,鬼神觀念在國家政治中已退居次要地位,所以不再提倡厚葬,《周禮•大司徒》中有十二項荒年之政,其中第八項是「殺哀」,就是簡化喪禮的儀節。
 春秋以後,周王室衰落,各諸侯國自行稱王,諸侯王都按照自己的喜好大搞隆喪厚葬,大出風頭,老百姓也傾家盪產辦喪葬。《墨子•節葬篇》與《呂氏春秋•節葬篇》都反映了當時隆喪厚葬的無序狀況。墨子及墨家學派都反對隆喪厚葬,並提出了有關葬埋的具體設想。莊子也反對當時的厚喪隆葬的習俗。到了戰國時期,各諸侯國交戰頻繁,可是當時的隆喪厚葬似乎並未稍減,「陵墓」就是這一時期的產物。秦始皇統一中國後,也開始大修陵墓,將隆喪厚葬推向登峰造極的地步。
 西漢文帝推行「簡喪薄葬」,漢武帝時已建國70餘年,承文景之治休養生息的政策,天下大富,於是宗室有士公卿大夫以下,爭相奢侈。以至漢武帝後期又開始流行隆喪厚葬。東漢光武帝吸取西漢帝陵被盜掘的教訓,一生都在提倡喪葬簡約。然而到了朝代中期,民生富裕,又興起隆喪厚葬的風氣。
 東漢時有進步觀念的思想家王充撰《論衡》,內談薄葬、四諱、譏日、譴時、卜筮等文,詳細敘述當時葬禮的忌諱,他也反對厚葬。然而東漢時代開始流行風水術,將喪禮結合風水,更加失去原始喪禮的純樸意義。當時不少雅士並不信風水之說,王充也是大力抨擊風水的學者,他自己認為《論衡》書中所講的是「葬禮」而非風水術,他也對天人感應、神秘現象、符籙、卜筮、祭祀、鬼神等大為批判。(註十三)
 魏晉南北朝三國時期由於名士們的厭世觀加上數百年的動亂,對隆喪厚葬自然不會有興趣,帝王及貴戚也都崇尚簡約的殯葬儀式。
 唐以後宋、明、清各朝代制禮最為嚴密,國家開始直接干預殯葬。《大唐開元禮》是中國古代禮制的集大成,不僅規定了各級官員的行為準則,而且全面地干預人們的日常生活,尤其是殯葬禮儀。從此以後,殯葬禮儀便趨向制式化,各級官員必須嚴格地遵照國家規定的制度,按死者生前的官職,或死者子孫的官職辦殯葬,違者必究。「儒家精神」和「制式化」是唐以後殯葬的基本特徵,並對後世影響深遠。
唐朝中後期,韓愈打著復興儒家傳統公開反佛,此後,佛教愈益受到中國士人階層的抵制而逐漸失勢。北宋初年,宋太祖詔令「禁喪葬之家不得用道、釋威儀及裝束異色人物前引」,這是國家公開禁止道教和佛教參與喪事。當時官員都能守簡喪薄葬的規定,但地方上的隆喪厚葬已相當嚴重了。
 明洪武曾下詔:「古之喪禮,以哀戚為本,治喪之具,稱家有無。近代以來,富者奢僭犯分,力不足者稱貸財物,誇耀殯送;及有惑於風水,停柩經年,不行安葬。宜令中書省臣集議定制,頒行遵守,違者論罪。」(註十四)可見當時加上風水觀念的厚葬儀式相當泛濫。
 清代大體繼承了明代的這些規定,不過民間的風水說以及隆喪厚葬也相當嚴重,妨礙正常的社會生活,不到50年間,政府曾連下兩詔出面予以糾正。《紅樓夢》中賈府秦可卿的喪事就是清代隆喪的例子。(註十五). 《俠盜獵車手V》中的開放世界設定在虛構的聖安地列斯州(San Andreas),其背景以美國南加州為範本。系列作品中的《俠盜獵車手:聖安地列斯》同樣也是以聖安地列斯州為作為遊戲背景,其中包含了三個城市和鄉村區域。然而《俠盜獵車手V》的世界中只有「洛聖都」(Los Santos)一座城市。[84]這樣的設定讓製作團隊能更加專注地建構出更高品質、更壯觀的城市場景。[40]在這兩款遊戲中的洛聖都都是以洛杉磯作為設計藍本,[50]製作團隊認為《俠盜獵車手:聖安地列斯》中充滿野心的三座城市設定太過龐大,且造成遊戲無法真實反應他們心目中理想的城市設計。製作人丹·浩瑟(Dan Houser)解釋道「為了適當的重現洛杉磯,⋯⋯在無法完全複製的情況下,遊戲必須要讓你有一種開闊延展的感受」,此外將製作預算和人力分配給三座城市可能導致無法準確捕捉洛杉磯的真實樣貌。[40]藝術監製亞倫·蓋博特(Aaron Garbut)認為在PlayStation 2的時代中,製作團隊沒有足夠的技術能力來適當的捕捉洛杉磯風情,讓《聖安地列斯》中的洛聖都感覺像是「一片背景幕或是有著路人隨機出沒的遊戲關卡」。[40]隨著製作小組轉移到新世代主機上,他們希望能夠在《俠盜獵車手V》中從頭建構一座完整的城市,而非以《聖安地列斯》作為基礎。蓋博特進一步解釋,在轉移到PlayStation 3和Xbox 360平台上後,「與《聖安地列斯》時期相比,我們的製作流程和重現真實世界的能力有著極大的進步」,因此使用《聖安地列斯》作為範本將是不必要的。[40]為了建構遊戲世界,製作小組前往洛杉磯進行多次的實際勘察,並邀請了導遊與建築歷史學家同行。在這些勘察行程中總共拍攝了約25萬張照片,以及數小時的影片作為參考資料。[42]他們也研究了虛擬地球儀 (英语 : virtual globe ) 和人口普查資料來重現洛杉磯的地理和人口分布。[40].  一、新設之「示範禮堂」內外採以暖色系調,取代原有之陰冷寒色系,天花板並使用防火、防潮材質,另加強夜間投射燈光照明,把原建築物主體的美感,透過燈光及色系效果,予以強調烘托,令人有溫馨、柔和、尊重的感覺。
 二、禮廳內部之供桌、坐椅與廳前門口處之簽名桌、來賓桌,全面更換重新訂製,坐椅並加設椅套(椅套上印有臺北市政府,永遠關心您等關懷語),小小的一個步驟,令人深感關懷。
 三、原有禮廳搭設傳統塑膠花製作之外花牌(XXX君告別式場)皆採橫向方式設置,現改以較有質感的立體新式毛玻璃作為外花牌,設計上除具有現代感外,並提供市民免費使用。
 四、禮廳內亦新設置布幔及地毯,均提供治喪民眾免費使用,且對布幔之使用亦可選擇純白色系或粉黃色系兩種系列。
 五、「示範禮堂」除提供民眾免費使用外花牌、布幔及地毯,節省民眾於辦理治喪事宜時之費用支出,並為配合禮廳之整體景觀用間,保障交通順暢及人車安全,自十一月一日起,殯葬處全面止大型花圈入館擺設;另外,乙、丙級禮廳前亦全面禁止停放汽、機車輛,並實施新的門禁管制措施(車位停滿即管制車輛進出)。. 三、 顯等級
 即顯示死者的社會等級。所謂「生享富貴,死極哀榮」,這是中國人傳統的也是最高的生死追求;同時也在顯示死者的家族親屬的社會等級。喪禮中的等級,政治上的,如什麼地位者死後用什麼稱呼(如天子死曰崩,諸侯死曰薨),用什麼禮儀出殯,墓制等規定;精神上的,如國家向有優良德行或特殊貢獻者賜以諡號,以此表彰死者並激勵生者,比如北宋范仲淹死後諡曰「文正」,故後世稱「范文正公」。現在則有「偉大的」或某「家」之類,這是現代的諡號。再有墳墓埋葬制度上的,如墳高、墓區的大小等。總而言之,中國死亡文化中的等級制度,全面地體現於關於死亡稱謂等觀念形態,喪事、祭祀等操作形態和墓葬等實物形態之中。
 生者為死者追求更高的等級,夾雜著不同的感情:有時是生者覺得死者生前有巨大的貢獻,不給以更高的等級對待便對不住死者(「事死如事生,事亡如事存。」);有時則是在給自己掙社會地位,因為這樣能給生者帶來相當的好處。
 由於喪事是綜合顯示生者社會地位的一種方式(一個機會),而中國社會的環境又允許、放任這類消費,因而,歷代都有隆喪厚葬之習俗,久之遂演成傳統。或者說,中國社會只要有幾十年的太平,就有可能走向隆喪厚葬。
 如前述,隆喪厚葬與儒家有關係,但不能歸結為儒家。絕不能簡單地認為,要提倡簡喪薄葬就必須反對儒家學說。儒家「重生」,重生則重教化;「送死」也是為了重生,因而對喪禮歷來極為重視,喪禮繁多,為同時代世界各國所不及。但它和隆喪厚葬沒有必然聯繫。中國古代的喪禮是包含著最復雜的社會含義並最具條理化的一整套系統規則,現存最早的見於西周三禮,後世各朝雖各有損益,民間亦有變通,但基本精神未曾改變。相反,佛、道、基督教等輕視人生,鄙視肉體,故喪禮多從簡。.       無心是無後天識神的分別心,但並不否定有與本源之道相應的“真心”,說無心是從主體無自我的分別心而“心合於道”的境界而言,但這種與道爲一的境界本身並不是不存在的,它恰恰是人的“真心”。“無心之心,始謂真心。真心之心,萬物一體,無分彼此。” [21] “真心”是與萬物融爲一體的無分別之心,但雖無分別仍有意識,“蓋真心無知而有覺”,“真心如太虛,中存天理,至無而至有。” [22] 真心是無分別的純粹意識、覺悟意識,從其沒有任何具體的意識物件而言是“至無”,從其是全然的、無限的“虛意識”而言是“至有”。無心而有真心,亦可說爲無我而有真我,關於修煉主體的“有我無我”的問題,是內丹學中非常重要的問題,當另作專題論述。. 參、中國古代喪禮的基本特徵
 由於人類的共同性,各民族在喪禮上有許多相通之處。但由於中國古代獨特的大農業地理條件和大一統的中央集權國家等條件,因而中國傳統的喪禮有自己的民族特點。《周禮•春宮•大宗伯》曰:「以喪禮哀死亡。」三禮之書中相當篇幅是討論儒家喪禮的,如《儀禮》中的「喪服」、「士喪禮」、「既夕禮」、「士虞禮」等篇就是專講喪禮;此外,《周禮》、《禮記》中也有若干記載。喪禮構成周禮的重要內容,周禮是用來治理國家的,因而,喪禮也具有社會治理的功能。
 儒家繼承和發揚了周文化,又自成一個系統,對後世影響深遠。中國傳統的喪禮中浸透了儒家精神,儒家精神構成了二千多年中國傳統喪禮的基調;同時,又深受宗法制度、祖先偶像崇拜以及大農業社會、高度中央集權的國家等因素的影響。產生喪禮的總原則即:「事死如事生,事亡如事存。」並由此產生了中國古代喪禮的一些基本特徵,即「重孝道、明宗法、顯等級、隆喪厚葬」。此外,道家和佛教思想也對中國傳統的喪禮產生了一定的影響。(註十). 行法第六
夫法者,洞曉陰陽造化,明達鬼神機關。呼風召雷,祈晴請雨,行符咒水,治病驅邪,積行累功,與道合真,超凡入聖。必先明心知理,了了分明,不在狐疑。欲祈雨救旱,先擇龍潭江海,碧壑深淵,雲龍出沒之地,依法書篆鐵札投之。如不應,方動法部雷神,擇日限時,登壇發用。祈晴之事,在乎誠心靜念,運動暘神,召起馮夷風部之神,掃除雲霧,蕩散陰霾,易歉爲豐,救民疾苦。若德合天心,應之隨手。驅邪之道,先立正己之心,毋生妄想,審究真僞。古云:若要降魔鬼,先降自己邪。當以誠心召將而驅之。若傳人不一,聞法避罪逃遁者,差雷神巡歷而馘之。若遣祟,切不可發送酆都。沒後恐有連累。戒之愼之。若治病之法,宜仔細察其病證,次常給以符水治之。蓋人之氣運於三焦五臟之間,順則平康,逆則成病。或嗜慾失節,或心意不足而成邪。故邪氣侵則成病。以我正真之氣,滌彼不正之邪;以我之真陽,敵彼之陰。若患者執迷邪道,可方便而化之,符水而治之。救人功滿,而證仙階,而爲妙果歟。

守一第七
近觀行持者,間或不靈,呼召不應者何故?初真行法者,累驗非常,廣學者卻不如之。此非法之不應也,緣學者多博廣學,反使精神不能純一,分散元陽。登壇之際,神不歸一,法不靈應。豈不聞老子云:天得一以清,地得一以寧,人得一以靈。今志於行持者,必當守一法,而自然通天徹地。不知抱玄守一爲最上功夫,但躭於廣學,反不能純一矣。蓋上古祖師,雖有盈箱滿篋靈書,留之引導凡愚,開發後學,不知師心自有至一之妙,不教人見聞,鬼神亦不知其機,用之則有感通。且法印亦不可多,專以心主一印,專治一司,專用一將,仍立壇靖,晨夕香火崇奉,出入威儀,動止恭敬,誠信相孚,自然靈應。切不可疑惑有無,昧於靈臺。須是先以誠敬守之,必獲靈驗。斯爲守一之道矣。. 迎王祭典反覆重演迎請「從天上來的」、  「從海上來的」代天巡狩,這種儀節已經模  式化,在結構上至今大體一致,只是儀式的  重點各有偏重。台南地區村廟特重「作  醮」,每一建醮信眾參與「鑒醮」,「西港  仔香」的鯉魚公神像及鯉魚旗,即為民眾分享並參與王醮的聖物,也是祭典的經濟來源,故也重視道士。不過王府內則由禮生職掌祭祀的禮儀,為迎奉千歲的衙門要地,每日三朝祀王、巡官及陣頭進府領令,道士也要三時見朝。王醮與王府行事密切配合,「醮典」即合王「醮」與祭「典」於一;而「出巡遶境」,則各村廟可與主辦廟共享權利,所出的神轎與陣頭在巡遶各地時盡情表現,故民眾形成強烈的「刈香」印象。. 14事件發生後,中華人民共和國遣送了在藏的外國新聞記者。由於中華人民共和國政府對媒體新聞採訪加以嚴格限制,所以在此次軍民衝突中的傷亡人數沒有統一的數目。中華人民共和國官方宣布有22人在暴亂中死亡,這些人都是被暴亂者攻擊的非藏族人,或為非藏族人開設店鋪的藏族雇員。西藏達賴流亡政府宣布148人死亡。2008年西藏騷亂後,西藏流亡政府曾三次派出人員前往北京進行商談。2008年11月,藏方代表甲日等人再次到北京與統戰部部長杜青林會談,提出「為全體藏人獲得真正自治的備忘錄」(英語:Memorandum on Genuine Autonomy for the Tibetan People )。但新華社隨後發文駁斥該備忘錄,認為仍是一份「假自治、真獨立」的主張。2010年一月,中國統戰部官員指出達賴關於『大藏區』的提法違背中華人民共和國憲法。並且要求達賴對於承認是『印度之子』作出解釋。. 三、國人重外在形式對西方人重內涵:
 國人在喪葬儀式上相當重視外在形式,要講排場、愛熱鬧、愛面子、好攀比,參加者愈多生者臉上就愈光彩。而且墳墓要講風水、要巍峨,墓室要堅固,古代還講究陪葬物要豐厚(乃至有人殉,此到明朝中期英宗時才廢止)。因此嚴格的講,自古中國人辦喪事是給活著的人看的,台灣習俗因循中國習俗,也因此著重形式主義,也可以說是人情主義。
 西方人一向有「簡喪薄葬」的傳統,他們是在認真的為死者辦喪事,是在為死者的靈魂送行,不需顧慮生者的排場。因此在西方人的殯葬儀式上,就顯得比較冷靜莊嚴,大家能以追思死者生前的成就為主軸來看待喪禮,著重活人與死人之間的關懷,因此是內涵主義為重。. 五、推展「樹葬」-讓生命與環保回歸自然
 台北市議員魏憶龍曾在市議會民政業務部門質詢時,提出「樹葬」的觀點,建議社會局殯葬處研究推廣,並邀請社會局陳皎眉局長「以身示範」,簽名認養種樹,推展「樹葬」的文化。
 魏憶龍議員表示所謂「樹葬」,係指在生前認養一株樹木、或親手種下一株樹苗,在其百年之後,將火化後之骨灰,放置於一紙盒內,埋葬於認樹下,讓骨灰與紙盒自然分解,成為樹的養分,回歸自然。
 魏憶龍議員表示社會傳統的土葬或火葬後的靈骨塔,對辦理後事者,都是一筆不小的開支,而且使用土地,都占去相當的地球面積,其費用少者十數萬元,多者上百萬元。台北市房價不低,市民大嘆「台北居大不易」死後陰宅亦十分昂貴,未見輕鬆,如何處理,實在值得大家來深思。
 推動「樹葬」的觀念除了「節葬」之外,更有環保的觀念。除了減少死人與活人爭地的困擾,節省喪葬費用,由於配合每人種樹的活動,更讓大地增進綠色生機,也讓死者的生命在綠色的成長中,再活一次,意義相當重大(註二十五)。.

Array機器學習日報__好東西傳送門 《Brief History of Machine Learning》 介紹:這是一篇介紹機器學習歷史的文章,介紹很全面,從感知機. Htm 的報導。
註二十九:楊鴻台,《死亡社會學》,上海社會科學院出版社,一九九七,頁三五二。
註三十:楊鴻台,《死亡社會學》,上海社會科學院出版社,一九九七,頁三五三。. 《NeuralTalk》
介紹: NeuralTalk is a Python+numpy project for learning Multimodal Recurrent Neural Networks that describe images with sentences. 《Machine Learning for Industry: A Case Study》
介紹:這篇文章主要是以Learning to Rank為例說明企業界機器學習的具體應用,RankNet對NDCG之類不敏感,加入NDCG因素後變成了LambdaRank,同樣的思想從神經網絡改為應用到Boosted Tree模型就成就了LambdaMART。Chirs Burges,微軟的機器學習大神,Yahoo 2010 Learning to Rank Challenge第一名得主,排序模型方面有RankNet,LambdaRank,LambdaMART,尤其以LambdaMART最為突出,代表論文為: From RankNet to LambdaRank to LambdaMART: An Overview 此外,Burges還有很多有名的代表作,比如:A Tutorial on Support Vector Machines for Pattern Recognition,Some Notes on Applied Mathematics for Machine Learning.       無心是無後天識神的分別心,但並不否定有與本源之道相應的“真心”,說無心是從主體無自我的分別心而“心合於道”的境界而言,但這種與道爲一的境界本身並不是不存在的,它恰恰是人的“真心”。“無心之心,始謂真心。真心之心,萬物一體,無分彼此。” [21] “真心”是與萬物融爲一體的無分別之心,但雖無分別仍有意識,“蓋真心無知而有覺”,“真心如太虛,中存天理,至無而至有。” [22] 真心是無分別的純粹意識、覺悟意識,從其沒有任何具體的意識物件而言是“至無”,從其是全然的、無限的“虛意識”而言是“至有”。無心而有真心,亦可說爲無我而有真我,關於修煉主體的“有我無我”的問題,是內丹學中非常重要的問題,當另作專題論述。. 台灣漢人社會的正一派道士乃以火居道 方式  存在於閩、粵移民群,在行內及民間自有其  名稱(烏頭與紅頭)。早在早期方志如《諸  羅縣志》時期,這群正一道士既已出現於各  籍屬區域內,但經歷兩、三百年來的變化,因應自然、人文環境而在地發展後,乃形成各個地盤、「行業圈」內的道法風格。而判定的標準就是道士在壇上的行法習慣,以及後場音樂的相與配合,乃在圈內自然形成相互幫襯以組成道士團為原則。雖則行內、外時有「正一派」、「靈寶派」的他稱,究實言之,均各自認為都是「天師門下」,在這「制度化」的道法傳統下,基於經典、文字之教,實則維續相當程度的穩定性。由於《諸羅縣志》早就有「王醮」的記事,而與「客仔師」並為方志上早年的道教遺跡,故本文即以常行王醮的台南、屏東兩地,用以觀察地方的醮事傳統與道壇道士的關係。一個區域性的道法風格,其表現於公儀式或私儀式者,均與無形的鬼神信仰有關,故在道法行事與地方習俗上可以相互配合,因而經久之後乃形成一種地方傳統。道壇的存在既「依附」於不同的移民族群,因時因地而調整以求長期生存,其行業圈內的師受譜系與地盤關係,在現代化的社會變遷中,雖則間有變化,卻大體維持其穩定性。又能與地區內的禮生團體既競爭又合作,共同在王醮醮典中扮演其禮儀的社會角色,故從這一規模大、活動多的王醮,最便於觀察道教與社會的關係。這一保存良好的醮祭傳統,恐怕也是華人社會中有關瘟神信仰與驅瘟儀式的文化遺跡,乃是一個從創教期遺至今的古儺儀文化之典型。. 拾、三則殯葬改革成功的案例
一、台北市政府的示範禮堂
 台北市政府殯葬管理處獲推薦核發ISO-9002證書之後,推動殯葬改革的腳步愈發雄健,該處在八十九年十月卅一日又推出了試辦「示範禮堂」措施,以美化治喪環境、提倡簡葬、減少民眾治喪花費、徹底改革殯葬文化。
 殯葬處已完成丙級廳一間「示範禮堂」的改建工作,該禮堂呈現嶄新的面貌及硬體設施,並於卅一日由社會局陳皎眉局長親自加開記者會現場展示,預計將於十一月二日起,開放治喪民眾使用。改建後的「示範禮堂」共有下述優點,令人耳目一新:.     “爲者必敗,得者必失。我無爲無得,必無敗無失矣。” [2] 有爲則與道分離,則只能是有限的、暫時的,既然修煉的目標是回歸道之無爲,爲什麽還有“有爲”之修煉呢?在《道教內丹學中“順逆”問題的現代詮釋》 [3] 一文中我們曾經指出“逆向修煉”與“道法自然”的辯證統一性,因爲對常人而言已經離開了“無爲”的境界,已經是在“有爲”的層次上,要返道之無爲,就必須通過一定的功夫去掉常人的“有爲”,這種“去掉有爲”的修煉也成爲另一種意義上或另一個方向上的“有爲”,這種有爲的本身當然也是不究竟的,它並不能直接達到無爲的目的,但它能排除常人的執著而有助於無爲境界的最終達成。. Rockstar Games在2008年4月《俠盜獵車手IV》發售不久後就著手進行《俠盜獵車手V》 的開發[38]。开发工作动用Rockstar North核心团队和Rockstar Games全球工作室员工共千余人[39],RAGE引擎为此彻底改革,绘制距离的渲染能力大大增强[40]。Euphoria和Bullet软件则用来处理额外的动画和渲染任务[41]。全部雖然兩款遊戲都是為了PlayStation 3和Xbox 360平台開發,但由於製作小組隨著時間對於主機硬體越來越熟悉,因此《俠盜獵車手V》的世界有著比《俠盜獵車手IV》更精緻的細節描繪。藝術監製亞倫·蓋博特(Aaron Garbut)曾表示,雖然PlayStation 3和Xbox 360顯得過時硬體已經令人有些厭倦,但是他認為「(本作)最令人驚艷的特色之一是我們處理光影的方式,即使在有所限制的硬體上也能呈現一致的真實光影效果」。[42]副總裁丹·浩瑟(Dan Houser)對這個說法表示贊同,他解釋當初在相對新穎的硬體上開發《俠盜獵車手IV》有些困難,但「現在我們知道硬體的能力了,因此開發進行得更順利也更有趣。」[43]由於Xbox 360使用DVD作為儲存媒體有著容量上的限制,因此Xbox 360版本的《俠盜獵車手V》以雙片DVD的方式發行,並需要在主機的硬碟或外接儲存裝置中安裝8 GB大小的檔案。而使用藍光光碟的PlayStation 3則只需使用一片BD光碟即可。[44]製作小組曾保證兩個版本之間的差別是「微不足道的」,「由於兩個版本是並行開發的,因此玩者將可在PlayStation 3和Xbox 360上都有著同樣的遊玩體驗。」[45][46]分析师估计游戏联合开发和市场营销的预算超过1.       在“取坎填離”“有無互入”的功態中,從心之入于虛無清靜狀態而言之,可謂之“無”;就其虛靜之中氣機發動,似有可象而言之,則可謂之“有”。心之虛無使陽生有象,此乃有中之無,即真無也;氣機有象而不離虛無清靜之境,此乃無中之有,即真有也。從內在的“無爲”的境界而言是“無”,從“無爲”境界的功能妙用而言又是“有”,“無”從“神”之靈明言,“有”從“氣”之活動言,“人之靈明知覺者,即無也,神也。氤氳活動者,即有也,氣也。” [13] 從“氣機之起伏”來看“有無”,還是在有無相對待的層面上來談有無,而“真元”是本源性的“道”一層次,它是超“有無”之對待的,而“有無”皆潛蘊其中,既“不在有無中”,又“不在有無外”。. 亚马逊图书有超过700万种选品,是中国领先的图书网上商店。 热门排行榜: 2015年终图书排行榜 | 2016 2月图书榜 | 少儿 | 人文社科 | 英语 | 教辅教材 | 历史 | 小说 | 文学 | 经管 | 励志 | 科普 | 艺术 | 进口原版 | 套装书 | kindle电子书 | 热门搜索词: 太阳的后裔图片写真 | 曹文轩 | 刘同2016新书 | 马尔克斯 | 亚马逊编辑推荐 | 2016考研大纲 | 三体 | 小王子 | 鬼吹灯 | 东野圭吾 | 最好的告别 | 史记 | 哈利波特 | 村上春树 | 龙应台 | 绿色印刷图书专区. 三教異門,源同一也。夫老氏之教者,清靜爲真宗,長生爲大道,悟之於象帝之先,達之於混元之始。不可得而名,強明曰道。自一化生,出法度人。法也者,可以盜天地之機,窮鬼神之理。可以助國安民,濟生度死。本出乎道。道不可離法,法不可離道。道法相符,可以濟世。近世學法之士,不究道源,只叅符咒,兹不得已。畧述九事,編成一帙,名曰九要,以警學道之士,證入玄妙之門,不墮昏迷之路。人人得道,箇箇成真,豈不美歟。瓊山道人白玉蟾序。

立身第一
學道之士,當先立身。自愧得生人道,每日焚香稽首,皈依太上大道三寶。首陳已往之愆,祈請自新之佑。披閱經典,廣覽玄文。屏除害人損物之心,克務好生濟人之念。孜孜向善,事事求真。精嚴香火,孝順父母,恭敬尊長。動止端莊,威儀整肅。勿生邪淫妄想,勿遊花衢柳陌,勿臨誅戮之場,勿親屍穢之地。清靜身心,迷離惡黨。始宜尋師訪道,請問高人。此乃初真之士,當依此道行之。

求師第二
學道之士,須是得遇作家,方可明真悟道;得遇真師,方可皈向傳道受法。須是日前揣度其師,委有妙理;源流清切,然後親近;日積月深,恭敬信向。次宜具狀齎香,盟天誓地,歃血飲丹,傳授道書、隱訣、祕法、玄文,佩奉脩持。雖得其傳,不可便棄。常侍師門,參隨左右,求請口訣玄奧,庶無疑難,自然行之有靈。嘗聞高古祖師,徒弟皈向者紛紛然甚眾。師按察徒弟之心,中有心行不中者,不與之;不盡誠者,不與之;無骨相者,不與之;五逆者,不與之;及有疾者,不與之。吏曹獄卒,始勤終怠者,亦不與之。中有徒弟,若與師心契合,氣味相投,隨機應化得度者,常以愧心對之。忽遇師門試探,弟子難以難事相付勾幹,或中間不從所求,弟子切莫私起怒心。若生怨恨,以貽咎師之愆,陰過陽報,毫分無失,所得法中,神明將吏,亦不輔助。豈不聞漠張良事黃石公,三進圯橋之履,公見誠心,乃傳素書,後爲君師。若求師者,當究是理。道法之師,始終心意如一,弟子始終亦如一。進道自然無魔。所謂弟子求師易,師求弟子難,誠哉是言也。.

      無爲意味著那個本然的、本有的,它是人的本性,本來面目,“夫所謂本者,無爲之爲心也,形骸依之以立也,其爲常而不殆也 ”。 [4] 無爲之心即是先天的、本源的與“道”相應的“本心”,它並不是任何意義上的後天努力的結果,相反一切後天的努力都只能是有限的、部分的,是與“道”相背離的,而無爲意味著廣大的本源、意味著道的整體場域。停止一切的人爲的造作和努力,無爲就自然而然地顯現了,因此人有可能不經後天有爲的修煉而直接“悟”入無爲的境界,這是內丹學中所謂的最上一乘“頓法”,通過徑入無爲而自然達成內丹學修煉的最後目標。但對一般的人而言,他已經陷入有爲造作的狀態太深,他無法一開始就放下這些積重難返的造作欲念,以至於消除這些後天的“有爲”狀態也需要很大的努力,他必須先行轉變他已有的執著,因此他需要修行,這些修行也是一種“有爲”,但修行的“有爲”恰恰是要消除掉常人已有的執著與造作,通過有爲的修煉來開顯無爲,這就是內丹學的從有爲入無爲的“漸法”。《性命圭旨》雲:“蓋三關自有爲入無爲者,漸法也;修上一關,兼下二關者,頓法也。” [5] 但頓法也就沒有任何具體的方法,是與禪相似的頓悟法門,只適用於極少數上根之人,在內丹學中只是提到有這種頓悟的可能,而其主流與特色還是漸法,萬卷丹經津津樂道的多是一套“精氣神”修煉的漸修功法體系。內丹學南宗主張先命後性,“自有作以至於無作,有爲以至於無爲” [6] ,這在內丹學中是更具代表性的,“蓋金丹之道,簡而不繁。以虛無爲體,以清靜爲用,有作以成其始,無爲以成其終。” [7] 有爲對應於命功的修煉,無爲對應於性功的修煉,“命”更偏於有形有象的肉體的方面,對“命”的修煉也就更偏于有作有爲的功夫;“性”更偏於無形無象的精神的方面,對“性”的修煉也就更偏于無相無爲的功夫,有爲是“以術延命”以求“長生”,無爲是“以道全形”以求“無生”,《道書十二種》雲:“蓋金丹之道,一修命、一修性之道。修命之道,有作之道;修性之道,無爲之道。有作之道以術延命也,無爲之道以道全形也。”、“修命者所以長生,修性者所以無生” [8]. 一、大力加強破除迷信、進行厚養薄葬的宣傳教育
 說穿了「殯葬改革」就是一個觀念認識的問題,觀念認識又涉及民俗傳統,民俗認為應該如何做,當地人就如何做。人們並未真正從思想觀念上認識到殯葬改革的必要意義,因此,喪葬中的許多迷信活動仍如長效慢性毒藥,長期潛移默化,許多人中毒雖深,卻不能自我覺察。因此政府必須大力而又深入地宣傳破除迷信,移風易俗,政府高官以身作則勤儉辦喪事。
 在各級教育中加入「厚養薄葬」的教材,教育後輩從精神上和物質上盡力俸養好老人的生活,使其居安食美、心暢神爽,賾養天年;而在老人死後,喪事應盡量從簡,有益於社會、有勵於生者、有安於死者。政府制定節約的追悼儀式,向遺體告別以代替搭靈棚、出大殯,用黑紗、白(黃)花代替披麻戴孝,用鞠躬代替跪拜,用哀樂代替吹奏舊喪曲,用火葬代替土葬等等。. 主頁 > 整形美容 > 鼻部整形 > 隆鼻 > 論文寫作方法與格式 孟樊區別,論文寫作方法與格式 孟樊說明書_搾汁機的區別. 《Machine learning in 10 pictures》
介紹:Deniz Yuret用10張漂亮的圖來解釋機器學習重要概念:1.         “性者,太虛無垠,一靈炯炯,無中之真有也。命者,先天至精,一氣氤氳,有中之真無也。神氣相交,有無互入” [10] ,與“性命”、“陰陽”對應起來談“有無”,則“性”是“先天陽”而“後天陰”,是“無”中之“真有”;“命”是“後天陽”而“先天陰”,是“有”中之“真無”。內丹學的“陰陽交媾”就是性命中之真陰真陽交媾,通過取坎填離而返還於乾健之體,從有無的角度上說,亦即是“有無互入”而入於終極性的無爲境界。《悟真篇》中有“恍惚之中尋有象,杳冥之內覓真精。有無由此自相入,未見如何想得成” [11] 之句,描寫在“恍惚”、“杳冥”之中進入“有無互入”時的景象,在內丹學的神氣相交、陰陽交媾的功態中,其“有”、“無”主要地不是作爲一種理論上的抽象範疇,而是有其重要的修道現象學的意義,《樂育堂語錄》有一段對此種狀態下的“有”“無”意義的描述極其生動且富哲理:.  社會局陳皎眉局長表示,「示範禮堂」是一個試辦的措施,未來各級廳都會先設置一、二間,供治喪民眾自由選擇使用,試辦過程中也將視民眾的反應作適度修改,並起示範帶頭的作用,未來也希望能逐步推廣全面更新使用,以使市民在治喪過程中有被尊重及關懷的感受,徹底改革殯葬文化。
 除了「示範禮堂」之外,社會局及殯葬處也正加速殯儀館內各項殯葬業務之改革,包括興建家屬休息區、改善太平間動線、各禮堂外花牌朝向公設規畫、全面檢討館內停車位及交通動線、停車位委由停管處採累進費率收費,希望能大幅提昇殯葬服務品質,減輕民眾辦理治喪費用負擔,美化治喪環境,建立溫馨、莊嚴、肅穆、關懷與尊重的殯葬文化。(註二十六)
 北市第一、第二殯儀館同時自十一月一日起禁止在禮堂外或馬路邊擺放大型花圈,社會局也加強宣導禮堂內可擺設花籃,但禮堂外不能擺花圈的規定,否則將依廢棄物移置清除,並將進一步推動「示範禮堂」且嚴加取締違規停車,藉以改善治喪環境,維護人車安全。
 台北市第一、第二兩座殯儀館每天進出有高達五千六百人次以上,人車壅塞,而且經常有大型花圈佔道,影響觀瞻和人車環境,風勢較強還會翻倒威脅民眾安全。因此台北市政府基於環境安全因素,以及垃圾減量的環保考量,今在市政會議通過社會局所提「公立殯儀館禁止大型花圈入館」案。
 台北市社會局長陳皎眉指出,依照「民俗性營造物管理辦法」市府將嚴禁大型花圈進入殯儀館區內,未來將會進一步在殯葬管理辦法中增列規定。而大型花圈每面造價六百元到一千二百元,對民眾是一項負擔,而且佔用有限的停車和道路空間,也增加垃圾量,因此市府將行文中央政府各機關和市府各局處禁放大型花圈的新規定,並加強違規取締。(註二十七). 二、 明宗法
 即使人明白自己所屬的宗法關係,以及個人在其中的權利和義務。中國古代的喪葬活動基本上是在宗族範圍內進行的,喪禮的規定也因人們之間血緣關係的遠近而各有不同。比如,同家族中有人去世,同家族、姻親若知道而又不去悼喪,會被認為是極大的無禮,要受到族內的指責,喪家一般會因此與之絕交。而周代喪禮中的「五服」以及居喪時間的長短,也是根據親疏關係的遠近制定的。這一切都是在「明宗法」。這樣,人們既是在顯示(或提醒)他們之間的血緣親疏關係,同時也是在促進宗族內部的團結(所謂收族)。這一關係模式推及師生、朋友、同僚、上下級等等方面,被賦予越來越多的社會內容。如孔子死,弟子服喪三年,執父子禮。.

定制的研究論文

《Machine learning in 10 pictures》
介紹:Deniz Yuret用10張漂亮的圖來解釋機器學習重要概念:1. 一、 土葬
 土葬是我國古代通常的喪葬儀式,不僅僅是漢族以土葬為主要代表,古代匈奴、突厥、回紇、苗族等少數民族,均以此為主要葬式。方法是用棺木盛屍,挖葬穴,深埋土中,以土丘為標記。中國的傳統文化觀念歷來強調「入土為安」,把死後的世界稱作「九泉之下」,稱故世之人為「命歸黃泉」。以中原地區漢民族而論,人民世代以農業為主,視土地為生命之本,是漢民族根深蒂固的觀念。因此,人死後埋葬於土中,是使死者靈魂得以安息的最好所在,然而,由於死者身份各不相同,土葬又有不同級別不同規格的葬式。如我國以往許多朝代的帝王,往往在生前就傾其國力,驅使大量民工,為其營造陵寢。現存於世的始皇陵、北京十三陵、河北東陵、西安昭陵、瀋陽北陵等,都是歷史的明證。皇帝以下的各級官吏,身後的土葬規格,則依官品比降。官位越高,佔地越廣、墳也越高。可見土葬在我國歷代,是階級與階層差異的社會標識。從埋葬人數的多寡現象分析,與社會形態的不同與進步有關。此外,土葬的方式也因各民族的文化習俗不同而有異。漢民族在「入土為安」的觀念支配下,視掘墳、移屍為對死者的不敬或褻瀆;有的甚至為捍衛祖墳而與人爭鬥,直至傾家盪產、付出性命、苗族中卻有對死者採取多次「復葬」的方法,即一次土葬後,待棺木朽爛後再備新棺,裝骨復葬,俗稱「翻屍」,直到屍骨全部化土為止。瑤族中也有三年內舉行復葬的習俗。此外,壯族、甘南藏族、佘族等少數民族均有類似葬俗。. 拾壹、提倡捐獻遺體的大愛觀念
 在我國已有越來越多的生者,包括彌留之際的病人,表示願將遺體捐獻出來,這是極進步的觀念,因為遺體中健康的器官可以移植給需要的病人,又可供醫學臨床研究方面之用,有效地緩解醫學臨床研究的屍源不足的困難,才是真正發揮大愛的人生觀。
 另外,捐獻遺體有助於喪事簡辦的良好社會風氣的形成與發展。對於土葬者而言此舉可以省卻盛殮屍體之用的木材、地皮;對於火葬者而言,至少可以省卻喪家安放死者骨灰的麻煩等等。
 早在一九一三年,歐洲某些國家教學醫院的屍檢率就己高達百分之九十,前蘇聯在五十年代初,莫斯科所有醫療機構的屍檢率達到百分之百。有些國家和地區還規定:未經屍檢,遺體不准埋葬。因此不存在屍源緊張的困難。(註三十)
 捐獻遺體學行動迄今尚未在我國社會中蔚成風氣,其主要在於群眾對捐獻遺體的目的、意義不甚了解。目前我國捐獻遺體活動不普及、屍檢率低的原因,至少有以下三種:
 一、迄今為止,報紙、電台、雜誌對捐獻遺體的宣傳雖給予了一定的重視,但尚未形成捐獻遺體是光榮的普遍社會意識;政府也未積極推動,總認為「人死為大」,家屬想如何做就如何做,順其自然。
 二、傳統儒家觀念的影響,有些家庭成員受「身體髮膚、受之父母、不敢毀傷」的倫理觀念支配,不願將死去的親人作醫療解剖之用。也有些家屬目睹死者因病痛折磨棄世,從感情上不忍心死者再受挨刀之苦。有些人甚至認為屍檢是對死者的不人道之舉。更多的死者在生前因不了解屍檢的意義,因而沒有留下捐獻遺體的遺囑,使得生者即使願意捐獻親人的遺體,也難以啟口。
 三、醫院管理工作者尚需盡力盡責,許多醫院沒有把提高屍檢率作為一項重要工作;醫院也沒有形成有關制度;未能形成醫務工作者提高屍檢率的義務觀;有的怕自己對病人生前或手術前的診斷與病理診斷不一致,被家屬誤解為醫療事故,因而不願意動員進行必要的屍解等等,這些現象均屬醫務人員沒有盡力盡責。
 總之,捐獻遺體是有利於國家、社會、家庭,也有利於殯葬改革,更有利於醫學發展。捐獻遺體活動的普及與否,也是衡量一個社會是否進步的尺度之一,本論文大力提倡捐贈遺體的殯葬改革觀念。.           內丹學的無爲源自於《老子》,因內丹學各派共推崇《老子》爲根本經典,而《老子》中最先明確地提出了“道常無爲,而無不爲”、“爲學日益,爲道日損,損之又損,以至於無爲,無爲而無不爲”的觀點,這成爲後來各家內丹學無爲思想的根本綱領。“道法自然”,“道”是自然而然,自己如此,在它之上沒有更高的東西可以效法,在它背後沒有更高的意志或主宰使之營爲,道並沒有有意識地去創生萬物、支配萬物,這即是“道”之“無爲”。但天地萬物由“道”而生,生機盎然,各得其所,這是“道”之“無不爲”。“道”並沒有特別地對個別的事物格外地關照,它沒有任何有限的具體的作爲,但正因爲如此,“道”就有無限的功能,它能保證一切事物都成就爲其自己,這就是道之“無爲而無不爲”。“爲學”是增加積極的知識,凡有所爲即有所限制,有爲即有所不爲;而“爲道”則是減損一切分別的作爲,回歸于道之無爲,無爲即無不爲。用內丹學的語言來說,爲學是有爲,是道之“順行”;爲道是無爲,是修煉之“逆行”,以返本合道。             . Tw ,臺北市政府社會局新聞稿,臺北市殯葬管理處第二殯儀館發稿,日期八十九年十月卅一日,聯絡人陳群生,聯絡電話(○二)二七三三六一四二轉一五○○。
註三:見鄭志明<臺灣喪葬儀式與宗教>,苗栗縣政府殯葬教育研習班第一期研習手冊,頁六十九。
註四:王夫子,《殯葬文化學》,中國社會出版社,一九九八,頁二八九。
註五:高壽仙,《中國宗教禮俗—-傳統中國人的信仰系統及其實態》,天津人民出版社,一九九二,頁三。
註六:馮天策,《信仰導論》,廣西人民出版社,一九九二,頁七十六。
註七:蒲慕州,《追尋一己之福:中國古代的信仰世界》,允晨文化公司,一九九五,頁九十三。
註八:洪敏麟主講,泖英聖編著,《台灣風俗探源》,台灣省政府新聞處,一九九二,頁五十六。
註九:王夫子《殯葬文化學》,中國社會出版社,一九九八,頁二九二。
註十:《殯葬文化學》,王夫子,中國社會出版社,一九九八,頁二九三。
註十一:見「新客星站」網站 http://www.       無心是無後天識神的分別心,但並不否定有與本源之道相應的“真心”,說無心是從主體無自我的分別心而“心合於道”的境界而言,但這種與道爲一的境界本身並不是不存在的,它恰恰是人的“真心”。“無心之心,始謂真心。真心之心,萬物一體,無分彼此。” [21] “真心”是與萬物融爲一體的無分別之心,但雖無分別仍有意識,“蓋真心無知而有覺”,“真心如太虛,中存天理,至無而至有。” [22] 真心是無分別的純粹意識、覺悟意識,從其沒有任何具體的意識物件而言是“至無”,從其是全然的、無限的“虛意識”而言是“至有”。無心而有真心,亦可說爲無我而有真我,關於修煉主體的“有我無我”的問題,是內丹學中非常重要的問題,當另作專題論述。. 《俠盜獵車手V》中的開放世界設定在虛構的聖安地列斯州(San Andreas),其背景以美國南加州為範本。系列作品中的《俠盜獵車手:聖安地列斯》同樣也是以聖安地列斯州為作為遊戲背景,其中包含了三個城市和鄉村區域。然而《俠盜獵車手V》的世界中只有「洛聖都」(Los Santos)一座城市。[84]這樣的設定讓製作團隊能更加專注地建構出更高品質、更壯觀的城市場景。[40]在這兩款遊戲中的洛聖都都是以洛杉磯作為設計藍本,[50]製作團隊認為《俠盜獵車手:聖安地列斯》中充滿野心的三座城市設定太過龐大,且造成遊戲無法真實反應他們心目中理想的城市設計。製作人丹·浩瑟(Dan Houser)解釋道「為了適當的重現洛杉磯,⋯⋯在無法完全複製的情況下,遊戲必須要讓你有一種開闊延展的感受」,此外將製作預算和人力分配給三座城市可能導致無法準確捕捉洛杉磯的真實樣貌。[40]藝術監製亞倫·蓋博特(Aaron Garbut)認為在PlayStation 2的時代中,製作團隊沒有足夠的技術能力來適當的捕捉洛杉磯風情,讓《聖安地列斯》中的洛聖都感覺像是「一片背景幕或是有著路人隨機出沒的遊戲關卡」。[40]隨著製作小組轉移到新世代主機上,他們希望能夠在《俠盜獵車手V》中從頭建構一座完整的城市,而非以《聖安地列斯》作為基礎。蓋博特進一步解釋,在轉移到PlayStation 3和Xbox 360平台上後,「與《聖安地列斯》時期相比,我們的製作流程和重現真實世界的能力有著極大的進步」,因此使用《聖安地列斯》作為範本將是不必要的。[40]為了建構遊戲世界,製作小組前往洛杉磯進行多次的實際勘察,並邀請了導遊與建築歷史學家同行。在這些勘察行程中總共拍攝了約25萬張照片,以及數小時的影片作為參考資料。[42]他們也研究了虛擬地球儀 (英语 : virtual globe ) 和人口普查資料來重現洛杉磯的地理和人口分布。[40]. NeuralTalk是一個Python的從圖像生成自然語言描述的工具。它實現了Google (Vinyals等,卷積神經網絡CNN + 長短期記憶LSTM) 和斯坦福 (Karpathy and Fei-Fei, CNN + 遞歸神經網絡RNN)的算法。NeuralTalk自帶了一個訓練好的動物模型,你可以拿獅子大象的照片來試試看.       在“取坎填離”“有無互入”的功態中,從心之入于虛無清靜狀態而言之,可謂之“無”;就其虛靜之中氣機發動,似有可象而言之,則可謂之“有”。心之虛無使陽生有象,此乃有中之無,即真無也;氣機有象而不離虛無清靜之境,此乃無中之有,即真有也。從內在的“無爲”的境界而言是“無”,從“無爲”境界的功能妙用而言又是“有”,“無”從“神”之靈明言,“有”從“氣”之活動言,“人之靈明知覺者,即無也,神也。氤氳活動者,即有也,氣也。” [13] 從“氣機之起伏”來看“有無”,還是在有無相對待的層面上來談有無,而“真元”是本源性的“道”一層次,它是超“有無”之對待的,而“有無”皆潛蘊其中,既“不在有無中”,又“不在有無外”。. 五、東方風水觀對西方環境觀
 中國自古重視相地術,到了東漢開始重視喪葬與風水的關係。我國民間殯葬風水習俗極多,不同風水派別也有不同的看法,莫衷一是,一般人當然也都無法明瞭,只有在遇到辦理喪事時請教風水師,依風水師所言進行。因此墳地的選擇也必需依賴風水師的安排,生者才會安心,以致造成山坡地亂葬,或者墳墓就在大馬路旁,或者墳墓就在村落之中,嚴重破壞居家及山坡環境。
 西方的墓園規劃就相當注重與環境配合,通常西方墓園也是花園,草木扶疏,絲毫沒有給人陰森的感覺。而且他們的墳墓通常不會隆起於地面而是與地面齊平,上平舖墓碑,頂多一個十字架豎在地上。整個墓園給人安寧、乾淨、空氣清新與環境融合的感覺。
 由以上五種東西方死亡文化的差異可以看出,殯葬儀式並非有一定原則,西方人可以用莊嚴肅穆的方式進行,我們為何一定要吹吹打打熱鬧非凡才行?難道不能用一片真心來尊重死者、體諒生者?就死亡文化觀點言,我國的殯葬禮儀是急待改革不可。
 換另一個角度而言,死亡也是人一生心性的最好檢視,我們怎樣生活便怎樣死亡,善惡之業如影隨形,我們的起心動念,身語意業,在八識中了了分明,如何尊嚴死亡才是大家應該追求的。(註十二). 三、國人重外在形式對西方人重內涵:
 國人在喪葬儀式上相當重視外在形式,要講排場、愛熱鬧、愛面子、好攀比,參加者愈多生者臉上就愈光彩。而且墳墓要講風水、要巍峨,墓室要堅固,古代還講究陪葬物要豐厚(乃至有人殉,此到明朝中期英宗時才廢止)。因此嚴格的講,自古中國人辦喪事是給活著的人看的,台灣習俗因循中國習俗,也因此著重形式主義,也可以說是人情主義。
 西方人一向有「簡喪薄葬」的傳統,他們是在認真的為死者辦喪事,是在為死者的靈魂送行,不需顧慮生者的排場。因此在西方人的殯葬儀式上,就顯得比較冷靜莊嚴,大家能以追思死者生前的成就為主軸來看待喪禮,著重活人與死人之間的關懷,因此是內涵主義為重。. 二、基督教
 基督教信仰比東方宗教信仰不忌諱死亡,因為他們相信凡事都有上帝美好的旨意安排,也確信他們日後可以和親人在上帝的處所相見,且永遠同在。因此基督徒家庭的殯葬禮儀不同於一般民俗家庭的大傷腦筋,由於每一位基督徒大都有固定的教會聚會,而且每間教會都有牧師或專職的長老、弟兄可以協助,他們在會友蒙主恩召後都會幫忙安排後續事宜,並協助家屬處理,基督徒在親友彌留期或過世時都會先告知教會裡的牧師,因此基督徒親人的安息就比非基督徒的過世,帶給家庭的負擔相對的少了許多。(註十七)
 依中華民國殯葬教育學會理事基督教溫芳生長老提供的資料顯示,基督徒安息後,不用有引魂的儀式,因為他們相信基督徒死後靈魂回歸到他本來住的地方「天家」,所以家裡不用設置靈堂,如有設置則純為讓親友有個追思的地方而已。一般來說,除特殊情況外,基督徒安息後都會先將遺體移至殯儀館安置好,家屬再與牧師及禮儀公司三方面來商討治喪期間及整個安息禮拜的方式與過程。
 基督教殯葬禮儀的入殮、告別(安息)禮拜整個過程約需一小時三十分鐘左右,牧師通常會與家屬商量整個禮拜過程進行的方式。
 告別(安息)禮拜內容有敬拜、感恩、追思、安慰、佈道等項。在安排日期方面,十至十四天左右以內為最佳,通常在安息後七天左右舉行家庭追思禮拜,不需要擇日,只選擇大家比較方便來參加的日子即可,因為基督徒相信每天都是上帝所賜的好日子。在禮堂佈置與用品方面,以實際需要、實用為原則,節省不鋪張,不用祭品,不排罐頭山,不掛輓聯,以素雅白色花材為主。週年追思禮拜,則用教會式或家庭式,內容包括追思、安慰、讚美主。
 墓園方面,多數都安葬於純基督徒墓園,每年省墓方便,而且因信仰相同,也就不需要看風水選方位、不上香、不燒紙錢、免祭品,全部都以鮮花來追思,整個儀式比較整潔、美觀、莊嚴。
 若採土葬,則儀式分為:入殮、告別(安息)禮拜、安葬三階段。告別(安息)禮拜可以在喪宅辦理或移教會辦理均可。若是逝於醫院,則在太平間入殮,再移教堂告別(安息)禮拜、安葬。
火葬則多一道「火化」過程,儀式分為:入殮、告別(安息)禮拜、火化、安葬四階段。也可以先火化再到教會告別(安息)禮拜。.

註一:呂應鐘<殯葬管理科系規劃草案二>,《殯葬管理科系規劃研討會會議手冊》,南華大學,頁二十三。
註二:見網站 www. Home → Product → 学术论文定制写作服务| Custom 论文写作. 六,其他葬式
 塔葬。佛教中地位較高的僧侶,死後往往實行塔葬,先用特制香料塗抹遺體,裹以金箔,存於甕中,置於金塔或銀塔內,供人祭奉,俗稱「肉身喇嘛」,西藏大活佛達賴或班禪死後,均採用此種葬法。
 裸葬。高山族的一種葬俗,人死後,脫去衣服,裹以鹿皮,由親屬四人抬至山頂,打開鹿皮,使死者躺臥其上,再將其生前所穿衣服蓋在身上,俗以為,這樣可以使無形的靈魂離開肉體還潔而去。
空葬。鄂爾多斯蒙古族的葬俗,空葬時先在墓地挖一大坑,再將座棺懸吊其內,然後在上面搭以木椽,用沙蒿覆蓋,這種宗教葬式現較為罕見。
 野葬。蒙古族的葬俗,常見於西部牧區,人死後將其屍放在木輪車上拉著跑,一直到掉下來為止,然後將屍體置於荒野,讓狼、鷹吃掉,俗以為這樣可以使死者的靈魂升入天堂,七天後如屍體仍在,就要延請喇嘛念經,祈禱消災,解放後,此種習俗己不多見。
 以上諸種喪葬形式,係我國各民族古時曾有過,其中一些具體葬式至今尚存的不同習俗,從我國的基本地理環境、各民族的經濟、文化生活背景等社會因素出發,而有所不同,種類繁多,實可當做殯葬改革研究的內容。. 二、依法加強殯葬活動的社會行政管理
 殯葬活動是一項涉及到國家、社會、個人三者利益的社會公共事益,因此必須建立健全一系列相應的規章管理制度,己有的有關法規和政策應嚴格執行,對違反法律、制度的喪戶應進行必要的法律或行政制裁。
 當然,從目前具體國情分析,殯葬改革也不宜操之過急。不同民族有一些不同的習俗,先採火化和土葬兩種形式並存,政府劃定火葬區和土葬改革區。規定在火葬區內要堅決推行火葬,骨灰存放骨灰堂或安葬在骨灰公墓,不准把骨灰再入棺土葬。在土葬改革區,利用荒山瘠地建造公墓,統一規劃,禁止亂埋亂葬。. 1913年2月14日、藏曆水牛年正月初八日,第十三世達賴喇嘛發布聖地佛諭,文告的內容涉及西藏的體制改革、實行新政等內容。也因為文告的這個性質,部份學者將此份文件看作是西藏的獨立宣言(Proclamation of Independence of Tibet)。水牛年文告是達賴喇嘛的一個內部講話,當時尚未有外人知道,沒有公開宣布。直到1932年,文告才以用信件的形式公布。文告的現行版本多引自夏格巴的《西藏政治史》一書,范普拉赫曾表示引文來自夏格巴的私人收藏檔案。文告中「我們是一個很小的、信教的獨立國家」(英文:We are a small, religious, and independent nation)語句被學者反復引用論證,時常被認為是達賴喇嘛宣布西藏獨立的重要宣示。但據中國的藏學家扎西旺都查找文告原件的內容時發現,達賴喇嘛當時使用的原詞是bod ljongs,即「藏區」,而非rgyal khab(即「國家」)一詞。[47]. 三、南昌的家庭追思會
 被中國民政部肯定為「目前唯一的創新做法,值得推廣」的文明追悼祭方式,已正在改變南昌市西湖區廣大居民的傳統習俗,並逐漸為越來越多的群眾所接受,這就是「家庭追思會」。一九八九年陰歷七月半,南昌市公共交通公司二車隊職工閻麗華在自己家中,別開生面地舉行了家庭追思會,全家每人佩戴一朵小白花,在哀樂聲中,向去世的母親鞠躬致意,閻麗華向家人簡述老人平日勤儉助人的一些往事。整個過程簡潔、自然,全家人感情投入,全沒有那種做作人的悲戚氛圍。西湖區很快抓住這個典型,將閻麗華這種文明悼念方式取名為「家庭追思會」,並在全區內推廣。
 幾年的實踐表明,這種家庭追思會的方式很受群眾歡迎,往後二年,清明節期間,三千多戶人家舉辦了家庭追思會。西湖區民政局還把在家庭追思會活動中出現的典型祭文和不同文明形式匯編成冊,免費發放給群眾,供大家交流。(註二十九). 14事件發生後,中華人民共和國遣送了在藏的外國新聞記者。由於中華人民共和國政府對媒體新聞採訪加以嚴格限制,所以在此次軍民衝突中的傷亡人數沒有統一的數目。中華人民共和國官方宣布有22人在暴亂中死亡,這些人都是被暴亂者攻擊的非藏族人,或為非藏族人開設店鋪的藏族雇員。西藏達賴流亡政府宣布148人死亡。2008年西藏騷亂後,西藏流亡政府曾三次派出人員前往北京進行商談。2008年11月,藏方代表甲日等人再次到北京與統戰部部長杜青林會談,提出「為全體藏人獲得真正自治的備忘錄」(英語:Memorandum on Genuine Autonomy for the Tibetan People )。但新華社隨後發文駁斥該備忘錄,認為仍是一份「假自治、真獨立」的主張。2010年一月,中國統戰部官員指出達賴關於『大藏區』的提法違背中華人民共和國憲法。並且要求達賴對於承認是『印度之子』作出解釋。. Rockstar Games在2008年4月《俠盜獵車手IV》發售不久後就著手進行《俠盜獵車手V》 的開發[38]。开发工作动用Rockstar North核心团队和Rockstar Games全球工作室员工共千余人[39],RAGE引擎为此彻底改革,绘制距离的渲染能力大大增强[40]。Euphoria和Bullet软件则用来处理额外的动画和渲染任务[41]。全部雖然兩款遊戲都是為了PlayStation 3和Xbox 360平台開發,但由於製作小組隨著時間對於主機硬體越來越熟悉,因此《俠盜獵車手V》的世界有著比《俠盜獵車手IV》更精緻的細節描繪。藝術監製亞倫·蓋博特(Aaron Garbut)曾表示,雖然PlayStation 3和Xbox 360顯得過時硬體已經令人有些厭倦,但是他認為「(本作)最令人驚艷的特色之一是我們處理光影的方式,即使在有所限制的硬體上也能呈現一致的真實光影效果」。[42]副總裁丹·浩瑟(Dan Houser)對這個說法表示贊同,他解釋當初在相對新穎的硬體上開發《俠盜獵車手IV》有些困難,但「現在我們知道硬體的能力了,因此開發進行得更順利也更有趣。」[43]由於Xbox 360使用DVD作為儲存媒體有著容量上的限制,因此Xbox 360版本的《俠盜獵車手V》以雙片DVD的方式發行,並需要在主機的硬碟或外接儲存裝置中安裝8 GB大小的檔案。而使用藍光光碟的PlayStation 3則只需使用一片BD光碟即可。[44]製作小組曾保證兩個版本之間的差別是「微不足道的」,「由於兩個版本是並行開發的,因此玩者將可在PlayStation 3和Xbox 360上都有著同樣的遊玩體驗。」[45][46]分析师估计游戏联合开发和市场营销的预算超过1.       無爲意味著那個本然的、本有的,它是人的本性,本來面目,“夫所謂本者,無爲之爲心也,形骸依之以立也,其爲常而不殆也 ”。 [4] 無爲之心即是先天的、本源的與“道”相應的“本心”,它並不是任何意義上的後天努力的結果,相反一切後天的努力都只能是有限的、部分的,是與“道”相背離的,而無爲意味著廣大的本源、意味著道的整體場域。停止一切的人爲的造作和努力,無爲就自然而然地顯現了,因此人有可能不經後天有爲的修煉而直接“悟”入無爲的境界,這是內丹學中所謂的最上一乘“頓法”,通過徑入無爲而自然達成內丹學修煉的最後目標。但對一般的人而言,他已經陷入有爲造作的狀態太深,他無法一開始就放下這些積重難返的造作欲念,以至於消除這些後天的“有爲”狀態也需要很大的努力,他必須先行轉變他已有的執著,因此他需要修行,這些修行也是一種“有爲”,但修行的“有爲”恰恰是要消除掉常人已有的執著與造作,通過有爲的修煉來開顯無爲,這就是內丹學的從有爲入無爲的“漸法”。《性命圭旨》雲:“蓋三關自有爲入無爲者,漸法也;修上一關,兼下二關者,頓法也。” [5] 但頓法也就沒有任何具體的方法,是與禪相似的頓悟法門,只適用於極少數上根之人,在內丹學中只是提到有這種頓悟的可能,而其主流與特色還是漸法,萬卷丹經津津樂道的多是一套“精氣神”修煉的漸修功法體系。內丹學南宗主張先命後性,“自有作以至於無作,有爲以至於無爲” [6] ,這在內丹學中是更具代表性的,“蓋金丹之道,簡而不繁。以虛無爲體,以清靜爲用,有作以成其始,無爲以成其終。” [7] 有爲對應於命功的修煉,無爲對應於性功的修煉,“命”更偏於有形有象的肉體的方面,對“命”的修煉也就更偏于有作有爲的功夫;“性”更偏於無形無象的精神的方面,對“性”的修煉也就更偏于無相無爲的功夫,有爲是“以術延命”以求“長生”,無爲是“以道全形”以求“無生”,《道書十二種》雲:“蓋金丹之道,一修命、一修性之道。修命之道,有作之道;修性之道,無爲之道。有作之道以術延命也,無爲之道以道全形也。”、“修命者所以長生,修性者所以無生” [8]. 迎王祭典反覆重演迎請「從天上來的」、  「從海上來的」代天巡狩,這種儀節已經模  式化,在結構上至今大體一致,只是儀式的  重點各有偏重。台南地區村廟特重「作  醮」,每一建醮信眾參與「鑒醮」,「西港  仔香」的鯉魚公神像及鯉魚旗,即為民眾分享並參與王醮的聖物,也是祭典的經濟來源,故也重視道士。不過王府內則由禮生職掌祭祀的禮儀,為迎奉千歲的衙門要地,每日三朝祀王、巡官及陣頭進府領令,道士也要三時見朝。王醮與王府行事密切配合,「醮典」即合王「醮」與祭「典」於一;而「出巡遶境」,則各村廟可與主辦廟共享權利,所出的神轎與陣頭在巡遶各地時盡情表現,故民眾形成強烈的「刈香」印象。. 《Machine Learning for Industry: A Case Study》
介紹:這篇文章主要是以Learning to Rank為例說明企業界機器學習的具體應用,RankNet對NDCG之類不敏感,加入NDCG因素後變成了LambdaRank,同樣的思想從神經網絡改為應用到Boosted Tree模型就成就了LambdaMART。Chirs Burges,微軟的機器學習大神,Yahoo 2010 Learning to Rank Challenge第一名得主,排序模型方面有RankNet,LambdaRank,LambdaMART,尤其以LambdaMART最為突出,代表論文為: From RankNet to LambdaRank to LambdaMART: An Overview 此外,Burges還有很多有名的代表作,比如:A Tutorial on Support Vector Machines for Pattern Recognition,Some Notes on Applied Mathematics for Machine Learning. 台灣漢人社會的正一派道士乃以火居道 方式  存在於閩、粵移民群,在行內及民間自有其  名稱(烏頭與紅頭)。早在早期方志如《諸  羅縣志》時期,這群正一道士既已出現於各  籍屬區域內,但經歷兩、三百年來的變化,因應自然、人文環境而在地發展後,乃形成各個地盤、「行業圈」內的道法風格。而判定的標準就是道士在壇上的行法習慣,以及後場音樂的相與配合,乃在圈內自然形成相互幫襯以組成道士團為原則。雖則行內、外時有「正一派」、「靈寶派」的他稱,究實言之,均各自認為都是「天師門下」,在這「制度化」的道法傳統下,基於經典、文字之教,實則維續相當程度的穩定性。由於《諸羅縣志》早就有「王醮」的記事,而與「客仔師」並為方志上早年的道教遺跡,故本文即以常行王醮的台南、屏東兩地,用以觀察地方的醮事傳統與道壇道士的關係。一個區域性的道法風格,其表現於公儀式或私儀式者,均與無形的鬼神信仰有關,故在道法行事與地方習俗上可以相互配合,因而經久之後乃形成一種地方傳統。道壇的存在既「依附」於不同的移民族群,因時因地而調整以求長期生存,其行業圈內的師受譜系與地盤關係,在現代化的社會變遷中,雖則間有變化,卻大體維持其穩定性。又能與地區內的禮生團體既競爭又合作,共同在王醮醮典中扮演其禮儀的社會角色,故從這一規模大、活動多的王醮,最便於觀察道教與社會的關係。這一保存良好的醮祭傳統,恐怕也是華人社會中有關瘟神信仰與驅瘟儀式的文化遺跡,乃是一個從創教期遺至今的古儺儀文化之典型。. 《UFLDL-斯坦福大學Andrew Ng教授“Deep Learning”教程》
介紹:本教程將闡述無監督特征學習和深度學習的主要觀點。通過學習,你也將實現多個功能學習/深度學習算法,能看到它們為你工作,並學習如何應用/適應這些想法到新問題上。本教程假定機器學習的基本知識(特別是熟悉的監督學習,邏輯回歸,梯度下降的想法),如果你不熟悉這些想法,我們建議你去這裏機器學習課程,並先完成第II,III,IV章(到邏輯回歸)。此外這關於這套教程的源代碼在github上面已經有python版本了 UFLDL Tutorial Code. Array機器學習日報__好東西傳送門 《Brief History of Machine Learning》 介紹:這是一篇介紹機器學習歷史的文章,介紹很全面,從感知機. 六、改革追悼會儀式
 追悼會本來是對傳統厚葬隆喪習俗的否定而改行的簡單儀式,是現代社會懷念死者、表示哀悼的祭奠方式。但是久而久之又變成相當複雜。所以也必須改良。
 追悼會上都會宣讀悼詞,其內容無一不是竭盡贊美死者生前功德之能事,似乎死者生前不是完人,就是超人,至少是好人。連槍擊要犯大流氓也被追悼成英雄,此種不實事求是的評價,從形式和內容上使悼詞成了一種現代八股文,完全失掉意義。
 再如,向遺體告別成了一種必須履行的程序,似乎不這樣做就是對死者的不敬,其實這又是一時不必要之舉。為了履行這道程序,殯儀職工不得不在絕大多數人避之猶恐不及的特殊環境中,負責為死者的梳妝打扮,不得不擺弄那些患有各種疾病(包括患有烈性傳染病)、或頭部、肢體毀損、或因脫水及腫脹而嚴重變形的屍體,竭盡自己所能,讓死者的遺容遺體盡可能與其生前的形象接近一些。我們不否認殯葬職工為此而付出的特殊的艱辛勞動。但是,所有參加向遺體告別的人們,腦海中留下的只是死者塌陷的眼窩、枯槁的面龐、躺在玻璃罩內一絲不動的悲涼屍體的印象,改變了生者對逝者在世時音容笑貌的美好追憶,既然如此,向遺體告別的程式為什麼不可以取消?
 向死者表示哀思,當屬人之常情、無可非議,但追悼死者的方式應有多種多樣,不必拘泥於一種做法,即便是追悼會本身,也是可以從形式和內容上賦予其新意的。
 總之,追悼死者的方式盡可以多種多樣,各個地區、各行各業,可以從自己的實際情況出發,遵循節儉、便利、向上的原則行事,並將各種好的做法及時推廣、蔚成風氣,以促進社會精神文明建設的提高與發展。. 四、中華的儒道對西方的基督宗教:
 中國傳統的死亡文化是由儒家內聖外王、禮治社會的文化傳統所主導,這也是儒家仁學孝道文化的另一種具體形態,常被作為塑造儒家的理想人格,從而推進社會治理的一個重要環節。所以儒家遵循周禮制定相當繁複的儀式,後又因道家的興盛,又制定出另一套殯葬儀軋,儒道儀式相混又滲雜不同地區的民間信仰,成為目前多樣的儀式。
 而西方基督教的死亡文化是基督教靈魂學說的一部分,意在培養人們對上帝的宗教感情,純潔其道德情操,堅定基督教的輕塵世的生存觀。現代西方的死亡文化又受到十五世紀以來的人道主義、個人本位主義的人文文化以及科學技術的影響,所以現代殯儀服務、臨終關懷、自然死(不該稱為「安樂死」)等都是要讓垂死者死得更安詳,更少恐懼和痛苦,這才是「尊嚴死」的境界。. 2016年10月25日,Rockstar Games於其官方网站首度宣佈《俠盜獵車手V》正在开发中[56],发布了游戏的標誌,并在其Twitter账户添加「#GTAV」的标签。[42]11月2日,Rockstar Games在官方网站上公开了游戏首个预告片。[57]該预告片揭露游戏的场景设定在洛聖都和周邊的鄉鎮、山丘和海灘。[58]預告片亦透露了遊戲附設了高爾夫球場、飛機、噴射機、健身房等元素。[50]记者注意到,该公告引发游戏业界的广泛期待,让该系列欠下文化意义[59][60][61]。7月25日,Rockstar Games在《马克思·佩恩3》和《俠盜獵車手V》的問答環節中[62]公布了遊戲的一些細節和兩張遊戲截圖。[63]之後,他們又發表了三張截圖[64],這些截圖的主题分別是交通[65]、休閒[66]和工作[67]10月24日,Rockstar Games正式公布了此遊戲的第一張藝術圖,該圖片名為病蟲害防治(Pest Control),是第一部預告片的其中一個場景。[68].

1888年(光緒十四年),英國發動第一次侵略西藏的戰爭,即隆吐山戰役。1890年3月17日,中英二國在印度的加爾各答簽訂《中英藏印條約》,中方代表是駐藏幫辦大臣升泰,英方代表是印度總督蘭斯敦 (英語 : Henry Petty-Fitzmaurice, 5th Marquess of Lansdowne ) 。通過這個條約,哲孟雄(錫金)成為英國的保護國,一切內政外交皆聽命於英人。西藏由此失去藩籬,再無險可固;此外,條約劃定藏哲邊界,使西藏丟失了崗八宗以南的大片牧場和險要地區。西藏上層對此條約非常反對,向駐藏大臣衙門上稟帖譴責升泰的作為。1893年12月5日,由於藏印條約中的多個問題沒有得到實際解決,在英國的壓力下,清政府派何長榮與英國代表保爾(A. 《Machine Learning for Industry: A Case Study》
介紹:這篇文章主要是以Learning to Rank為例說明企業界機器學習的具體應用,RankNet對NDCG之類不敏感,加入NDCG因素後變成了LambdaRank,同樣的思想從神經網絡改為應用到Boosted Tree模型就成就了LambdaMART。Chirs Burges,微軟的機器學習大神,Yahoo 2010 Learning to Rank Challenge第一名得主,排序模型方面有RankNet,LambdaRank,LambdaMART,尤其以LambdaMART最為突出,代表論文為: From RankNet to LambdaRank to LambdaMART: An Overview 此外,Burges還有很多有名的代表作,比如:A Tutorial on Support Vector Machines for Pattern Recognition,Some Notes on Applied Mathematics for Machine Learning. 二、基督教
 基督教信仰比東方宗教信仰不忌諱死亡,因為他們相信凡事都有上帝美好的旨意安排,也確信他們日後可以和親人在上帝的處所相見,且永遠同在。因此基督徒家庭的殯葬禮儀不同於一般民俗家庭的大傷腦筋,由於每一位基督徒大都有固定的教會聚會,而且每間教會都有牧師或專職的長老、弟兄可以協助,他們在會友蒙主恩召後都會幫忙安排後續事宜,並協助家屬處理,基督徒在親友彌留期或過世時都會先告知教會裡的牧師,因此基督徒親人的安息就比非基督徒的過世,帶給家庭的負擔相對的少了許多。(註十七)
 依中華民國殯葬教育學會理事基督教溫芳生長老提供的資料顯示,基督徒安息後,不用有引魂的儀式,因為他們相信基督徒死後靈魂回歸到他本來住的地方「天家」,所以家裡不用設置靈堂,如有設置則純為讓親友有個追思的地方而已。一般來說,除特殊情況外,基督徒安息後都會先將遺體移至殯儀館安置好,家屬再與牧師及禮儀公司三方面來商討治喪期間及整個安息禮拜的方式與過程。
 基督教殯葬禮儀的入殮、告別(安息)禮拜整個過程約需一小時三十分鐘左右,牧師通常會與家屬商量整個禮拜過程進行的方式。
 告別(安息)禮拜內容有敬拜、感恩、追思、安慰、佈道等項。在安排日期方面,十至十四天左右以內為最佳,通常在安息後七天左右舉行家庭追思禮拜,不需要擇日,只選擇大家比較方便來參加的日子即可,因為基督徒相信每天都是上帝所賜的好日子。在禮堂佈置與用品方面,以實際需要、實用為原則,節省不鋪張,不用祭品,不排罐頭山,不掛輓聯,以素雅白色花材為主。週年追思禮拜,則用教會式或家庭式,內容包括追思、安慰、讚美主。
 墓園方面,多數都安葬於純基督徒墓園,每年省墓方便,而且因信仰相同,也就不需要看風水選方位、不上香、不燒紙錢、免祭品,全部都以鮮花來追思,整個儀式比較整潔、美觀、莊嚴。
 若採土葬,則儀式分為:入殮、告別(安息)禮拜、安葬三階段。告別(安息)禮拜可以在喪宅辦理或移教會辦理均可。若是逝於醫院,則在太平間入殮,再移教堂告別(安息)禮拜、安葬。
火葬則多一道「火化」過程,儀式分為:入殮、告別(安息)禮拜、火化、安葬四階段。也可以先火化再到教會告別(安息)禮拜。.     “爲者必敗,得者必失。我無爲無得,必無敗無失矣。” [2] 有爲則與道分離,則只能是有限的、暫時的,既然修煉的目標是回歸道之無爲,爲什麽還有“有爲”之修煉呢?在《道教內丹學中“順逆”問題的現代詮釋》 [3] 一文中我們曾經指出“逆向修煉”與“道法自然”的辯證統一性,因爲對常人而言已經離開了“無爲”的境界,已經是在“有爲”的層次上,要返道之無爲,就必須通過一定的功夫去掉常人的“有爲”,這種“去掉有爲”的修煉也成爲另一種意義上或另一個方向上的“有爲”,這種有爲的本身當然也是不究竟的,它並不能直接達到無爲的目的,但它能排除常人的執著而有助於無爲境界的最終達成。. NeuralTalk是一個Python的從圖像生成自然語言描述的工具。它實現了Google (Vinyals等,卷積神經網絡CNN + 長短期記憶LSTM) 和斯坦福 (Karpathy and Fei-Fei, CNN + 遞歸神經網絡RNN)的算法。NeuralTalk自帶了一個訓練好的動物模型,你可以拿獅子大象的照片來試試看. 二、深圳龍崗的厚養薄葬

 「龍崗區完成戶籍人口死亡火化率和清墳骸骨火化率兩個100%,這背後是群眾的殯葬觀念發生了顯著變化。去年殯葬改革的重點轉向清墳工作後,我市殯葬改革的兩個試點鎮坪山鎮、龍崗鎮,遷墳工作進展良好,龍崗鎮一年間共清理大的土墳七十二個,金壇六二七六個。
 「清明節期間,村民祭奠的方式也發生了變化,過去繁瑣的燒冥錢、送金豬三牲,改為現在去海邊撒花瓣,去樹木間除草培土,或在家中、骨灰堂用幾束鮮花、幾柱清香祭拜。龍崗區有關負責人說:由土葬轉變到火化,再轉變到骨灰撒海和樹葬,短短幾年間,村民思想觀念轉變,已從過去的『入土為安』轉變為『厚養薄葬』。」(註二十八). 五、推展「樹葬」-讓生命與環保回歸自然
 台北市議員魏憶龍曾在市議會民政業務部門質詢時,提出「樹葬」的觀點,建議社會局殯葬處研究推廣,並邀請社會局陳皎眉局長「以身示範」,簽名認養種樹,推展「樹葬」的文化。
 魏憶龍議員表示所謂「樹葬」,係指在生前認養一株樹木、或親手種下一株樹苗,在其百年之後,將火化後之骨灰,放置於一紙盒內,埋葬於認樹下,讓骨灰與紙盒自然分解,成為樹的養分,回歸自然。
 魏憶龍議員表示社會傳統的土葬或火葬後的靈骨塔,對辦理後事者,都是一筆不小的開支,而且使用土地,都占去相當的地球面積,其費用少者十數萬元,多者上百萬元。台北市房價不低,市民大嘆「台北居大不易」死後陰宅亦十分昂貴,未見輕鬆,如何處理,實在值得大家來深思。
 推動「樹葬」的觀念除了「節葬」之外,更有環保的觀念。除了減少死人與活人爭地的困擾,節省喪葬費用,由於配合每人種樹的活動,更讓大地增進綠色生機,也讓死者的生命在綠色的成長中,再活一次,意義相當重大(註二十五)。. 四、伊斯蘭教
 伊斯蘭教的喪葬方式通常以土葬,而不使用火葬。因為回教徒(穆士林)認為火是一種刑罰,人在世的時候就不願意被火燒,何況是死者,只有造物主才可以用火去懲罰。
 伊斯蘭教有所謂的【歸真】,就是將生命歸回真主阿拉。在教徒往生後,家屬會將死者身上的東西全都取下,將遺體頭朝北、腳朝南、臉朝西擺好,以白布覆蓋全身親友要為死者念祈禱文:「吾人屬於真主,最後也回歸於真主那裡。」並為死者反覆的祈禱。即送到清真寺,之後葬禮事宜就交由清真寺來處理。由教長帶領親人為死者洗禮,屍體必須用溫水洗淨,將全身從頭到腳,用水清洗三次才行,之後才送往墓地。
 回教徒的墓穴也是為南北方向,頭部朝北,腳部朝南,面則朝向天房即西方,所有回教徒的墓都是同一方向。�
 伊斯蘭教的喪禮是以最迅速、節約、衛生為原則,力求亡者入土為安,生者的精神負擔減輕,而且施行「財施」,即將遺產三分之一用以濟貧,有餘先還欠賬,周濟慈善事業,贈與則不可贈與有繼承權的親屬;剩餘的三分之二依法分配給親屬。(註十九)可以說是薄殮、速葬、救濟的好風俗。. 1913年2月14日、藏曆水牛年正月初八日,第十三世達賴喇嘛發布聖地佛諭,文告的內容涉及西藏的體制改革、實行新政等內容。也因為文告的這個性質,部份學者將此份文件看作是西藏的獨立宣言(Proclamation of Independence of Tibet)。水牛年文告是達賴喇嘛的一個內部講話,當時尚未有外人知道,沒有公開宣布。直到1932年,文告才以用信件的形式公布。文告的現行版本多引自夏格巴的《西藏政治史》一書,范普拉赫曾表示引文來自夏格巴的私人收藏檔案。文告中「我們是一個很小的、信教的獨立國家」(英文:We are a small, religious, and independent nation)語句被學者反復引用論證,時常被認為是達賴喇嘛宣布西藏獨立的重要宣示。但據中國的藏學家扎西旺都查找文告原件的內容時發現,達賴喇嘛當時使用的原詞是bod ljongs,即「藏區」,而非rgyal khab(即「國家」)一詞。[47]. Htm�
註二十八:見網站 http://210. 五、東方風水觀對西方環境觀
 中國自古重視相地術,到了東漢開始重視喪葬與風水的關係。我國民間殯葬風水習俗極多,不同風水派別也有不同的看法,莫衷一是,一般人當然也都無法明瞭,只有在遇到辦理喪事時請教風水師,依風水師所言進行。因此墳地的選擇也必需依賴風水師的安排,生者才會安心,以致造成山坡地亂葬,或者墳墓就在大馬路旁,或者墳墓就在村落之中,嚴重破壞居家及山坡環境。
 西方的墓園規劃就相當注重與環境配合,通常西方墓園也是花園,草木扶疏,絲毫沒有給人陰森的感覺。而且他們的墳墓通常不會隆起於地面而是與地面齊平,上平舖墓碑,頂多一個十字架豎在地上。整個墓園給人安寧、乾淨、空氣清新與環境融合的感覺。
 由以上五種東西方死亡文化的差異可以看出,殯葬儀式並非有一定原則,西方人可以用莊嚴肅穆的方式進行,我們為何一定要吹吹打打熱鬧非凡才行?難道不能用一片真心來尊重死者、體諒生者?就死亡文化觀點言,我國的殯葬禮儀是急待改革不可。
 換另一個角度而言,死亡也是人一生心性的最好檢視,我們怎樣生活便怎樣死亡,善惡之業如影隨形,我們的起心動念,身語意業,在八識中了了分明,如何尊嚴死亡才是大家應該追求的。(註十二).       無心是無後天識神的分別心,但並不否定有與本源之道相應的“真心”,說無心是從主體無自我的分別心而“心合於道”的境界而言,但這種與道爲一的境界本身並不是不存在的,它恰恰是人的“真心”。“無心之心,始謂真心。真心之心,萬物一體,無分彼此。” [21] “真心”是與萬物融爲一體的無分別之心,但雖無分別仍有意識,“蓋真心無知而有覺”,“真心如太虛,中存天理,至無而至有。” [22] 真心是無分別的純粹意識、覺悟意識,從其沒有任何具體的意識物件而言是“至無”,從其是全然的、無限的“虛意識”而言是“至有”。無心而有真心,亦可說爲無我而有真我,關於修煉主體的“有我無我”的問題,是內丹學中非常重要的問題,當另作專題論述。. 許多來自評論家的觀點也回應了這段任務內容,他們認為刑求的橋段和崔佛的談話是作為針對美國政府使用刑求 (英语 : Torture and the United States ) 的一種政治評論,但任務本身的內容卻包含了不必要的暴力,同時也是沒有品味的。IGN克薩·麥唐諾(Keza McDonald)認為這段任務是一個有效的諷刺,但實際遊玩時令人感到掙扎與難過,並覺得任務內容「跨越了品味的界線」。[117]Eurogamer的湯姆·布藍威爾(Tom Bramwell)轉寫了一篇小論文,探討任務中的政治探討是否能正當化其暴力與令人不適的本質。他同意《俠盜獵車手》系列本身就頗具爭議特質,而之前的系列作品的第三人稱鏡頭讓玩者能與遊戲中的暴力分離,但「By the Book」中的近距離鏡頭與快速反應事件(QTE)的設計加深了暴力表現的衝擊性。他也提到《決勝時刻:現代戰爭2》中的「No Russian」任務由於缺乏適當的背景脈絡而造成了許多爭議。最後他認為開發者有權利將這段任務放到遊戲中,但他也認為這是一段與遊戲其他內容脫節的「瑕疵橋段」。他认为该场景缺乏足够背景,将其功能概括为“硬伤”[246]。酷刑自由的基斯·贝斯特表示,施刑的角色扮演“线索交叠[247]”。英国工党议员议员基斯·瓦兹对未成年玩家可接触到的这一任务表示关注[248]。汤姆·奇克则为酷刑镜头辩护,与“No Russian”关卡不同和2012年电影《刺杀本·拉登》不同,“By the Book”中酷刑的基本政治评论必定需要暴力内容[34]。. 二、依法加強殯葬活動的社會行政管理
 殯葬活動是一項涉及到國家、社會、個人三者利益的社會公共事益,因此必須建立健全一系列相應的規章管理制度,己有的有關法規和政策應嚴格執行,對違反法律、制度的喪戶應進行必要的法律或行政制裁。
 當然,從目前具體國情分析,殯葬改革也不宜操之過急。不同民族有一些不同的習俗,先採火化和土葬兩種形式並存,政府劃定火葬區和土葬改革區。規定在火葬區內要堅決推行火葬,骨灰存放骨灰堂或安葬在骨灰公墓,不准把骨灰再入棺土葬。在土葬改革區,利用荒山瘠地建造公墓,統一規劃,禁止亂埋亂葬。. 《俠盜獵車手V》中的開放世界設定在虛構的聖安地列斯州(San Andreas),其背景以美國南加州為範本。系列作品中的《俠盜獵車手:聖安地列斯》同樣也是以聖安地列斯州為作為遊戲背景,其中包含了三個城市和鄉村區域。然而《俠盜獵車手V》的世界中只有「洛聖都」(Los Santos)一座城市。[84]這樣的設定讓製作團隊能更加專注地建構出更高品質、更壯觀的城市場景。[40]在這兩款遊戲中的洛聖都都是以洛杉磯作為設計藍本,[50]製作團隊認為《俠盜獵車手:聖安地列斯》中充滿野心的三座城市設定太過龐大,且造成遊戲無法真實反應他們心目中理想的城市設計。製作人丹·浩瑟(Dan Houser)解釋道「為了適當的重現洛杉磯,⋯⋯在無法完全複製的情況下,遊戲必須要讓你有一種開闊延展的感受」,此外將製作預算和人力分配給三座城市可能導致無法準確捕捉洛杉磯的真實樣貌。[40]藝術監製亞倫·蓋博特(Aaron Garbut)認為在PlayStation 2的時代中,製作團隊沒有足夠的技術能力來適當的捕捉洛杉磯風情,讓《聖安地列斯》中的洛聖都感覺像是「一片背景幕或是有著路人隨機出沒的遊戲關卡」。[40]隨著製作小組轉移到新世代主機上,他們希望能夠在《俠盜獵車手V》中從頭建構一座完整的城市,而非以《聖安地列斯》作為基礎。蓋博特進一步解釋,在轉移到PlayStation 3和Xbox 360平台上後,「與《聖安地列斯》時期相比,我們的製作流程和重現真實世界的能力有著極大的進步」,因此使用《聖安地列斯》作為範本將是不必要的。[40]為了建構遊戲世界,製作小組前往洛杉磯進行多次的實際勘察,並邀請了導遊與建築歷史學家同行。在這些勘察行程中總共拍攝了約25萬張照片,以及數小時的影片作為參考資料。[42]他們也研究了虛擬地球儀 (英语 : virtual globe ) 和人口普查資料來重現洛杉磯的地理和人口分布。[40]. 六,其他葬式
 塔葬。佛教中地位較高的僧侶,死後往往實行塔葬,先用特制香料塗抹遺體,裹以金箔,存於甕中,置於金塔或銀塔內,供人祭奉,俗稱「肉身喇嘛」,西藏大活佛達賴或班禪死後,均採用此種葬法。
 裸葬。高山族的一種葬俗,人死後,脫去衣服,裹以鹿皮,由親屬四人抬至山頂,打開鹿皮,使死者躺臥其上,再將其生前所穿衣服蓋在身上,俗以為,這樣可以使無形的靈魂離開肉體還潔而去。
空葬。鄂爾多斯蒙古族的葬俗,空葬時先在墓地挖一大坑,再將座棺懸吊其內,然後在上面搭以木椽,用沙蒿覆蓋,這種宗教葬式現較為罕見。
 野葬。蒙古族的葬俗,常見於西部牧區,人死後將其屍放在木輪車上拉著跑,一直到掉下來為止,然後將屍體置於荒野,讓狼、鷹吃掉,俗以為這樣可以使死者的靈魂升入天堂,七天後如屍體仍在,就要延請喇嘛念經,祈禱消災,解放後,此種習俗己不多見。
 以上諸種喪葬形式,係我國各民族古時曾有過,其中一些具體葬式至今尚存的不同習俗,從我國的基本地理環境、各民族的經濟、文化生活背景等社會因素出發,而有所不同,種類繁多,實可當做殯葬改革研究的內容。.

定制的研究論文 更多信息

14事件發生後,中華人民共和國遣送了在藏的外國新聞記者。由於中華人民共和國政府對媒體新聞採訪加以嚴格限制,所以在此次軍民衝突中的傷亡人數沒有統一的數目。中華人民共和國官方宣布有22人在暴亂中死亡,這些人都是被暴亂者攻擊的非藏族人,或為非藏族人開設店鋪的藏族雇員。西藏達賴流亡政府宣布148人死亡。2008年西藏騷亂後,西藏流亡政府曾三次派出人員前往北京進行商談。2008年11月,藏方代表甲日等人再次到北京與統戰部部長杜青林會談,提出「為全體藏人獲得真正自治的備忘錄」(英語:Memorandum on Genuine Autonomy for the Tibetan People )。但新華社隨後發文駁斥該備忘錄,認為仍是一份「假自治、真獨立」的主張。2010年一月,中國統戰部官員指出達賴關於『大藏區』的提法違背中華人民共和國憲法。並且要求達賴對於承認是『印度之子』作出解釋。. Tw/lu/。
註十二:莊耀輝,<由尊嚴死亡談生命管理>,第一屆生命教育與管理學術研討會論文集,頁六十九。
註十三:呂應鐘,〈由風水源流發展批判後世風水術之迷信〉,發表於民國八十八年三月二十七日《第五屆中國科技史研討會》,中央研究院科技史委員會舉辦。
註十四:《明史卷六十.士庶人喪禮》。
註十五:呂應鐘,〈死亡的藝術—-談殯葬禮儀的古今變遷〉,見新客星站網站http://www. 台灣漢人社會的正一派道士乃以火居道 方式  存在於閩、粵移民群,在行內及民間自有其  名稱(烏頭與紅頭)。早在早期方志如《諸  羅縣志》時期,這群正一道士既已出現於各  籍屬區域內,但經歷兩、三百年來的變化,因應自然、人文環境而在地發展後,乃形成各個地盤、「行業圈」內的道法風格。而判定的標準就是道士在壇上的行法習慣,以及後場音樂的相與配合,乃在圈內自然形成相互幫襯以組成道士團為原則。雖則行內、外時有「正一派」、「靈寶派」的他稱,究實言之,均各自認為都是「天師門下」,在這「制度化」的道法傳統下,基於經典、文字之教,實則維續相當程度的穩定性。由於《諸羅縣志》早就有「王醮」的記事,而與「客仔師」並為方志上早年的道教遺跡,故本文即以常行王醮的台南、屏東兩地,用以觀察地方的醮事傳統與道壇道士的關係。一個區域性的道法風格,其表現於公儀式或私儀式者,均與無形的鬼神信仰有關,故在道法行事與地方習俗上可以相互配合,因而經久之後乃形成一種地方傳統。道壇的存在既「依附」於不同的移民族群,因時因地而調整以求長期生存,其行業圈內的師受譜系與地盤關係,在現代化的社會變遷中,雖則間有變化,卻大體維持其穩定性。又能與地區內的禮生團體既競爭又合作,共同在王醮醮典中扮演其禮儀的社會角色,故從這一規模大、活動多的王醮,最便於觀察道教與社會的關係。這一保存良好的醮祭傳統,恐怕也是華人社會中有關瘟神信仰與驅瘟儀式的文化遺跡,乃是一個從創教期遺至今的古儺儀文化之典型。. Ɨ¥æœŸ 時間 參加對象 課程名稱(對底下課程名稱按左鍵可看說明) 講師 地點 個人報名; 2016-04-18: 13:00 ~ 15:00: 全校師生.       在內丹學中還有一個與“無爲”相應的重要的概念“無心”,“無爲”也就是“無心”而爲,“天無心而成化,地無心而産物,人無心而契道。世人所以有苦者,爲有心耳。真修之士內志清高,一塵不染,忘物忘我,合乎太虛。造化雖大,能役有形,不能役無形;陰陽雖妙,能驅有識,不能驅無識。” [17] 人本來是在“道”中,但人有了後天的形體的生命就有了自我的執著與分別,就把自己孤立起來而與“道”分離,這就是“有心”而造成了人的痛苦和問題;破除對自我、對欲望的執著而“忘物忘我”、“合乎太虛”,就能“無心而契道”。《瓊館白真人集》中有一段強調“無心合道”雲:“聖人以心契之,不得已而名之曰道,是以知心即是道也。故無心則與道合,有心則與道違。惟此無之一字,包諸有而無餘,生萬物而不竭。” [18]. 《Research priorities for robust and beneficial artificial intelligence》
介紹:魯棒及有益的人工智能優先研究計劃:一封公開信,目前已經有Stuart Russell, Tom Dietterich, Eric Horvitz, Yann LeCun, Peter Norvig, Tom Mitchell, Geoffrey Hinton, Elon Musk等人簽署The Future of Life Institute (FLI). 由於王醮祭典是一個活動特多的繁複組合,  王府與王醮乃是祭典的核心所在,所有的出  令、進表均在府內、壇內發出,才足以掌握  整個祭典的次序。兩個祭祀空間均防禁秘  重,一般人並不易理解其秘,其長達三、五  或七日的醮儀,道教行內的理解自是根據經義,其經典文字使之能夠長期的穩定不變;而王府內的禮儀實踐,則由儒家人士所掌控,也是經由文字傳承而經久不變。此一核心若是穩定不變,則足可支持整個祭典同樣穩定不變,這一穩定的力量確是維續地方傳統的主力。道教正一派的火居道傳承方式,使之能深入於村社之間,正是促使其與民間信仰習俗相互結合的關鍵。. 二、基督教
 基督教信仰比東方宗教信仰不忌諱死亡,因為他們相信凡事都有上帝美好的旨意安排,也確信他們日後可以和親人在上帝的處所相見,且永遠同在。因此基督徒家庭的殯葬禮儀不同於一般民俗家庭的大傷腦筋,由於每一位基督徒大都有固定的教會聚會,而且每間教會都有牧師或專職的長老、弟兄可以協助,他們在會友蒙主恩召後都會幫忙安排後續事宜,並協助家屬處理,基督徒在親友彌留期或過世時都會先告知教會裡的牧師,因此基督徒親人的安息就比非基督徒的過世,帶給家庭的負擔相對的少了許多。(註十七)
 依中華民國殯葬教育學會理事基督教溫芳生長老提供的資料顯示,基督徒安息後,不用有引魂的儀式,因為他們相信基督徒死後靈魂回歸到他本來住的地方「天家」,所以家裡不用設置靈堂,如有設置則純為讓親友有個追思的地方而已。一般來說,除特殊情況外,基督徒安息後都會先將遺體移至殯儀館安置好,家屬再與牧師及禮儀公司三方面來商討治喪期間及整個安息禮拜的方式與過程。
 基督教殯葬禮儀的入殮、告別(安息)禮拜整個過程約需一小時三十分鐘左右,牧師通常會與家屬商量整個禮拜過程進行的方式。
 告別(安息)禮拜內容有敬拜、感恩、追思、安慰、佈道等項。在安排日期方面,十至十四天左右以內為最佳,通常在安息後七天左右舉行家庭追思禮拜,不需要擇日,只選擇大家比較方便來參加的日子即可,因為基督徒相信每天都是上帝所賜的好日子。在禮堂佈置與用品方面,以實際需要、實用為原則,節省不鋪張,不用祭品,不排罐頭山,不掛輓聯,以素雅白色花材為主。週年追思禮拜,則用教會式或家庭式,內容包括追思、安慰、讚美主。
 墓園方面,多數都安葬於純基督徒墓園,每年省墓方便,而且因信仰相同,也就不需要看風水選方位、不上香、不燒紙錢、免祭品,全部都以鮮花來追思,整個儀式比較整潔、美觀、莊嚴。
 若採土葬,則儀式分為:入殮、告別(安息)禮拜、安葬三階段。告別(安息)禮拜可以在喪宅辦理或移教會辦理均可。若是逝於醫院,則在太平間入殮,再移教堂告別(安息)禮拜、安葬。
火葬則多一道「火化」過程,儀式分為:入殮、告別(安息)禮拜、火化、安葬四階段。也可以先火化再到教會告別(安息)禮拜。.

濟度第八
學道之人,洞明心地,不樂奢華,不嫌貧賤,不著於塵累之鄉,不漂於愛河之內,恬淡自然,逍遙無礙,塵世和同。先當行符治病,濟物利人。次可拔贖沈淪,出離冥趣。先度祖宗,次及五道。以我之明,覺彼之滯;以我之真,化彼之妄;以我之陽,煉彼之陰;以我之飽,充彼之飢。超昇出離,普度無窮。斯爲濟度矣。

繼襲第九
學道之人,得遇明師傳授祕法,修之於身,行之於世,人天敬仰,末學皈依,愧非小事。當知感天地陰陽生育之恩,國王父母劬勞撫養之德,度師傳道度法之惠。則天地國王父母師友不可不敬,稍有違慢,則真道不成,神明不佑。道法旣得,於身道成法應,可擇人而付度之,不可斷絕道脈。須是平日揣磨,得其人可以付者付之。苟非其人,亦不可輕傳也,罪有所歸。若得人傳授,但依祖師源流,不可增損字訣。忠孝之心相契,切勿生人我之心。弟子若負師,天地神明昭然鑑察,毫分無失。師僞,弟子亦然。若無人可度,石匣藏於名山福地、海島龍宫,劫運流行,自然出世。予感天地父母生化之恩,諸師傅道教訓之德,將其所得,冊成九事,以警後學。若修身立己,積德累功,上體天心,下利人物,行道成真,超凡入聖,伏望見聞,咸希觀覽。瓊山道人白玉蟾述。.       無爲意味著那個本然的、本有的,它是人的本性,本來面目,“夫所謂本者,無爲之爲心也,形骸依之以立也,其爲常而不殆也 ”。 [4] 無爲之心即是先天的、本源的與“道”相應的“本心”,它並不是任何意義上的後天努力的結果,相反一切後天的努力都只能是有限的、部分的,是與“道”相背離的,而無爲意味著廣大的本源、意味著道的整體場域。停止一切的人爲的造作和努力,無爲就自然而然地顯現了,因此人有可能不經後天有爲的修煉而直接“悟”入無爲的境界,這是內丹學中所謂的最上一乘“頓法”,通過徑入無爲而自然達成內丹學修煉的最後目標。但對一般的人而言,他已經陷入有爲造作的狀態太深,他無法一開始就放下這些積重難返的造作欲念,以至於消除這些後天的“有爲”狀態也需要很大的努力,他必須先行轉變他已有的執著,因此他需要修行,這些修行也是一種“有爲”,但修行的“有爲”恰恰是要消除掉常人已有的執著與造作,通過有爲的修煉來開顯無爲,這就是內丹學的從有爲入無爲的“漸法”。《性命圭旨》雲:“蓋三關自有爲入無爲者,漸法也;修上一關,兼下二關者,頓法也。” [5] 但頓法也就沒有任何具體的方法,是與禪相似的頓悟法門,只適用於極少數上根之人,在內丹學中只是提到有這種頓悟的可能,而其主流與特色還是漸法,萬卷丹經津津樂道的多是一套“精氣神”修煉的漸修功法體系。內丹學南宗主張先命後性,“自有作以至於無作,有爲以至於無爲” [6] ,這在內丹學中是更具代表性的,“蓋金丹之道,簡而不繁。以虛無爲體,以清靜爲用,有作以成其始,無爲以成其終。” [7] 有爲對應於命功的修煉,無爲對應於性功的修煉,“命”更偏於有形有象的肉體的方面,對“命”的修煉也就更偏于有作有爲的功夫;“性”更偏於無形無象的精神的方面,對“性”的修煉也就更偏于無相無爲的功夫,有爲是“以術延命”以求“長生”,無爲是“以道全形”以求“無生”,《道書十二種》雲:“蓋金丹之道,一修命、一修性之道。修命之道,有作之道;修性之道,無爲之道。有作之道以術延命也,無爲之道以道全形也。”、“修命者所以長生,修性者所以無生” [8]. 《Research priorities for robust and beneficial artificial intelligence》
介紹:魯棒及有益的人工智能優先研究計劃:一封公開信,目前已經有Stuart Russell, Tom Dietterich, Eric Horvitz, Yann LeCun, Peter Norvig, Tom Mitchell, Geoffrey Hinton, Elon Musk等人簽署The Future of Life Institute (FLI). 三、佛教
 佛教稱死亡為往生,表示原來生命型態的幻滅,另一個生命型態的開始。佛教相信人死後有六道輪迴,投胎後可能是人也可能是動物、昆蟲等,有可能到西方極樂世界也可能到十八層地獄。同時也認為在亡者斷氣後意識脫離軀體,到轉世投胎前稱為中陰身,此時善惡未判,時間為七日到四十九日,若在四十九天尚未投胎則會淪入鬼道,因此必須「作七」,以助亡者之靈轉生或往生淨土。
 由於佛教所追尋的是另一種更高層次的境界,因此稱死亡為「解脫」、「空」,認為死亡是隨業而去,或隨念而去,或隨習氣而去,或未了脫生死仍在三界之內。因此佛教徒基本上對死後的世界充滿光明面,對死亡較不恐懼悲哀。
 佛教徒往生時家屬不會圍著拉扯啼哭,他們要替死者誦經念佛,稱為助念,憑藉蓮友念佛之力,來幫助臨終者提起正念,氣氛是溫馨寧靜的。通常八到二十四小時,才可進行入殮儀式。家屬為死者沐浴更衣並為亡者蓋上「往生被」後將遺體移到大廳,頭朝內、腳朝外。
 佛教不燒紙錢。在喪葬期間不可鋪張浪費,不可殺生,靈堂的供香與香燭最好不斷,只以鮮花蔬果、素食祭祀死者。燒香時以平常心稱呼亡者,請他與大家一起念佛,等佛菩薩接引才可跟隨而去。家屬的喪服為長袖黑色衣鞋,並以素色佛珠做為「帶孝」,喪禮主持法師或居士帶領大家為死者誦經。
 死者家屬在四十九日內,吃素念佛、淨守五戒(不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒及不食五辛),並持續為亡者誦經、念佛、印經、布施、供養等佛事,替死者做功德,使死者能離苦得樂,往生佛國淨土。
 佛教喪葬儀軌包括助念儀軌、入殮儀軌、火葬儀軌、告別式儀軌、引魂儀軌、安靈儀軌,都是採用法師念經方式,可謂簡單隆重而不吵雜。
 佛教的喪葬一般採用火葬和土葬,不過現今台灣的佛教較宣導以火葬將骨灰存放在寺院靈骨塔中,讓往生者可以聽寺院誦佛法。(註十八). 二、依法加強殯葬活動的社會行政管理
 殯葬活動是一項涉及到國家、社會、個人三者利益的社會公共事益,因此必須建立健全一系列相應的規章管理制度,己有的有關法規和政策應嚴格執行,對違反法律、制度的喪戶應進行必要的法律或行政制裁。
 當然,從目前具體國情分析,殯葬改革也不宜操之過急。不同民族有一些不同的習俗,先採火化和土葬兩種形式並存,政府劃定火葬區和土葬改革區。規定在火葬區內要堅決推行火葬,骨灰存放骨灰堂或安葬在骨灰公墓,不准把骨灰再入棺土葬。在土葬改革區,利用荒山瘠地建造公墓,統一規劃,禁止亂埋亂葬。. 守分第三
人生天地之間,衣食自然分定,誠宜守之。常生慚愧之心,勿起貪戀之想。富者自富,貧者自貧,都緣夙世根基,不得心懷嫉妬。學道惟一,溫飽足矣。若不守分外求,則禍患必至。所謂顏子一簞食,一瓢飲,在陋巷,人不堪其憂,回也不改其樂。顏回者賢人也。學道人若外取他求,則反招殃禍也,道不成而法不應。若依此修行,法在其中矣。

持戒第四
夫行持者,行之以道法,恃以禁戒。明其二字,端的方可以行持。先學守戒持齋,神明自然輔佐。薩真人云:道法於身不等閑,思量戒行徹心寒。千年鐵樹開花易,一入酆都出世難。豈不聞真人燒獰神廟,其神暗隨左右,經一十二載,真人未嘗有纖毫犯戒,其神皈降爲輔將。真人若一犯戒,其神報讎必矣。令人豈可不持戒。更當布德施仁,濟貧救苦。昔晉旌陽許真君一困者爲患,其家抱狀投之於君。君問得疾之因,乃緣貧乏不得志而已。真君以錢封之於符牒,祝曰:此符付患者開之。回家患者開牒得錢,以周其急,其患頓愈。濟貧佈施,則積陰德,行符之人,則建功皆出於無心,不可著相。著相爲之,則不是矣。若功成果滿,升舉可期矣。

明道第五
夫道者,入聖超凡,福資九祖。逍遙無礙之鄉,逸樂有玄之境。聚則成形,散則爲風。三清共論,玉帝同談。不屬五行,超離三界。此乃證虛无之妙道。欲證此道,先修人道。去除妄想,滅盡六識。明立玄牝根基,須分陰符陽火。如鷄抱卵,出有入無。功成行滿,身外有身。仙丹妙寶,隨意自取。玉室金樓,隨心自化,呼風叱雨,坐役鬼神。噓氣可以治病,點石可以爲金。不與凡同,奉膺天詔,證果真仙矣。. Ɨ¥æœŸ 時間 參加對象 課程名稱(對底下課程名稱按左鍵可看說明) 講師 地點 個人報名; 2016-04-18: 13:00 ~ 15:00: 全校師生.

Tw ,臺北市政府社會局新聞稿,臺北市殯葬管理處第二殯儀館發稿,日期八十九年十月卅一日,聯絡人陳群生,聯絡電話(○二)二七三三六一四二轉一五○○。
註三:見鄭志明<臺灣喪葬儀式與宗教>,苗栗縣政府殯葬教育研習班第一期研習手冊,頁六十九。
註四:王夫子,《殯葬文化學》,中國社會出版社,一九九八,頁二八九。
註五:高壽仙,《中國宗教禮俗—-傳統中國人的信仰系統及其實態》,天津人民出版社,一九九二,頁三。
註六:馮天策,《信仰導論》,廣西人民出版社,一九九二,頁七十六。
註七:蒲慕州,《追尋一己之福:中國古代的信仰世界》,允晨文化公司,一九九五,頁九十三。
註八:洪敏麟主講,泖英聖編著,《台灣風俗探源》,台灣省政府新聞處,一九九二,頁五十六。
註九:王夫子《殯葬文化學》,中國社會出版社,一九九八,頁二九二。
註十:《殯葬文化學》,王夫子,中國社會出版社,一九九八,頁二九三。
註十一:見「新客星站」網站 http://www. 三、南昌的家庭追思會
 被中國民政部肯定為「目前唯一的創新做法,值得推廣」的文明追悼祭方式,已正在改變南昌市西湖區廣大居民的傳統習俗,並逐漸為越來越多的群眾所接受,這就是「家庭追思會」。一九八九年陰歷七月半,南昌市公共交通公司二車隊職工閻麗華在自己家中,別開生面地舉行了家庭追思會,全家每人佩戴一朵小白花,在哀樂聲中,向去世的母親鞠躬致意,閻麗華向家人簡述老人平日勤儉助人的一些往事。整個過程簡潔、自然,全家人感情投入,全沒有那種做作人的悲戚氛圍。西湖區很快抓住這個典型,將閻麗華這種文明悼念方式取名為「家庭追思會」,並在全區內推廣。
 幾年的實踐表明,這種家庭追思會的方式很受群眾歡迎,往後二年,清明節期間,三千多戶人家舉辦了家庭追思會。西湖區民政局還把在家庭追思會活動中出現的典型祭文和不同文明形式匯編成冊,免費發放給群眾,供大家交流。(註二十九). 《Machine learning in 10 pictures》
介紹:Deniz Yuret用10張漂亮的圖來解釋機器學習重要概念:1.         “性者,太虛無垠,一靈炯炯,無中之真有也。命者,先天至精,一氣氤氳,有中之真無也。神氣相交,有無互入” [10] ,與“性命”、“陰陽”對應起來談“有無”,則“性”是“先天陽”而“後天陰”,是“無”中之“真有”;“命”是“後天陽”而“先天陰”,是“有”中之“真無”。內丹學的“陰陽交媾”就是性命中之真陰真陽交媾,通過取坎填離而返還於乾健之體,從有無的角度上說,亦即是“有無互入”而入於終極性的無爲境界。《悟真篇》中有“恍惚之中尋有象,杳冥之內覓真精。有無由此自相入,未見如何想得成” [11] 之句,描寫在“恍惚”、“杳冥”之中進入“有無互入”時的景象,在內丹學的神氣相交、陰陽交媾的功態中,其“有”、“無”主要地不是作爲一種理論上的抽象範疇,而是有其重要的修道現象學的意義,《樂育堂語錄》有一段對此種狀態下的“有”“無”意義的描述極其生動且富哲理:. 《Machine Learning for Industry: A Case Study》
介紹:這篇文章主要是以Learning to Rank為例說明企業界機器學習的具體應用,RankNet對NDCG之類不敏感,加入NDCG因素後變成了LambdaRank,同樣的思想從神經網絡改為應用到Boosted Tree模型就成就了LambdaMART。Chirs Burges,微軟的機器學習大神,Yahoo 2010 Learning to Rank Challenge第一名得主,排序模型方面有RankNet,LambdaRank,LambdaMART,尤其以LambdaMART最為突出,代表論文為: From RankNet to LambdaRank to LambdaMART: An Overview 此外,Burges還有很多有名的代表作,比如:A Tutorial on Support Vector Machines for Pattern Recognition,Some Notes on Applied Mathematics for Machine Learning. 守分第三
人生天地之間,衣食自然分定,誠宜守之。常生慚愧之心,勿起貪戀之想。富者自富,貧者自貧,都緣夙世根基,不得心懷嫉妬。學道惟一,溫飽足矣。若不守分外求,則禍患必至。所謂顏子一簞食,一瓢飲,在陋巷,人不堪其憂,回也不改其樂。顏回者賢人也。學道人若外取他求,則反招殃禍也,道不成而法不應。若依此修行,法在其中矣。

持戒第四
夫行持者,行之以道法,恃以禁戒。明其二字,端的方可以行持。先學守戒持齋,神明自然輔佐。薩真人云:道法於身不等閑,思量戒行徹心寒。千年鐵樹開花易,一入酆都出世難。豈不聞真人燒獰神廟,其神暗隨左右,經一十二載,真人未嘗有纖毫犯戒,其神皈降爲輔將。真人若一犯戒,其神報讎必矣。令人豈可不持戒。更當布德施仁,濟貧救苦。昔晉旌陽許真君一困者爲患,其家抱狀投之於君。君問得疾之因,乃緣貧乏不得志而已。真君以錢封之於符牒,祝曰:此符付患者開之。回家患者開牒得錢,以周其急,其患頓愈。濟貧佈施,則積陰德,行符之人,則建功皆出於無心,不可著相。著相爲之,則不是矣。若功成果滿,升舉可期矣。

明道第五
夫道者,入聖超凡,福資九祖。逍遙無礙之鄉,逸樂有玄之境。聚則成形,散則爲風。三清共論,玉帝同談。不屬五行,超離三界。此乃證虛无之妙道。欲證此道,先修人道。去除妄想,滅盡六識。明立玄牝根基,須分陰符陽火。如鷄抱卵,出有入無。功成行滿,身外有身。仙丹妙寶,隨意自取。玉室金樓,隨心自化,呼風叱雨,坐役鬼神。噓氣可以治病,點石可以爲金。不與凡同,奉膺天詔,證果真仙矣。. 行法第六
夫法者,洞曉陰陽造化,明達鬼神機關。呼風召雷,祈晴請雨,行符咒水,治病驅邪,積行累功,與道合真,超凡入聖。必先明心知理,了了分明,不在狐疑。欲祈雨救旱,先擇龍潭江海,碧壑深淵,雲龍出沒之地,依法書篆鐵札投之。如不應,方動法部雷神,擇日限時,登壇發用。祈晴之事,在乎誠心靜念,運動暘神,召起馮夷風部之神,掃除雲霧,蕩散陰霾,易歉爲豐,救民疾苦。若德合天心,應之隨手。驅邪之道,先立正己之心,毋生妄想,審究真僞。古云:若要降魔鬼,先降自己邪。當以誠心召將而驅之。若傳人不一,聞法避罪逃遁者,差雷神巡歷而馘之。若遣祟,切不可發送酆都。沒後恐有連累。戒之愼之。若治病之法,宜仔細察其病證,次常給以符水治之。蓋人之氣運於三焦五臟之間,順則平康,逆則成病。或嗜慾失節,或心意不足而成邪。故邪氣侵則成病。以我正真之氣,滌彼不正之邪;以我之真陽,敵彼之陰。若患者執迷邪道,可方便而化之,符水而治之。救人功滿,而證仙階,而爲妙果歟。

守一第七
近觀行持者,間或不靈,呼召不應者何故?初真行法者,累驗非常,廣學者卻不如之。此非法之不應也,緣學者多博廣學,反使精神不能純一,分散元陽。登壇之際,神不歸一,法不靈應。豈不聞老子云:天得一以清,地得一以寧,人得一以靈。今志於行持者,必當守一法,而自然通天徹地。不知抱玄守一爲最上功夫,但躭於廣學,反不能純一矣。蓋上古祖師,雖有盈箱滿篋靈書,留之引導凡愚,開發後學,不知師心自有至一之妙,不教人見聞,鬼神亦不知其機,用之則有感通。且法印亦不可多,專以心主一印,專治一司,專用一將,仍立壇靖,晨夕香火崇奉,出入威儀,動止恭敬,誠信相孚,自然靈應。切不可疑惑有無,昧於靈臺。須是先以誠敬守之,必獲靈驗。斯爲守一之道矣。. 四、伊斯蘭教
 伊斯蘭教的喪葬方式通常以土葬,而不使用火葬。因為回教徒(穆士林)認為火是一種刑罰,人在世的時候就不願意被火燒,何況是死者,只有造物主才可以用火去懲罰。
 伊斯蘭教有所謂的【歸真】,就是將生命歸回真主阿拉。在教徒往生後,家屬會將死者身上的東西全都取下,將遺體頭朝北、腳朝南、臉朝西擺好,以白布覆蓋全身親友要為死者念祈禱文:「吾人屬於真主,最後也回歸於真主那裡。」並為死者反覆的祈禱。即送到清真寺,之後葬禮事宜就交由清真寺來處理。由教長帶領親人為死者洗禮,屍體必須用溫水洗淨,將全身從頭到腳,用水清洗三次才行,之後才送往墓地。
 回教徒的墓穴也是為南北方向,頭部朝北,腳部朝南,面則朝向天房即西方,所有回教徒的墓都是同一方向。�
 伊斯蘭教的喪禮是以最迅速、節約、衛生為原則,力求亡者入土為安,生者的精神負擔減輕,而且施行「財施」,即將遺產三分之一用以濟貧,有餘先還欠賬,周濟慈善事業,贈與則不可贈與有繼承權的親屬;剩餘的三分之二依法分配給親屬。(註十九)可以說是薄殮、速葬、救濟的好風俗。. 一、我國的一元論對西方的二元論:
 「祖先崇拜」是中華文化裡極重要的心理因素,也由此產生與慎終追遠有關的種種傳統習俗。加上國人的靈魂觀念非常濃厚,一般人對靈魂懷抱既敬重又害怕的雙生心理,然而比較之下卻更看重現實存在的軀體,因此不僅死者在喪禮之後仍然被視為本家族的一員,死者的牌位與墳墓也被認為是死者存在的延伸象徵,因此祭祖儀式尤其神聖,受到百倍的尊敬和保護,此種祖先崇拜導致國人的殯葬禮儀走向「隆喪厚葬」,此種「死後猶生」的一元論眼光就是傳統國人看待死者及喪事的基本態度。
 西方是以二元論的觀點看待死亡,他們重視靈魂而輕視軀體的存在,認為軀體只不過是靈魂的寄居場所而已,死亡就是靈魂的解脫與昇華,靈魂可以脫離軀體單獨存在,殯葬只不過是在安置死者的靈魂,所以喪儀中著重肅穆莊嚴,因此產生「簡喪薄葬」的西方習俗。. 1913年2月14日、藏曆水牛年正月初八日,第十三世達賴喇嘛發布聖地佛諭,文告的內容涉及西藏的體制改革、實行新政等內容。也因為文告的這個性質,部份學者將此份文件看作是西藏的獨立宣言(Proclamation of Independence of Tibet)。水牛年文告是達賴喇嘛的一個內部講話,當時尚未有外人知道,沒有公開宣布。直到1932年,文告才以用信件的形式公布。文告的現行版本多引自夏格巴的《西藏政治史》一書,范普拉赫曾表示引文來自夏格巴的私人收藏檔案。文告中「我們是一個很小的、信教的獨立國家」(英文:We are a small, religious, and independent nation)語句被學者反復引用論證,時常被認為是達賴喇嘛宣布西藏獨立的重要宣示。但據中國的藏學家扎西旺都查找文告原件的內容時發現,達賴喇嘛當時使用的原詞是bod ljongs,即「藏區」,而非rgyal khab(即「國家」)一詞。[47]. 亚马逊图书有超过700万种选品,是中国领先的图书网上商店。 热门排行榜: 2015年终图书排行榜 | 2016 2月图书榜 | 少儿 | 人文社科 | 英语 | 教辅教材 | 历史 | 小说 | 文学 | 经管 | 励志 | 科普 | 艺术 | 进口原版 | 套装书 | kindle电子书 | 热门搜索词: 太阳的后裔图片写真 | 曹文轩 | 刘同2016新书 | 马尔克斯 | 亚马逊编辑推荐 | 2016考研大纲 | 三体 | 小王子 | 鬼吹灯 | 东野圭吾 | 最好的告别 | 史记 | 哈利波特 | 村上春树 | 龙应台 | 绿色印刷图书专区. 拾壹、提倡捐獻遺體的大愛觀念
 在我國已有越來越多的生者,包括彌留之際的病人,表示願將遺體捐獻出來,這是極進步的觀念,因為遺體中健康的器官可以移植給需要的病人,又可供醫學臨床研究方面之用,有效地緩解醫學臨床研究的屍源不足的困難,才是真正發揮大愛的人生觀。
 另外,捐獻遺體有助於喪事簡辦的良好社會風氣的形成與發展。對於土葬者而言此舉可以省卻盛殮屍體之用的木材、地皮;對於火葬者而言,至少可以省卻喪家安放死者骨灰的麻煩等等。
 早在一九一三年,歐洲某些國家教學醫院的屍檢率就己高達百分之九十,前蘇聯在五十年代初,莫斯科所有醫療機構的屍檢率達到百分之百。有些國家和地區還規定:未經屍檢,遺體不准埋葬。因此不存在屍源緊張的困難。(註三十)
 捐獻遺體學行動迄今尚未在我國社會中蔚成風氣,其主要在於群眾對捐獻遺體的目的、意義不甚了解。目前我國捐獻遺體活動不普及、屍檢率低的原因,至少有以下三種:
 一、迄今為止,報紙、電台、雜誌對捐獻遺體的宣傳雖給予了一定的重視,但尚未形成捐獻遺體是光榮的普遍社會意識;政府也未積極推動,總認為「人死為大」,家屬想如何做就如何做,順其自然。
 二、傳統儒家觀念的影響,有些家庭成員受「身體髮膚、受之父母、不敢毀傷」的倫理觀念支配,不願將死去的親人作醫療解剖之用。也有些家屬目睹死者因病痛折磨棄世,從感情上不忍心死者再受挨刀之苦。有些人甚至認為屍檢是對死者的不人道之舉。更多的死者在生前因不了解屍檢的意義,因而沒有留下捐獻遺體的遺囑,使得生者即使願意捐獻親人的遺體,也難以啟口。
 三、醫院管理工作者尚需盡力盡責,許多醫院沒有把提高屍檢率作為一項重要工作;醫院也沒有形成有關制度;未能形成醫務工作者提高屍檢率的義務觀;有的怕自己對病人生前或手術前的診斷與病理診斷不一致,被家屬誤解為醫療事故,因而不願意動員進行必要的屍解等等,這些現象均屬醫務人員沒有盡力盡責。
 總之,捐獻遺體是有利於國家、社會、家庭,也有利於殯葬改革,更有利於醫學發展。捐獻遺體活動的普及與否,也是衡量一個社會是否進步的尺度之一,本論文大力提倡捐贈遺體的殯葬改革觀念。. Rockstar Games在2008年4月《俠盜獵車手IV》發售不久後就著手進行《俠盜獵車手V》 的開發[38]。开发工作动用Rockstar North核心团队和Rockstar Games全球工作室员工共千余人[39],RAGE引擎为此彻底改革,绘制距离的渲染能力大大增强[40]。Euphoria和Bullet软件则用来处理额外的动画和渲染任务[41]。全部雖然兩款遊戲都是為了PlayStation 3和Xbox 360平台開發,但由於製作小組隨著時間對於主機硬體越來越熟悉,因此《俠盜獵車手V》的世界有著比《俠盜獵車手IV》更精緻的細節描繪。藝術監製亞倫·蓋博特(Aaron Garbut)曾表示,雖然PlayStation 3和Xbox 360顯得過時硬體已經令人有些厭倦,但是他認為「(本作)最令人驚艷的特色之一是我們處理光影的方式,即使在有所限制的硬體上也能呈現一致的真實光影效果」。[42]副總裁丹·浩瑟(Dan Houser)對這個說法表示贊同,他解釋當初在相對新穎的硬體上開發《俠盜獵車手IV》有些困難,但「現在我們知道硬體的能力了,因此開發進行得更順利也更有趣。」[43]由於Xbox 360使用DVD作為儲存媒體有著容量上的限制,因此Xbox 360版本的《俠盜獵車手V》以雙片DVD的方式發行,並需要在主機的硬碟或外接儲存裝置中安裝8 GB大小的檔案。而使用藍光光碟的PlayStation 3則只需使用一片BD光碟即可。[44]製作小組曾保證兩個版本之間的差別是「微不足道的」,「由於兩個版本是並行開發的,因此玩者將可在PlayStation 3和Xbox 360上都有著同樣的遊玩體驗。」[45][46]分析师估计游戏联合开发和市场营销的预算超过1. Htm 的報導。
註二十九:楊鴻台,《死亡社會學》,上海社會科學院出版社,一九九七,頁三五二。
註三十:楊鴻台,《死亡社會學》,上海社會科學院出版社,一九九七,頁三五三。. Htm�
註二十八:見網站 http://210. 《俠盜獵車手V》中的開放世界設定在虛構的聖安地列斯州(San Andreas),其背景以美國南加州為範本。系列作品中的《俠盜獵車手:聖安地列斯》同樣也是以聖安地列斯州為作為遊戲背景,其中包含了三個城市和鄉村區域。然而《俠盜獵車手V》的世界中只有「洛聖都」(Los Santos)一座城市。[84]這樣的設定讓製作團隊能更加專注地建構出更高品質、更壯觀的城市場景。[40]在這兩款遊戲中的洛聖都都是以洛杉磯作為設計藍本,[50]製作團隊認為《俠盜獵車手:聖安地列斯》中充滿野心的三座城市設定太過龐大,且造成遊戲無法真實反應他們心目中理想的城市設計。製作人丹·浩瑟(Dan Houser)解釋道「為了適當的重現洛杉磯,⋯⋯在無法完全複製的情況下,遊戲必須要讓你有一種開闊延展的感受」,此外將製作預算和人力分配給三座城市可能導致無法準確捕捉洛杉磯的真實樣貌。[40]藝術監製亞倫·蓋博特(Aaron Garbut)認為在PlayStation 2的時代中,製作團隊沒有足夠的技術能力來適當的捕捉洛杉磯風情,讓《聖安地列斯》中的洛聖都感覺像是「一片背景幕或是有著路人隨機出沒的遊戲關卡」。[40]隨著製作小組轉移到新世代主機上,他們希望能夠在《俠盜獵車手V》中從頭建構一座完整的城市,而非以《聖安地列斯》作為基礎。蓋博特進一步解釋,在轉移到PlayStation 3和Xbox 360平台上後,「與《聖安地列斯》時期相比,我們的製作流程和重現真實世界的能力有著極大的進步」,因此使用《聖安地列斯》作為範本將是不必要的。[40]為了建構遊戲世界,製作小組前往洛杉磯進行多次的實際勘察,並邀請了導遊與建築歷史學家同行。在這些勘察行程中總共拍攝了約25萬張照片,以及數小時的影片作為參考資料。[42]他們也研究了虛擬地球儀 (英语 : virtual globe ) 和人口普查資料來重現洛杉磯的地理和人口分布。[40].

Array機器學習日報__好東西傳送門 《Brief History of Machine Learning》 介紹:這是一篇介紹機器學習歷史的文章,介紹很全面,從感知機.  社會局陳皎眉局長表示,「示範禮堂」是一個試辦的措施,未來各級廳都會先設置一、二間,供治喪民眾自由選擇使用,試辦過程中也將視民眾的反應作適度修改,並起示範帶頭的作用,未來也希望能逐步推廣全面更新使用,以使市民在治喪過程中有被尊重及關懷的感受,徹底改革殯葬文化。
 除了「示範禮堂」之外,社會局及殯葬處也正加速殯儀館內各項殯葬業務之改革,包括興建家屬休息區、改善太平間動線、各禮堂外花牌朝向公設規畫、全面檢討館內停車位及交通動線、停車位委由停管處採累進費率收費,希望能大幅提昇殯葬服務品質,減輕民眾辦理治喪費用負擔,美化治喪環境,建立溫馨、莊嚴、肅穆、關懷與尊重的殯葬文化。(註二十六)
 北市第一、第二殯儀館同時自十一月一日起禁止在禮堂外或馬路邊擺放大型花圈,社會局也加強宣導禮堂內可擺設花籃,但禮堂外不能擺花圈的規定,否則將依廢棄物移置清除,並將進一步推動「示範禮堂」且嚴加取締違規停車,藉以改善治喪環境,維護人車安全。
 台北市第一、第二兩座殯儀館每天進出有高達五千六百人次以上,人車壅塞,而且經常有大型花圈佔道,影響觀瞻和人車環境,風勢較強還會翻倒威脅民眾安全。因此台北市政府基於環境安全因素,以及垃圾減量的環保考量,今在市政會議通過社會局所提「公立殯儀館禁止大型花圈入館」案。
 台北市社會局長陳皎眉指出,依照「民俗性營造物管理辦法」市府將嚴禁大型花圈進入殯儀館區內,未來將會進一步在殯葬管理辦法中增列規定。而大型花圈每面造價六百元到一千二百元,對民眾是一項負擔,而且佔用有限的停車和道路空間,也增加垃圾量,因此市府將行文中央政府各機關和市府各局處禁放大型花圈的新規定,並加強違規取締。(註二十七).       無心是無後天識神的分別心,但並不否定有與本源之道相應的“真心”,說無心是從主體無自我的分別心而“心合於道”的境界而言,但這種與道爲一的境界本身並不是不存在的,它恰恰是人的“真心”。“無心之心,始謂真心。真心之心,萬物一體,無分彼此。” [21] “真心”是與萬物融爲一體的無分別之心,但雖無分別仍有意識,“蓋真心無知而有覺”,“真心如太虛,中存天理,至無而至有。” [22] 真心是無分別的純粹意識、覺悟意識,從其沒有任何具體的意識物件而言是“至無”,從其是全然的、無限的“虛意識”而言是“至有”。無心而有真心,亦可說爲無我而有真我,關於修煉主體的“有我無我”的問題,是內丹學中非常重要的問題,當另作專題論述。. 一、我國的一元論對西方的二元論:
 「祖先崇拜」是中華文化裡極重要的心理因素,也由此產生與慎終追遠有關的種種傳統習俗。加上國人的靈魂觀念非常濃厚,一般人對靈魂懷抱既敬重又害怕的雙生心理,然而比較之下卻更看重現實存在的軀體,因此不僅死者在喪禮之後仍然被視為本家族的一員,死者的牌位與墳墓也被認為是死者存在的延伸象徵,因此祭祖儀式尤其神聖,受到百倍的尊敬和保護,此種祖先崇拜導致國人的殯葬禮儀走向「隆喪厚葬」,此種「死後猶生」的一元論眼光就是傳統國人看待死者及喪事的基本態度。
 西方是以二元論的觀點看待死亡,他們重視靈魂而輕視軀體的存在,認為軀體只不過是靈魂的寄居場所而已,死亡就是靈魂的解脫與昇華,靈魂可以脫離軀體單獨存在,殯葬只不過是在安置死者的靈魂,所以喪儀中著重肅穆莊嚴,因此產生「簡喪薄葬」的西方習俗。. 三、佛教
 佛教稱死亡為往生,表示原來生命型態的幻滅,另一個生命型態的開始。佛教相信人死後有六道輪迴,投胎後可能是人也可能是動物、昆蟲等,有可能到西方極樂世界也可能到十八層地獄。同時也認為在亡者斷氣後意識脫離軀體,到轉世投胎前稱為中陰身,此時善惡未判,時間為七日到四十九日,若在四十九天尚未投胎則會淪入鬼道,因此必須「作七」,以助亡者之靈轉生或往生淨土。
 由於佛教所追尋的是另一種更高層次的境界,因此稱死亡為「解脫」、「空」,認為死亡是隨業而去,或隨念而去,或隨習氣而去,或未了脫生死仍在三界之內。因此佛教徒基本上對死後的世界充滿光明面,對死亡較不恐懼悲哀。
 佛教徒往生時家屬不會圍著拉扯啼哭,他們要替死者誦經念佛,稱為助念,憑藉蓮友念佛之力,來幫助臨終者提起正念,氣氛是溫馨寧靜的。通常八到二十四小時,才可進行入殮儀式。家屬為死者沐浴更衣並為亡者蓋上「往生被」後將遺體移到大廳,頭朝內、腳朝外。
 佛教不燒紙錢。在喪葬期間不可鋪張浪費,不可殺生,靈堂的供香與香燭最好不斷,只以鮮花蔬果、素食祭祀死者。燒香時以平常心稱呼亡者,請他與大家一起念佛,等佛菩薩接引才可跟隨而去。家屬的喪服為長袖黑色衣鞋,並以素色佛珠做為「帶孝」,喪禮主持法師或居士帶領大家為死者誦經。
 死者家屬在四十九日內,吃素念佛、淨守五戒(不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒及不食五辛),並持續為亡者誦經、念佛、印經、布施、供養等佛事,替死者做功德,使死者能離苦得樂,往生佛國淨土。
 佛教喪葬儀軌包括助念儀軌、入殮儀軌、火葬儀軌、告別式儀軌、引魂儀軌、安靈儀軌,都是採用法師念經方式,可謂簡單隆重而不吵雜。
 佛教的喪葬一般採用火葬和土葬,不過現今台灣的佛教較宣導以火葬將骨灰存放在寺院靈骨塔中,讓往生者可以聽寺院誦佛法。(註十八). 拾壹、提倡捐獻遺體的大愛觀念
 在我國已有越來越多的生者,包括彌留之際的病人,表示願將遺體捐獻出來,這是極進步的觀念,因為遺體中健康的器官可以移植給需要的病人,又可供醫學臨床研究方面之用,有效地緩解醫學臨床研究的屍源不足的困難,才是真正發揮大愛的人生觀。
 另外,捐獻遺體有助於喪事簡辦的良好社會風氣的形成與發展。對於土葬者而言此舉可以省卻盛殮屍體之用的木材、地皮;對於火葬者而言,至少可以省卻喪家安放死者骨灰的麻煩等等。
 早在一九一三年,歐洲某些國家教學醫院的屍檢率就己高達百分之九十,前蘇聯在五十年代初,莫斯科所有醫療機構的屍檢率達到百分之百。有些國家和地區還規定:未經屍檢,遺體不准埋葬。因此不存在屍源緊張的困難。(註三十)
 捐獻遺體學行動迄今尚未在我國社會中蔚成風氣,其主要在於群眾對捐獻遺體的目的、意義不甚了解。目前我國捐獻遺體活動不普及、屍檢率低的原因,至少有以下三種:
 一、迄今為止,報紙、電台、雜誌對捐獻遺體的宣傳雖給予了一定的重視,但尚未形成捐獻遺體是光榮的普遍社會意識;政府也未積極推動,總認為「人死為大」,家屬想如何做就如何做,順其自然。
 二、傳統儒家觀念的影響,有些家庭成員受「身體髮膚、受之父母、不敢毀傷」的倫理觀念支配,不願將死去的親人作醫療解剖之用。也有些家屬目睹死者因病痛折磨棄世,從感情上不忍心死者再受挨刀之苦。有些人甚至認為屍檢是對死者的不人道之舉。更多的死者在生前因不了解屍檢的意義,因而沒有留下捐獻遺體的遺囑,使得生者即使願意捐獻親人的遺體,也難以啟口。
 三、醫院管理工作者尚需盡力盡責,許多醫院沒有把提高屍檢率作為一項重要工作;醫院也沒有形成有關制度;未能形成醫務工作者提高屍檢率的義務觀;有的怕自己對病人生前或手術前的診斷與病理診斷不一致,被家屬誤解為醫療事故,因而不願意動員進行必要的屍解等等,這些現象均屬醫務人員沒有盡力盡責。
 總之,捐獻遺體是有利於國家、社會、家庭,也有利於殯葬改革,更有利於醫學發展。捐獻遺體活動的普及與否,也是衡量一個社會是否進步的尺度之一,本論文大力提倡捐贈遺體的殯葬改革觀念。. 四、伊斯蘭教
 伊斯蘭教的喪葬方式通常以土葬,而不使用火葬。因為回教徒(穆士林)認為火是一種刑罰,人在世的時候就不願意被火燒,何況是死者,只有造物主才可以用火去懲罰。
 伊斯蘭教有所謂的【歸真】,就是將生命歸回真主阿拉。在教徒往生後,家屬會將死者身上的東西全都取下,將遺體頭朝北、腳朝南、臉朝西擺好,以白布覆蓋全身親友要為死者念祈禱文:「吾人屬於真主,最後也回歸於真主那裡。」並為死者反覆的祈禱。即送到清真寺,之後葬禮事宜就交由清真寺來處理。由教長帶領親人為死者洗禮,屍體必須用溫水洗淨,將全身從頭到腳,用水清洗三次才行,之後才送往墓地。
 回教徒的墓穴也是為南北方向,頭部朝北,腳部朝南,面則朝向天房即西方,所有回教徒的墓都是同一方向。�
 伊斯蘭教的喪禮是以最迅速、節約、衛生為原則,力求亡者入土為安,生者的精神負擔減輕,而且施行「財施」,即將遺產三分之一用以濟貧,有餘先還欠賬,周濟慈善事業,贈與則不可贈與有繼承權的親屬;剩餘的三分之二依法分配給親屬。(註十九)可以說是薄殮、速葬、救濟的好風俗。. 《UFLDL-斯坦福大學Andrew Ng教授“Deep Learning”教程》
介紹:本教程將闡述無監督特征學習和深度學習的主要觀點。通過學習,你也將實現多個功能學習/深度學習算法,能看到它們為你工作,並學習如何應用/適應這些想法到新問題上。本教程假定機器學習的基本知識(特別是熟悉的監督學習,邏輯回歸,梯度下降的想法),如果你不熟悉這些想法,我們建議你去這裏機器學習課程,並先完成第II,III,IV章(到邏輯回歸)。此外這關於這套教程的源代碼在github上面已經有python版本了 UFLDL Tutorial Code.

一、 重孝道
 指將喪禮作為推進孝道的一個重要環節。「孝,禮之始也。」(《左傳•文公三年》)上至天子,下至庶民,莫不如此。漢朝宣稱「以孝治天下」,皇帝廟號均冠以「孝」字,諸如孝文帝、孝景帝、孝武帝;庶民在先人的牌位或墓碑上亦冠以「某孝子(女)」、「某孝孫(孫女)」等;官員喪父母,須辭官回家服喪三年,曰「守制」等等。這一切源於儒家理論。儒家第一經典《論語》中多處論述了「孝」對於修養人格、治理國家的重要意義,所謂:「慎終追遠,民德歸厚」,「君子務本,本立而道生」,「孝者,德之本歟」。這一整套思想被歷代國家所繼承,構成了獨具中國特色的功利主義的「孝道資葬文化」。倡導孝道,以孝道敦厚人心,強化代際聯係,進而促進社會治理,這就是中國傳統的喪禮文化的核心。. 註一:呂應鐘<殯葬管理科系規劃草案二>,《殯葬管理科系規劃研討會會議手冊》,南華大學,頁二十三。
註二:見網站 www. Array機器學習日報__好東西傳送門 《Brief History of Machine Learning》 介紹:這是一篇介紹機器學習歷史的文章,介紹很全面,從感知機. Htm 的報導。
註二十九:楊鴻台,《死亡社會學》,上海社會科學院出版社,一九九七,頁三五二。
註三十:楊鴻台,《死亡社會學》,上海社會科學院出版社,一九九七,頁三五三。. NeuralTalk是一個Python的從圖像生成自然語言描述的工具。它實現了Google (Vinyals等,卷積神經網絡CNN + 長短期記憶LSTM) 和斯坦福 (Karpathy and Fei-Fei, CNN + 遞歸神經網絡RNN)的算法。NeuralTalk自帶了一個訓練好的動物模型,你可以拿獅子大象的照片來試試看. 《Machine Learning for Industry: A Case Study》
介紹:這篇文章主要是以Learning to Rank為例說明企業界機器學習的具體應用,RankNet對NDCG之類不敏感,加入NDCG因素後變成了LambdaRank,同樣的思想從神經網絡改為應用到Boosted Tree模型就成就了LambdaMART。Chirs Burges,微軟的機器學習大神,Yahoo 2010 Learning to Rank Challenge第一名得主,排序模型方面有RankNet,LambdaRank,LambdaMART,尤其以LambdaMART最為突出,代表論文為: From RankNet to LambdaRank to LambdaMART: An Overview 此外,Burges還有很多有名的代表作,比如:A Tutorial on Support Vector Machines for Pattern Recognition,Some Notes on Applied Mathematics for Machine Learning. GiantBomb的杰夫·杰斯特曼(Jeff Gerstmann)认为受人欢迎的抢劫任务,背离了系列的典型任务结构[124]。Eurogamer的布拉姆韦尔感觉抢劫像是“事先安排好的重磅炸弹”[114]。GameSpot的卡罗琳·佩蒂特(Carolyn Petit)称1995年电影《盗火线》的风格影响到设计[116]。Joystiq的席亚福·德·马托斯(Xav de Matos)认为创造性和有条不紊的方式是值得鼓励的。Polygon的克里斯·普兰特(Chris Plante)将抢劫任务中角色的快速切换,比作“玩机担任剪辑师的电影编辑,要在任何时候快速切换至有趣的视角[125]。”《电脑与电子游戏》的安迪·凯利(Andy Kelly)认为游戏任务的总体设计,比前作的护送跑腿更为多样化[126]。. 三、 顯等級
 即顯示死者的社會等級。所謂「生享富貴,死極哀榮」,這是中國人傳統的也是最高的生死追求;同時也在顯示死者的家族親屬的社會等級。喪禮中的等級,政治上的,如什麼地位者死後用什麼稱呼(如天子死曰崩,諸侯死曰薨),用什麼禮儀出殯,墓制等規定;精神上的,如國家向有優良德行或特殊貢獻者賜以諡號,以此表彰死者並激勵生者,比如北宋范仲淹死後諡曰「文正」,故後世稱「范文正公」。現在則有「偉大的」或某「家」之類,這是現代的諡號。再有墳墓埋葬制度上的,如墳高、墓區的大小等。總而言之,中國死亡文化中的等級制度,全面地體現於關於死亡稱謂等觀念形態,喪事、祭祀等操作形態和墓葬等實物形態之中。
 生者為死者追求更高的等級,夾雜著不同的感情:有時是生者覺得死者生前有巨大的貢獻,不給以更高的等級對待便對不住死者(「事死如事生,事亡如事存。」);有時則是在給自己掙社會地位,因為這樣能給生者帶來相當的好處。
 由於喪事是綜合顯示生者社會地位的一種方式(一個機會),而中國社會的環境又允許、放任這類消費,因而,歷代都有隆喪厚葬之習俗,久之遂演成傳統。或者說,中國社會只要有幾十年的太平,就有可能走向隆喪厚葬。
 如前述,隆喪厚葬與儒家有關係,但不能歸結為儒家。絕不能簡單地認為,要提倡簡喪薄葬就必須反對儒家學說。儒家「重生」,重生則重教化;「送死」也是為了重生,因而對喪禮歷來極為重視,喪禮繁多,為同時代世界各國所不及。但它和隆喪厚葬沒有必然聯繫。中國古代的喪禮是包含著最復雜的社會含義並最具條理化的一整套系統規則,現存最早的見於西周三禮,後世各朝雖各有損益,民間亦有變通,但基本精神未曾改變。相反,佛、道、基督教等輕視人生,鄙視肉體,故喪禮多從簡。. 台灣漢人社會的正一派道士乃以火居道 方式  存在於閩、粵移民群,在行內及民間自有其  名稱(烏頭與紅頭)。早在早期方志如《諸  羅縣志》時期,這群正一道士既已出現於各  籍屬區域內,但經歷兩、三百年來的變化,因應自然、人文環境而在地發展後,乃形成各個地盤、「行業圈」內的道法風格。而判定的標準就是道士在壇上的行法習慣,以及後場音樂的相與配合,乃在圈內自然形成相互幫襯以組成道士團為原則。雖則行內、外時有「正一派」、「靈寶派」的他稱,究實言之,均各自認為都是「天師門下」,在這「制度化」的道法傳統下,基於經典、文字之教,實則維續相當程度的穩定性。由於《諸羅縣志》早就有「王醮」的記事,而與「客仔師」並為方志上早年的道教遺跡,故本文即以常行王醮的台南、屏東兩地,用以觀察地方的醮事傳統與道壇道士的關係。一個區域性的道法風格,其表現於公儀式或私儀式者,均與無形的鬼神信仰有關,故在道法行事與地方習俗上可以相互配合,因而經久之後乃形成一種地方傳統。道壇的存在既「依附」於不同的移民族群,因時因地而調整以求長期生存,其行業圈內的師受譜系與地盤關係,在現代化的社會變遷中,雖則間有變化,卻大體維持其穩定性。又能與地區內的禮生團體既競爭又合作,共同在王醮醮典中扮演其禮儀的社會角色,故從這一規模大、活動多的王醮,最便於觀察道教與社會的關係。這一保存良好的醮祭傳統,恐怕也是華人社會中有關瘟神信仰與驅瘟儀式的文化遺跡,乃是一個從創教期遺至今的古儺儀文化之典型。. 《經典論文Leo Breiman:Statistical Modeling: The Two Cultures》
介紹:Francis Bach合作的有關稀疏建模的新綜述(書):Sparse Modeling for Image and Vision Processing,內容涉及Sparsity, Dictionary Learning, PCA, Matrix Factorization等理論,以及在圖像和視覺上的應用,而且第一部分關於Why does the l1-norm induce sparsity的解釋也很不錯。. 二、我國的宗族制對西方的教會制:
 國人一向有重血緣、重家族、重孝道的宗法制社會原則,當然此種觀念也會融入死亡文化之中。嬰兒降臨與長者去世這兩件事,都不僅是一個家庭的大事也是本家族的大事。所以孝道原則不僅是生者的原則,也構成喪禮活動的原則,自古認為「生,事之以禮;死,葬之以禮,祭之以禮。」所以殯葬禮儀是以家族為基本單位辦理的,是作為團聚家族與親朋好友的一次社會活動。
 西方教會勢力強大,其社會作用相當於中國的宗法組織。在基督教文化中,人的生和死是個人和上帝之間的事,死亡是靈魂擺脫了軀體而蒙主寵召,人一經死亡就似乎與自己的親朋斷絕關係,因為軀體已經腐朽,靈魂則到一個美好的地方去了。因為基督教強調要以一個純潔的靈魂去見上帝,因而基督徒臨終前通常要在牧師幫助下進行懺悔,最後一次體認上帝的仁慈,並消除對死亡的恐懼。這一行為也就是精神上的臨終關懷的作用。. 一、 土葬
 土葬是我國古代通常的喪葬儀式,不僅僅是漢族以土葬為主要代表,古代匈奴、突厥、回紇、苗族等少數民族,均以此為主要葬式。方法是用棺木盛屍,挖葬穴,深埋土中,以土丘為標記。中國的傳統文化觀念歷來強調「入土為安」,把死後的世界稱作「九泉之下」,稱故世之人為「命歸黃泉」。以中原地區漢民族而論,人民世代以農業為主,視土地為生命之本,是漢民族根深蒂固的觀念。因此,人死後埋葬於土中,是使死者靈魂得以安息的最好所在,然而,由於死者身份各不相同,土葬又有不同級別不同規格的葬式。如我國以往許多朝代的帝王,往往在生前就傾其國力,驅使大量民工,為其營造陵寢。現存於世的始皇陵、北京十三陵、河北東陵、西安昭陵、瀋陽北陵等,都是歷史的明證。皇帝以下的各級官吏,身後的土葬規格,則依官品比降。官位越高,佔地越廣、墳也越高。可見土葬在我國歷代,是階級與階層差異的社會標識。從埋葬人數的多寡現象分析,與社會形態的不同與進步有關。此外,土葬的方式也因各民族的文化習俗不同而有異。漢民族在「入土為安」的觀念支配下,視掘墳、移屍為對死者的不敬或褻瀆;有的甚至為捍衛祖墳而與人爭鬥,直至傾家盪產、付出性命、苗族中卻有對死者採取多次「復葬」的方法,即一次土葬後,待棺木朽爛後再備新棺,裝骨復葬,俗稱「翻屍」,直到屍骨全部化土為止。瑤族中也有三年內舉行復葬的習俗。此外,壯族、甘南藏族、佘族等少數民族均有類似葬俗。. 1888年(光緒十四年),英國發動第一次侵略西藏的戰爭,即隆吐山戰役。1890年3月17日,中英二國在印度的加爾各答簽訂《中英藏印條約》,中方代表是駐藏幫辦大臣升泰,英方代表是印度總督蘭斯敦 (英語 : Henry Petty-Fitzmaurice, 5th Marquess of Lansdowne ) 。通過這個條約,哲孟雄(錫金)成為英國的保護國,一切內政外交皆聽命於英人。西藏由此失去藩籬,再無險可固;此外,條約劃定藏哲邊界,使西藏丟失了崗八宗以南的大片牧場和險要地區。西藏上層對此條約非常反對,向駐藏大臣衙門上稟帖譴責升泰的作為。1893年12月5日,由於藏印條約中的多個問題沒有得到實際解決,在英國的壓力下,清政府派何長榮與英國代表保爾(A. Ä¿ ç›œçµè»Šæ‰‹V; Grand Theft Auto V: 《俠盜獵車手V》的遊戲封面右中為崔佛,下中為富蘭克林,對上為麥可,右上角是搶劫任務.

更多信息 定制的研究論文:

《UFLDL-斯坦福大學Andrew Ng教授“Deep Learning”教程》
介紹:本教程將闡述無監督特征學習和深度學習的主要觀點。通過學習,你也將實現多個功能學習/深度學習算法,能看到它們為你工作,並學習如何應用/適應這些想法到新問題上。本教程假定機器學習的基本知識(特別是熟悉的監督學習,邏輯回歸,梯度下降的想法),如果你不熟悉這些想法,我們建議你去這裏機器學習課程,並先完成第II,III,IV章(到邏輯回歸)。此外這關於這套教程的源代碼在github上面已經有python版本了 UFLDL Tutorial Code.  一、經濟條件的改善:自古太平盛世時喪禮便走向奢華,而台灣由於數十年來的經濟起飛,使城鄉居民經濟收入增加,其中一部分人自祖先處獲得大片土地,隨著營建業的繁榮而成為田僑,手頭極為寬裕,然而精神文化水準卻相當低落(據統計台灣平均每人一年買一本書而已)。一些家境殷實的農民鈔票多得不知如何花,一旦面臨紅白喜事,無疑給喪事奢辦創造了經濟條件。
 二、互相攀比的心理:錢多的人家講排場、擺闊氣,奢辦喪事,使得那些生活狀況並不富裕、甚至是貧困戶,也競相效尤,他們迫於輿論壓力,藉錢負債,也想盡力想把喪事辦得像樣一點。企圖在「光宗耀祖」中顯示自己的價值、尊嚴、地位和富有。
 三、受外在影響而違心從眾:許多喪家,奢辦喪事並非他們的初衷,然而習慣勢力的影響、人言之可畏,往往迫使其打消簡辦喪事的念頭。因為有人會攻擊喪家為不孝子,有人甚至提出死者生前辛苦一世,你們就這樣讓他走了,於心何忍?喪家被弄得尷尬至極、進退兩難,只得改變初衷,違心從眾行事。
 四、自我心理補償:有些喪家,長輩死後,因念及平時薄待老人,心中不免有負疚之感;同時,為從輿論上挽回對老人生前不孝的影響,企圖通過大辦喪事,多少獲得一些心理安慰。還有些喪家,因受迷信觀念影響認為喪事辦得不像樣,死人日後會變成惡鬼攪得喪家寢食不安、疾病纏身。為了去病消災、消除心理恐懼,向死者討吉利,不惜傾己所有,大辦喪事,以尋求心理的平衡或慰藉。
 五、藉喪儀斂財:也有些喪家趁機大辦喪事,廣收財禮,利用死者大發橫財。
 六、花錢消災型。有些死者生前有些積蓄,生前又未留下如何分配財產的遺囑,為了避免發生繼承財產的糾紛,喪家乾脆看錢辦喪事,有多少花多少,無形中提高了辦喪事的費用。
 七、傳統迷信觀念根深蒂固:重殮厚葬中原文化數千年來的喪葬準則。許多人堅信輪迴轉世與泉下有知的靈魂不滅的教義,因而十分重視身後能否入土為安、百年之後的歸宿是否理想等等。有些喪家盡管將死者火化,但仍將其骨灰埋入地下,豎起墳頭,結果造成不少地區火化率與新墳頭同時增多的奇怪現象。
 八、殯葬改革宣傳教育管理不力:政府有意倡導殯葬改革,號召大眾破除千年舊俗,樹立喪事儉約的風氣,近年火化率得以較大程度的普及與提高。然而,在喪事奢辦之風日盛的情況下,許多地方對此漠然視之,熟視無睹,或撒手不管。. Htm 的報導。
註二十九:楊鴻台,《死亡社會學》,上海社會科學院出版社,一九九七,頁三五二。
註三十:楊鴻台,《死亡社會學》,上海社會科學院出版社,一九九七,頁三五三。. Tw/lu/。
註十二:莊耀輝,<由尊嚴死亡談生命管理>,第一屆生命教育與管理學術研討會論文集,頁六十九。
註十三:呂應鐘,〈由風水源流發展批判後世風水術之迷信〉,發表於民國八十八年三月二十七日《第五屆中國科技史研討會》,中央研究院科技史委員會舉辦。
註十四:《明史卷六十.士庶人喪禮》。
註十五:呂應鐘,〈死亡的藝術—-談殯葬禮儀的古今變遷〉,見新客星站網站http://www. 壹、緒論
 殯葬禮儀是每個人一生中必會經歷多次的重大儀式,然而民間殯葬儀式經常隨地區人民不同信仰之習俗而相當混亂,各種宗教也因信仰差異而制定出不同的殯葬儀式,加上歷代因循繁複的各種禮儀,使社會大眾極度缺乏殯葬知識(包括死亡觀念),造成家屬無一定規距可依,喪葬過程大都被殯葬業者所掌控,加上長期以來政府對國內殯葬業者缺乏有效的管理,導致殯葬業者素質不一,產生喪家與業者間不少糾紛問題。
 台灣省教育廳於八十七學年度在小學課程中推出「生命教育」;南華大學也設立生死學研究所,規劃有殯葬管理教學內容,更舉辦多次殯葬管理研習班;中山大學、輔仁大學、台北護理學院等不少大學的通識課程也列入生死學或生命教育課程;凡此種種均顯示出生命教育、死亡教育及生死學,已被台灣教育界及社會大眾所重視。可見人們已從經濟需求及物質生活之提高,漸次了解到死亡相關問題,因此殯葬禮儀之精神性、社會性與宗教性探索,對每個人的生命觀之提升有重大的意義。
美國大學已有殯葬教育,他們在基督教信仰下,發展出一套極為隆重簡單且兼顧尊重生命之殯葬儀式。據內政部統計國內殯葬業市場一年達八百多億(從死亡到安葬過程,含葬儀、墓地、靈骨塔、法會、飲食業等等),如此龐大市場竟然毫無管理辦法,任令殯葬相關業者隨興或視喪家貧富狀況而處理,而在中南部有時會有五子哭墓、電子花車等相當突兀的場面在殯葬場合中出現,實有改革的必要。(註一)
 一般人總認為要改革殯葬禮儀應該極為困難,除了民間習俗所囿的不少觀念外,老一輩人士也有其根深蒂固想法(雖然不一定正確),因此一般人認為無法立即改革。然而我們詳細研究東西方死亡文化觀念的差異,不同宗教的喪禮處理方式,不同民族的喪葬形式差異,以及三千年來歷代的殯葬儀式變遷,就可以體會出殯葬的厚薄處理並非一成不變,而是隨各朝皇帝之喜好與是否長治久安而經常在改變。
 近年台北市政府用心推動殯葬改革,(註二)在所屬殯葬管理處獲推薦核發ISO-9002證書之後,推動殯葬改革的腳步愈加快速,並且在八十九年十月卅一日又推出試辦「示範禮堂」的措施,以「美化治喪環境、提倡簡葬、減少民眾治喪花費、徹底改革殯葬文化」為號召,令人耳目一新。另外深圳龍崗鎮推行殯葬改革,成效輝煌,可見殯葬禮儀改革並非困難重重,也非一定要依民間習俗辦理不可變更,完全視中央主管機關是否有殯葬改革之決心,以及各縣市政府能否貫徹而已。
 本論文認為要改革殯葬儀式並不困難,但必須長期從教育及宣導上著手、從根本做起,光是簡化殯葬儀式是不夠的,應該包括:深入灌輸「厚養薄葬」的倫理、具體落實「捐贈遺體」的行為、積極推行「愛心追思」的儀式、儘速提倡「樹葬海葬」的禮儀等,方能成功推行殯葬改革。. 三、佛教
 佛教稱死亡為往生,表示原來生命型態的幻滅,另一個生命型態的開始。佛教相信人死後有六道輪迴,投胎後可能是人也可能是動物、昆蟲等,有可能到西方極樂世界也可能到十八層地獄。同時也認為在亡者斷氣後意識脫離軀體,到轉世投胎前稱為中陰身,此時善惡未判,時間為七日到四十九日,若在四十九天尚未投胎則會淪入鬼道,因此必須「作七」,以助亡者之靈轉生或往生淨土。
 由於佛教所追尋的是另一種更高層次的境界,因此稱死亡為「解脫」、「空」,認為死亡是隨業而去,或隨念而去,或隨習氣而去,或未了脫生死仍在三界之內。因此佛教徒基本上對死後的世界充滿光明面,對死亡較不恐懼悲哀。
 佛教徒往生時家屬不會圍著拉扯啼哭,他們要替死者誦經念佛,稱為助念,憑藉蓮友念佛之力,來幫助臨終者提起正念,氣氛是溫馨寧靜的。通常八到二十四小時,才可進行入殮儀式。家屬為死者沐浴更衣並為亡者蓋上「往生被」後將遺體移到大廳,頭朝內、腳朝外。
 佛教不燒紙錢。在喪葬期間不可鋪張浪費,不可殺生,靈堂的供香與香燭最好不斷,只以鮮花蔬果、素食祭祀死者。燒香時以平常心稱呼亡者,請他與大家一起念佛,等佛菩薩接引才可跟隨而去。家屬的喪服為長袖黑色衣鞋,並以素色佛珠做為「帶孝」,喪禮主持法師或居士帶領大家為死者誦經。
 死者家屬在四十九日內,吃素念佛、淨守五戒(不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒及不食五辛),並持續為亡者誦經、念佛、印經、布施、供養等佛事,替死者做功德,使死者能離苦得樂,往生佛國淨土。
 佛教喪葬儀軌包括助念儀軌、入殮儀軌、火葬儀軌、告別式儀軌、引魂儀軌、安靈儀軌,都是採用法師念經方式,可謂簡單隆重而不吵雜。
 佛教的喪葬一般採用火葬和土葬,不過現今台灣的佛教較宣導以火葬將骨灰存放在寺院靈骨塔中,讓往生者可以聽寺院誦佛法。(註十八). Æ©Ÿå™¨å­¸ç¿’日報__好東西傳送門 《Brief History of Machine Learning》 介紹:這是一篇介紹機器學習歷史的文章,介紹很全面,從感知機. 五、推展「樹葬」-讓生命與環保回歸自然
 台北市議員魏憶龍曾在市議會民政業務部門質詢時,提出「樹葬」的觀點,建議社會局殯葬處研究推廣,並邀請社會局陳皎眉局長「以身示範」,簽名認養種樹,推展「樹葬」的文化。
 魏憶龍議員表示所謂「樹葬」,係指在生前認養一株樹木、或親手種下一株樹苗,在其百年之後,將火化後之骨灰,放置於一紙盒內,埋葬於認樹下,讓骨灰與紙盒自然分解,成為樹的養分,回歸自然。
 魏憶龍議員表示社會傳統的土葬或火葬後的靈骨塔,對辦理後事者,都是一筆不小的開支,而且使用土地,都占去相當的地球面積,其費用少者十數萬元,多者上百萬元。台北市房價不低,市民大嘆「台北居大不易」死後陰宅亦十分昂貴,未見輕鬆,如何處理,實在值得大家來深思。
 推動「樹葬」的觀念除了「節葬」之外,更有環保的觀念。除了減少死人與活人爭地的困擾,節省喪葬費用,由於配合每人種樹的活動,更讓大地增進綠色生機,也讓死者的生命在綠色的成長中,再活一次,意義相當重大(註二十五)。.

        “性者,太虛無垠,一靈炯炯,無中之真有也。命者,先天至精,一氣氤氳,有中之真無也。神氣相交,有無互入” [10] ,與“性命”、“陰陽”對應起來談“有無”,則“性”是“先天陽”而“後天陰”,是“無”中之“真有”;“命”是“後天陽”而“先天陰”,是“有”中之“真無”。內丹學的“陰陽交媾”就是性命中之真陰真陽交媾,通過取坎填離而返還於乾健之體,從有無的角度上說,亦即是“有無互入”而入於終極性的無爲境界。《悟真篇》中有“恍惚之中尋有象,杳冥之內覓真精。有無由此自相入,未見如何想得成” [11] 之句,描寫在“恍惚”、“杳冥”之中進入“有無互入”時的景象,在內丹學的神氣相交、陰陽交媾的功態中,其“有”、“無”主要地不是作爲一種理論上的抽象範疇,而是有其重要的修道現象學的意義,《樂育堂語錄》有一段對此種狀態下的“有”“無”意義的描述極其生動且富哲理:. Rockstar Games在2008年4月《俠盜獵車手IV》發售不久後就著手進行《俠盜獵車手V》 的開發[38]。开发工作动用Rockstar North核心团队和Rockstar Games全球工作室员工共千余人[39],RAGE引擎为此彻底改革,绘制距离的渲染能力大大增强[40]。Euphoria和Bullet软件则用来处理额外的动画和渲染任务[41]。全部雖然兩款遊戲都是為了PlayStation 3和Xbox 360平台開發,但由於製作小組隨著時間對於主機硬體越來越熟悉,因此《俠盜獵車手V》的世界有著比《俠盜獵車手IV》更精緻的細節描繪。藝術監製亞倫·蓋博特(Aaron Garbut)曾表示,雖然PlayStation 3和Xbox 360顯得過時硬體已經令人有些厭倦,但是他認為「(本作)最令人驚艷的特色之一是我們處理光影的方式,即使在有所限制的硬體上也能呈現一致的真實光影效果」。[42]副總裁丹·浩瑟(Dan Houser)對這個說法表示贊同,他解釋當初在相對新穎的硬體上開發《俠盜獵車手IV》有些困難,但「現在我們知道硬體的能力了,因此開發進行得更順利也更有趣。」[43]由於Xbox 360使用DVD作為儲存媒體有著容量上的限制,因此Xbox 360版本的《俠盜獵車手V》以雙片DVD的方式發行,並需要在主機的硬碟或外接儲存裝置中安裝8 GB大小的檔案。而使用藍光光碟的PlayStation 3則只需使用一片BD光碟即可。[44]製作小組曾保證兩個版本之間的差別是「微不足道的」,「由於兩個版本是並行開發的,因此玩者將可在PlayStation 3和Xbox 360上都有著同樣的遊玩體驗。」[45][46]分析师估计游戏联合开发和市场营销的预算超过1. 《Research priorities for robust and beneficial artificial intelligence》
介紹:魯棒及有益的人工智能優先研究計劃:一封公開信,目前已經有Stuart Russell, Tom Dietterich, Eric Horvitz, Yann LeCun, Peter Norvig, Tom Mitchell, Geoffrey Hinton, Elon Musk等人簽署The Future of Life Institute (FLI). Æ©Ÿå™¨å­¸ç¿’日報__好東西傳送門 《Brief History of Machine Learning》 介紹:這是一篇介紹機器學習歷史的文章,介紹很全面,從感知機. 「和瘟」使用《元始天尊說洞淵辟瘟妙  經》,是至今仍保存的洞淵系古道經。高功  依例奏啟至高的神尊,特別是無上洞淵伏魔  三昧天尊,接下有統瘟靜明真人、和瘟教主  匡阜真人、解瘟明覺大師、和瘟勸善大師  等,為瘟部經典常見的真人;而所勸請的則有五方五瘟行病使者、五方五瘟行病鬼王;十二值年瘟王、十二月行瘟神將,以至各類行毒的大小疾疫使者等,一一勸請登上神船。強調「和」瘟,即以和為貴,而不使用驅、逐等字,表現其謙卑和解之意。接下進行三獻,禮謝押送、和解的尊神,也善待各種瘟神疫鬼。獻畢唸天赦和瘟符命並予焚化,請瘟司聖眾赦宥一切大小罪愆,最後再請和瘟大使匡阜先生「軟語慈容,善加訓告」,期望所有的「降布毒藥使者,一切威靈,各各收藏毒炁,斂伏威芒。」「和瘟」就是祈請行瘟行毒的降瘟使者,勸服瘟部眾神收瘟收毒,使我境土恢復平安。最後進行「打船」、「拍船」儀式,使用歌詞送別,也是一一遍請,不可遺漏,凡經三獻,虔恭設拜。由洞淵伏魔三昧天尊、匡阜真人等押送瘟疤等盡赴華船,催促遠離,最後宣讀疏文表明送行之意,既有餽賂也有威迫,催促急去,符合送行瘟神的原則。最後的儀式就是「開水路」︱或稱「開河」,道長率領道眾進行祭船三獻科儀:祝告千歲爺此次任務圓滿完成,將率同兵將、水手及押送一干瘟神煞鬼離境遠去。作完三獻,依慣例請王船會首以鋤頭「開水路」:象徵地在地上劃並灑水,以象水路開通,順利開航。王船在海(水)邊擇時火化,稱為「遊天河」,表示王爺完成「代天巡狩」的任務,返歸述職。全體信眾持香祭拜,恭送王爺帶走本境邪祟合境能夠平安,王船火化,就表示三年一科的定期潔淨已圓滿完成。. 一、大力加強破除迷信、進行厚養薄葬的宣傳教育
 說穿了「殯葬改革」就是一個觀念認識的問題,觀念認識又涉及民俗傳統,民俗認為應該如何做,當地人就如何做。人們並未真正從思想觀念上認識到殯葬改革的必要意義,因此,喪葬中的許多迷信活動仍如長效慢性毒藥,長期潛移默化,許多人中毒雖深,卻不能自我覺察。因此政府必須大力而又深入地宣傳破除迷信,移風易俗,政府高官以身作則勤儉辦喪事。
 在各級教育中加入「厚養薄葬」的教材,教育後輩從精神上和物質上盡力俸養好老人的生活,使其居安食美、心暢神爽,賾養天年;而在老人死後,喪事應盡量從簡,有益於社會、有勵於生者、有安於死者。政府制定節約的追悼儀式,向遺體告別以代替搭靈棚、出大殯,用黑紗、白(黃)花代替披麻戴孝,用鞠躬代替跪拜,用哀樂代替吹奏舊喪曲,用火葬代替土葬等等。. 行法第六
夫法者,洞曉陰陽造化,明達鬼神機關。呼風召雷,祈晴請雨,行符咒水,治病驅邪,積行累功,與道合真,超凡入聖。必先明心知理,了了分明,不在狐疑。欲祈雨救旱,先擇龍潭江海,碧壑深淵,雲龍出沒之地,依法書篆鐵札投之。如不應,方動法部雷神,擇日限時,登壇發用。祈晴之事,在乎誠心靜念,運動暘神,召起馮夷風部之神,掃除雲霧,蕩散陰霾,易歉爲豐,救民疾苦。若德合天心,應之隨手。驅邪之道,先立正己之心,毋生妄想,審究真僞。古云:若要降魔鬼,先降自己邪。當以誠心召將而驅之。若傳人不一,聞法避罪逃遁者,差雷神巡歷而馘之。若遣祟,切不可發送酆都。沒後恐有連累。戒之愼之。若治病之法,宜仔細察其病證,次常給以符水治之。蓋人之氣運於三焦五臟之間,順則平康,逆則成病。或嗜慾失節,或心意不足而成邪。故邪氣侵則成病。以我正真之氣,滌彼不正之邪;以我之真陽,敵彼之陰。若患者執迷邪道,可方便而化之,符水而治之。救人功滿,而證仙階,而爲妙果歟。

守一第七
近觀行持者,間或不靈,呼召不應者何故?初真行法者,累驗非常,廣學者卻不如之。此非法之不應也,緣學者多博廣學,反使精神不能純一,分散元陽。登壇之際,神不歸一,法不靈應。豈不聞老子云:天得一以清,地得一以寧,人得一以靈。今志於行持者,必當守一法,而自然通天徹地。不知抱玄守一爲最上功夫,但躭於廣學,反不能純一矣。蓋上古祖師,雖有盈箱滿篋靈書,留之引導凡愚,開發後學,不知師心自有至一之妙,不教人見聞,鬼神亦不知其機,用之則有感通。且法印亦不可多,專以心主一印,專治一司,專用一將,仍立壇靖,晨夕香火崇奉,出入威儀,動止恭敬,誠信相孚,自然靈應。切不可疑惑有無,昧於靈臺。須是先以誠敬守之,必獲靈驗。斯爲守一之道矣。.

二、 明宗法
 即使人明白自己所屬的宗法關係,以及個人在其中的權利和義務。中國古代的喪葬活動基本上是在宗族範圍內進行的,喪禮的規定也因人們之間血緣關係的遠近而各有不同。比如,同家族中有人去世,同家族、姻親若知道而又不去悼喪,會被認為是極大的無禮,要受到族內的指責,喪家一般會因此與之絕交。而周代喪禮中的「五服」以及居喪時間的長短,也是根據親疏關係的遠近制定的。這一切都是在「明宗法」。這樣,人們既是在顯示(或提醒)他們之間的血緣親疏關係,同時也是在促進宗族內部的團結(所謂收族)。這一關係模式推及師生、朋友、同僚、上下級等等方面,被賦予越來越多的社會內容。如孔子死,弟子服喪三年,執父子禮。. Tw ,臺北市政府社會局新聞稿,臺北市殯葬管理處第二殯儀館發稿,日期八十九年十月卅一日,聯絡人陳群生,聯絡電話(○二)二七三三六一四二轉一五○○。
註三:見鄭志明<臺灣喪葬儀式與宗教>,苗栗縣政府殯葬教育研習班第一期研習手冊,頁六十九。
註四:王夫子,《殯葬文化學》,中國社會出版社,一九九八,頁二八九。
註五:高壽仙,《中國宗教禮俗—-傳統中國人的信仰系統及其實態》,天津人民出版社,一九九二,頁三。
註六:馮天策,《信仰導論》,廣西人民出版社,一九九二,頁七十六。
註七:蒲慕州,《追尋一己之福:中國古代的信仰世界》,允晨文化公司,一九九五,頁九十三。
註八:洪敏麟主講,泖英聖編著,《台灣風俗探源》,台灣省政府新聞處,一九九二,頁五十六。
註九:王夫子《殯葬文化學》,中國社會出版社,一九九八,頁二九二。
註十:《殯葬文化學》,王夫子,中國社會出版社,一九九八,頁二九三。
註十一:見「新客星站」網站 http://www. 貳、喪葬禮儀的社會與文化意義
 喪葬禮儀是中華文化中的人生四大禮(冠禮、婚禮、喪禮、祭禮)之一,也是古今中外各民族都相當重視的禮儀。中國的喪葬禮儀自周代以來歷代均有改革而且繁簡儀式也有所不同,但是長久以來中原均以漢族為代表,其基本觀念也始終未曾動搖,台灣殯葬習俗也延續了漢民族文化,內容極為豐富與多樣,而且也極為複雜與多元,並且夾雜著各種價值系統的世俗化與變革化,很難釐清其真正的文化本質。(註三)
 由《白虎通義.崩薨》:「喪者,亡也。人死謂之喪。何言其喪?亡不可復得見也。不直言死,稱喪者何?為孝子之心不忍言也。」可知,「喪」字原是亡而不見,後被轉義代替「死」字,指孝子不忍心道出自己父母已死了,改用喪字。而喪禮是指人們在喪事活動中所遵守的定型的行為規範。狹義上,僅指喪事操辦中的行為及語言規範,即人們所指的殯葬禮儀。廣義上,則還包括葬式、謐法、陵墓、廟、碑銘、祭祀、神道擺設、陪葬物等規定。(註四)
 若深入探究殯喪禮儀的設計,可以看出完全是生者所單方面制定的社會禮儀與行為規範,一切是生者按照自己的理解方式以及期望的方式來設計的。大陸學者王夫之研究殯葬文化,認為喪禮的原始心理根據是「靈魂不死」,或說「死者仍然活著」,並由此對死者所產生的既「怕」又「愛」的雙重感情。
 這一種複雜的雙重感情源於先民們對死亡的認識和對屍體的體驗:親人去世了,面對著由於病痛和死亡的折磨而面容多少有些變形的冷冰冰的屍體,不由得人們心裡不產生恐懼。倘若死者生前曾為某人冒犯過,那個人將會更害怕。但這畢竟又是自己的親人,音容笑貌猶在,他們曾有大恩於自己,或他們的驟然去世將給自己帶來不幸,如此等等。人們熱愛、留戀他們,不希望他們真正的死去。
 但不管如何,死者是不會再活過來,人們得將死者的靈魂打發到「另一個世界」去,並盡力使他們在那裡能過上一種優裕的生活,以此抒發自己內心的各種感情,同時給自己的塵世生活帶來好處,這就是喪禮的真正目的。
 台灣社會的喪葬儀式同時也充滿著濃厚的鬼靈崇拜與祖先崇拜的信仰融合,(註五)此二種崇拜都是相當古老的信仰文化,有其自成的一套完備系統,逐漸形成一種儀式操作,表達了人類對宇宙、社會與自身的全面看法。(註六)
 同時也由於對死者鬼魂的恐懼,生者便設置了許多儀式,諸如以酒肉祭奠、家屬哭喪、明器陪葬等等,以這些形式來此討好死者,修好和死者的關係,或求得死者的諒解,或報恩於死者。這一切都是認為死者尚活在陰間,或稱為黃泉、幽都,幽冥世界,是人死後歸宿的地方(註七)。即便是一些聲稱不信鬼神的現代人,他們的潛意識中也仍舊存在著「死者有靈」的觀念,而且也深深地沉澱於每個人的下意識認識結構之中。而活著的人同時也將自己永生的渴求同樣地施於死者,至少從情感上不希望死者永遠地死去,這是人們願意相信「死者有靈」觀念的心理基礎。
 給死者「送行」是殯葬過程中重要的通過儀式。無論是古代的招魂裝殮、超度亡靈,或現代的追悼會,似乎都在表明生者們的一個認同:死者的生命通過這些儀式便已安然地從生過渡到死,完成了一個最關鍵性的人生階段,同時也向社會宣告此人已死!此些種種顯示著生者的自我暗示心理極強,大家都認定通過這些禮儀活動,死者的靈魂就可以順利地達到彼岸。否則,它們可能還在我們的周圍游盪,變成為所謂孤魂野鬼,會對生者不利。這就是「引鬼歸陰」的宗教心理。
 生者為避免被牽連到陰間去,便產生了許多喪禮禁忌,諸如出殯時要打碎一個碗、送葬回家時不能回頭、遺像要反向捧著走等等。其文化意義在於防止死者無休止地糾纏生者,妨礙生者的幸福生活。
另一種是「祭祖安位」的宗教心理,亦即將死者轉換成祖先,安奉於神主牌位,以便定期祭祀祖先,表達追思之情,也期待祖先的庇祐。祖先的神主牌是鬼靈的另一個歸宿之處,(註八)這種儀式將喪禮引伸到祭禮,維持生者與死者的交際網絡。
 進入文明社會後,喪禮被作為特殊社會活動的意義就愈來愈明顯。比如,生者利用喪禮替自己爭面子、爭社會地位,甚至有人利用喪禮廣發訃文以便廣收奠儀;統治者利用它來別親疏、顯貴賤、表彰功德等。這些做法都是文明時代才有的產物,它們離喪禮產生的原始出發意義已經很遠了。
 殯葬過程固定的程式化行為規範,其意義在於協調人們的喪事活動,使此類活動有規可依,達到有序性和一體化。由於如此,人們在情感、心理、價值觀念和思維方式、行為等方面就能達成同一,並且可以互相交換。主觀上,喪禮幫助人們維持心理平衡並進行社會教化,客觀上可以產生文化認同的作用,因此可以從喪禮中窺見該民族的總文化背景。進而,通過喪禮,我們還可以認識一個民族、一個時代的不同意義。(註九). 二、我國的宗族制對西方的教會制:
 國人一向有重血緣、重家族、重孝道的宗法制社會原則,當然此種觀念也會融入死亡文化之中。嬰兒降臨與長者去世這兩件事,都不僅是一個家庭的大事也是本家族的大事。所以孝道原則不僅是生者的原則,也構成喪禮活動的原則,自古認為「生,事之以禮;死,葬之以禮,祭之以禮。」所以殯葬禮儀是以家族為基本單位辦理的,是作為團聚家族與親朋好友的一次社會活動。
 西方教會勢力強大,其社會作用相當於中國的宗法組織。在基督教文化中,人的生和死是個人和上帝之間的事,死亡是靈魂擺脫了軀體而蒙主寵召,人一經死亡就似乎與自己的親朋斷絕關係,因為軀體已經腐朽,靈魂則到一個美好的地方去了。因為基督教強調要以一個純潔的靈魂去見上帝,因而基督徒臨終前通常要在牧師幫助下進行懺悔,最後一次體認上帝的仁慈,並消除對死亡的恐懼。這一行為也就是精神上的臨終關懷的作用。. 《Machine Learning for Industry: A Case Study》
介紹:這篇文章主要是以Learning to Rank為例說明企業界機器學習的具體應用,RankNet對NDCG之類不敏感,加入NDCG因素後變成了LambdaRank,同樣的思想從神經網絡改為應用到Boosted Tree模型就成就了LambdaMART。Chirs Burges,微軟的機器學習大神,Yahoo 2010 Learning to Rank Challenge第一名得主,排序模型方面有RankNet,LambdaRank,LambdaMART,尤其以LambdaMART最為突出,代表論文為: From RankNet to LambdaRank to LambdaMART: An Overview 此外,Burges還有很多有名的代表作,比如:A Tutorial on Support Vector Machines for Pattern Recognition,Some Notes on Applied Mathematics for Machine Learning.       無心是無後天識神的分別心,但並不否定有與本源之道相應的“真心”,說無心是從主體無自我的分別心而“心合於道”的境界而言,但這種與道爲一的境界本身並不是不存在的,它恰恰是人的“真心”。“無心之心,始謂真心。真心之心,萬物一體,無分彼此。” [21] “真心”是與萬物融爲一體的無分別之心,但雖無分別仍有意識,“蓋真心無知而有覺”,“真心如太虛,中存天理,至無而至有。” [22] 真心是無分別的純粹意識、覺悟意識,從其沒有任何具體的意識物件而言是“至無”,從其是全然的、無限的“虛意識”而言是“至有”。無心而有真心,亦可說爲無我而有真我,關於修煉主體的“有我無我”的問題,是內丹學中非常重要的問題,當另作專題論述。. 四、中華的儒道對西方的基督宗教:
 中國傳統的死亡文化是由儒家內聖外王、禮治社會的文化傳統所主導,這也是儒家仁學孝道文化的另一種具體形態,常被作為塑造儒家的理想人格,從而推進社會治理的一個重要環節。所以儒家遵循周禮制定相當繁複的儀式,後又因道家的興盛,又制定出另一套殯葬儀軋,儒道儀式相混又滲雜不同地區的民間信仰,成為目前多樣的儀式。
 而西方基督教的死亡文化是基督教靈魂學說的一部分,意在培養人們對上帝的宗教感情,純潔其道德情操,堅定基督教的輕塵世的生存觀。現代西方的死亡文化又受到十五世紀以來的人道主義、個人本位主義的人文文化以及科學技術的影響,所以現代殯儀服務、臨終關懷、自然死(不該稱為「安樂死」)等都是要讓垂死者死得更安詳,更少恐懼和痛苦,這才是「尊嚴死」的境界。.     “爲者必敗,得者必失。我無爲無得,必無敗無失矣。” [2] 有爲則與道分離,則只能是有限的、暫時的,既然修煉的目標是回歸道之無爲,爲什麽還有“有爲”之修煉呢?在《道教內丹學中“順逆”問題的現代詮釋》 [3] 一文中我們曾經指出“逆向修煉”與“道法自然”的辯證統一性,因爲對常人而言已經離開了“無爲”的境界,已經是在“有爲”的層次上,要返道之無爲,就必須通過一定的功夫去掉常人的“有爲”,這種“去掉有爲”的修煉也成爲另一種意義上或另一個方向上的“有爲”,這種有爲的本身當然也是不究竟的,它並不能直接達到無爲的目的,但它能排除常人的執著而有助於無爲境界的最終達成。.

基于产品的企业创新力与控制力的协同研究(2)_工商 ...

 一、新設之「示範禮堂」內外採以暖色系調,取代原有之陰冷寒色系,天花板並使用防火、防潮材質,另加強夜間投射燈光照明,把原建築物主體的美感,透過燈光及色系效果,予以強調烘托,令人有溫馨、柔和、尊重的感覺。
 二、禮廳內部之供桌、坐椅與廳前門口處之簽名桌、來賓桌,全面更換重新訂製,坐椅並加設椅套(椅套上印有臺北市政府,永遠關心您等關懷語),小小的一個步驟,令人深感關懷。
 三、原有禮廳搭設傳統塑膠花製作之外花牌(XXX君告別式場)皆採橫向方式設置,現改以較有質感的立體新式毛玻璃作為外花牌,設計上除具有現代感外,並提供市民免費使用。
 四、禮廳內亦新設置布幔及地毯,均提供治喪民眾免費使用,且對布幔之使用亦可選擇純白色系或粉黃色系兩種系列。
 五、「示範禮堂」除提供民眾免費使用外花牌、布幔及地毯,節省民眾於辦理治喪事宜時之費用支出,並為配合禮廳之整體景觀用間,保障交通順暢及人車安全,自十一月一日起,殯葬處全面止大型花圈入館擺設;另外,乙、丙級禮廳前亦全面禁止停放汽、機車輛,並實施新的門禁管制措施(車位停滿即管制車輛進出)。. 四、伊斯蘭教
 伊斯蘭教的喪葬方式通常以土葬,而不使用火葬。因為回教徒(穆士林)認為火是一種刑罰,人在世的時候就不願意被火燒,何況是死者,只有造物主才可以用火去懲罰。
 伊斯蘭教有所謂的【歸真】,就是將生命歸回真主阿拉。在教徒往生後,家屬會將死者身上的東西全都取下,將遺體頭朝北、腳朝南、臉朝西擺好,以白布覆蓋全身親友要為死者念祈禱文:「吾人屬於真主,最後也回歸於真主那裡。」並為死者反覆的祈禱。即送到清真寺,之後葬禮事宜就交由清真寺來處理。由教長帶領親人為死者洗禮,屍體必須用溫水洗淨,將全身從頭到腳,用水清洗三次才行,之後才送往墓地。
 回教徒的墓穴也是為南北方向,頭部朝北,腳部朝南,面則朝向天房即西方,所有回教徒的墓都是同一方向。�
 伊斯蘭教的喪禮是以最迅速、節約、衛生為原則,力求亡者入土為安,生者的精神負擔減輕,而且施行「財施」,即將遺產三分之一用以濟貧,有餘先還欠賬,周濟慈善事業,贈與則不可贈與有繼承權的親屬;剩餘的三分之二依法分配給親屬。(註十九)可以說是薄殮、速葬、救濟的好風俗。. GiantBomb的杰夫·杰斯特曼(Jeff Gerstmann)认为受人欢迎的抢劫任务,背离了系列的典型任务结构[124]。Eurogamer的布拉姆韦尔感觉抢劫像是“事先安排好的重磅炸弹”[114]。GameSpot的卡罗琳·佩蒂特(Carolyn Petit)称1995年电影《盗火线》的风格影响到设计[116]。Joystiq的席亚福·德·马托斯(Xav de Matos)认为创造性和有条不紊的方式是值得鼓励的。Polygon的克里斯·普兰特(Chris Plante)将抢劫任务中角色的快速切换,比作“玩机担任剪辑师的电影编辑,要在任何时候快速切换至有趣的视角[125]。”《电脑与电子游戏》的安迪·凯利(Andy Kelly)认为游戏任务的总体设计,比前作的护送跑腿更为多样化[126]。. 《Machine learning open source software》
介紹:機器學習開源軟件,收錄了各種機器學習的各種編程語言學術與商業的開源軟件.與此類似的還有很多例如:DMOZ – Computers: Artificial Intelligence: Machine Learning: Software, LIBSVM – A Library for Support Vector Machines, Weka 3: Data Mining Software in Java, scikit-learn:Machine Learning in Python, Natural Language Toolkit:NLTK, MAchine Learning for LanguagE Toolkit, Data Mining – Fruitful and Fun, Open Source Computer Vision Library. 三、佛教
 佛教稱死亡為往生,表示原來生命型態的幻滅,另一個生命型態的開始。佛教相信人死後有六道輪迴,投胎後可能是人也可能是動物、昆蟲等,有可能到西方極樂世界也可能到十八層地獄。同時也認為在亡者斷氣後意識脫離軀體,到轉世投胎前稱為中陰身,此時善惡未判,時間為七日到四十九日,若在四十九天尚未投胎則會淪入鬼道,因此必須「作七」,以助亡者之靈轉生或往生淨土。
 由於佛教所追尋的是另一種更高層次的境界,因此稱死亡為「解脫」、「空」,認為死亡是隨業而去,或隨念而去,或隨習氣而去,或未了脫生死仍在三界之內。因此佛教徒基本上對死後的世界充滿光明面,對死亡較不恐懼悲哀。
 佛教徒往生時家屬不會圍著拉扯啼哭,他們要替死者誦經念佛,稱為助念,憑藉蓮友念佛之力,來幫助臨終者提起正念,氣氛是溫馨寧靜的。通常八到二十四小時,才可進行入殮儀式。家屬為死者沐浴更衣並為亡者蓋上「往生被」後將遺體移到大廳,頭朝內、腳朝外。
 佛教不燒紙錢。在喪葬期間不可鋪張浪費,不可殺生,靈堂的供香與香燭最好不斷,只以鮮花蔬果、素食祭祀死者。燒香時以平常心稱呼亡者,請他與大家一起念佛,等佛菩薩接引才可跟隨而去。家屬的喪服為長袖黑色衣鞋,並以素色佛珠做為「帶孝」,喪禮主持法師或居士帶領大家為死者誦經。
 死者家屬在四十九日內,吃素念佛、淨守五戒(不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒及不食五辛),並持續為亡者誦經、念佛、印經、布施、供養等佛事,替死者做功德,使死者能離苦得樂,往生佛國淨土。
 佛教喪葬儀軌包括助念儀軌、入殮儀軌、火葬儀軌、告別式儀軌、引魂儀軌、安靈儀軌,都是採用法師念經方式,可謂簡單隆重而不吵雜。
 佛教的喪葬一般採用火葬和土葬,不過現今台灣的佛教較宣導以火葬將骨灰存放在寺院靈骨塔中,讓往生者可以聽寺院誦佛法。(註十八). 一、天主教
 依中華民國殯葬教育協會理事溫芳生長老提供的資料顯示,天主教稱每年十一月為煉靈月,提醒世人不要忘記故去的人,在世之人也要煉淨純潔的靈魂,在教堂或公墓進行亡者的追思彌撒,對不認識或認識的人、無人祭祀的亡者,都乞求天主憐愛廣被恩澤,天主教雖然沒有「普渡」這個的名詞,但意義與佛教、民間道教的普渡是一樣的。
 佛教的普渡觀念源於對長輩的孝道,天主教的普渡觀念則源於天主的博愛,並兼具中國慎終追遠的含意以及教化醒世的深意。天主教的生死觀,是把生與死看待為一種喜悅,認為人生一輩子完成了使命,死亡後才是真正永生生命的開始。天主教相信人死後會接受上帝的審判,有人上天堂,有人下地獄,此種煉獄的觀念,是讓願意悔過而自認為不配升上天堂的亡者,煉淨靈魂純潔的地方。
 唱聖歌、獻祭、領聖體、灑聖水,邀請與會者與故去的人悔改,這就是天主教式的普渡,即「亡者追思彌撒」。天主教的禮儀以彌撒為中心,即按規定的儀式依據<新約福音書>中所載基督的命令和行動,象徵性地重演基督在十字架受死,而以己身為祭品獻給天主。因而在天主教看來,彌撒禮儀含有「獻祭」與「犧牲」的意義。
 按照規定程序,彌撒基本上、分為預祭、正祭和末祭三個階段,其中正祭是彌撒祭禮的主要部分。在正祭時,首先由主禮者取出無酵麵餅和葡萄酒,並在酒肉滴上幾滴水,象徵耶穌在十字架上被刺穿胸膛而流出的血水;隨即唸「序文經」,至「聖、聖、聖」一句時,由輔祭者打鈴,提醒教徒已彌撒的核心階段,在準備迎接即將降臨祭抬的耶穌。這時主禮者代表耶穌,拿起麵餅,口誦:「這是我的體」,在舉起酒杯,口誦:「這杯裡是我的血。」接著,主禮者唸「天主經」並先吃麵餅和飲葡萄酒,然後為自願領「聖體」而跪到祭抬前面的教徒辦「聖體聖事」。天主教徒相信,經祝聖的酒和餅,其形與質均以神秘地變化為基督的血和肉。
 流傳於中國天主教的彌撒,雖然一直保持著傳統拉丁禮儀,但也發展出本國特有的文化,即為已故父母和其他亡靈舉行的彌撒較多,這種彌撒在本國北方稱為「大黑彌撒」,在南方稱為「追思彌撒」。教徒認為通過這種儀式可以使亡故父母的靈魂早日升天。這種觀念與本國佛教、道教中,追見亡靈的儀式特別發達有關。(註十六). Htm
註十七:溫芳生,<基督教喪葬禮儀>,桃園縣生命禮儀研習班手冊,頁G之一,中華民國殯葬教育協會印。
註十八:釋體通,<佛教喪葬禮儀>,中華民國殯葬教育學會桃園縣生命禮儀研習班第三期研習手冊,頁E之一至七。
註十九:楊進郎,<回教的喪葬禮儀>,中華民國殯葬教育學會桃園縣生命禮儀研習班第三期研習手冊,頁P之一至三,依據穆士林手冊改寫。
註二十:依葉長庚<道教喪葬禮儀>,中華民國殯葬教育學會桃園縣生命禮儀研習班研習手冊,頁F一至七資料編寫。
註二十一:以下各種不同形式的葬儀,據楊鴻台《死亡社會學》,上海社會科學院出版社,一九九七,頁三二三。
註二十二:楊鴻台,《死亡社會學》,上海社會科學院出版社,一九九七,頁三二九。
註二十三:楊鴻台,《死亡社會學》,上海社會科學院出版社,一九九七,頁三四一。
註二十四:楊鴻台,《死亡社會學》,上海社會科學院出版社,一九九七,頁三四七。
註二十五:二○○○年五月二十二日,台北北市議員魏憶龍<殯葬文化脫胎換骨從根做起>質詢。
註二十六:據臺北市政府社會局新聞稿,www.

一、 土葬
 土葬是我國古代通常的喪葬儀式,不僅僅是漢族以土葬為主要代表,古代匈奴、突厥、回紇、苗族等少數民族,均以此為主要葬式。方法是用棺木盛屍,挖葬穴,深埋土中,以土丘為標記。中國的傳統文化觀念歷來強調「入土為安」,把死後的世界稱作「九泉之下」,稱故世之人為「命歸黃泉」。以中原地區漢民族而論,人民世代以農業為主,視土地為生命之本,是漢民族根深蒂固的觀念。因此,人死後埋葬於土中,是使死者靈魂得以安息的最好所在,然而,由於死者身份各不相同,土葬又有不同級別不同規格的葬式。如我國以往許多朝代的帝王,往往在生前就傾其國力,驅使大量民工,為其營造陵寢。現存於世的始皇陵、北京十三陵、河北東陵、西安昭陵、瀋陽北陵等,都是歷史的明證。皇帝以下的各級官吏,身後的土葬規格,則依官品比降。官位越高,佔地越廣、墳也越高。可見土葬在我國歷代,是階級與階層差異的社會標識。從埋葬人數的多寡現象分析,與社會形態的不同與進步有關。此外,土葬的方式也因各民族的文化習俗不同而有異。漢民族在「入土為安」的觀念支配下,視掘墳、移屍為對死者的不敬或褻瀆;有的甚至為捍衛祖墳而與人爭鬥,直至傾家盪產、付出性命、苗族中卻有對死者採取多次「復葬」的方法,即一次土葬後,待棺木朽爛後再備新棺,裝骨復葬,俗稱「翻屍」,直到屍骨全部化土為止。瑤族中也有三年內舉行復葬的習俗。此外,壯族、甘南藏族、佘族等少數民族均有類似葬俗。

一、大力加強破除迷信、進行厚養薄葬的宣傳教育
 說穿了「殯葬改革」就是一個觀念認識的問題,觀念認識又涉及民俗傳統,民俗認為應該如何做,當地人就如何做。人們並未真正從思想觀念上認識到殯葬改革的必要意義,因此,喪葬中的許多迷信活動仍如長效慢性毒藥,長期潛移默化,許多人中毒雖深,卻不能自我覺察。因此政府必須大力而又深入地宣傳破除迷信,移風易俗,政府高官以身作則勤儉辦喪事。
 在各級教育中加入「厚養薄葬」的教材,教育後輩從精神上和物質上盡力俸養好老人的生活,使其居安食美、心暢神爽,賾養天年;而在老人死後,喪事應盡量從簡,有益於社會、有勵於生者、有安於死者。政府制定節約的追悼儀式,向遺體告別以代替搭靈棚、出大殯,用黑紗、白(黃)花代替披麻戴孝,用鞠躬代替跪拜,用哀樂代替吹奏舊喪曲,用火葬代替土葬等等。. 五、東方風水觀對西方環境觀
 中國自古重視相地術,到了東漢開始重視喪葬與風水的關係。我國民間殯葬風水習俗極多,不同風水派別也有不同的看法,莫衷一是,一般人當然也都無法明瞭,只有在遇到辦理喪事時請教風水師,依風水師所言進行。因此墳地的選擇也必需依賴風水師的安排,生者才會安心,以致造成山坡地亂葬,或者墳墓就在大馬路旁,或者墳墓就在村落之中,嚴重破壞居家及山坡環境。
 西方的墓園規劃就相當注重與環境配合,通常西方墓園也是花園,草木扶疏,絲毫沒有給人陰森的感覺。而且他們的墳墓通常不會隆起於地面而是與地面齊平,上平舖墓碑,頂多一個十字架豎在地上。整個墓園給人安寧、乾淨、空氣清新與環境融合的感覺。
 由以上五種東西方死亡文化的差異可以看出,殯葬儀式並非有一定原則,西方人可以用莊嚴肅穆的方式進行,我們為何一定要吹吹打打熱鬧非凡才行?難道不能用一片真心來尊重死者、體諒生者?就死亡文化觀點言,我國的殯葬禮儀是急待改革不可。
 換另一個角度而言,死亡也是人一生心性的最好檢視,我們怎樣生活便怎樣死亡,善惡之業如影隨形,我們的起心動念,身語意業,在八識中了了分明,如何尊嚴死亡才是大家應該追求的。(註十二). 壹、緒論
 殯葬禮儀是每個人一生中必會經歷多次的重大儀式,然而民間殯葬儀式經常隨地區人民不同信仰之習俗而相當混亂,各種宗教也因信仰差異而制定出不同的殯葬儀式,加上歷代因循繁複的各種禮儀,使社會大眾極度缺乏殯葬知識(包括死亡觀念),造成家屬無一定規距可依,喪葬過程大都被殯葬業者所掌控,加上長期以來政府對國內殯葬業者缺乏有效的管理,導致殯葬業者素質不一,產生喪家與業者間不少糾紛問題。
 台灣省教育廳於八十七學年度在小學課程中推出「生命教育」;南華大學也設立生死學研究所,規劃有殯葬管理教學內容,更舉辦多次殯葬管理研習班;中山大學、輔仁大學、台北護理學院等不少大學的通識課程也列入生死學或生命教育課程;凡此種種均顯示出生命教育、死亡教育及生死學,已被台灣教育界及社會大眾所重視。可見人們已從經濟需求及物質生活之提高,漸次了解到死亡相關問題,因此殯葬禮儀之精神性、社會性與宗教性探索,對每個人的生命觀之提升有重大的意義。
美國大學已有殯葬教育,他們在基督教信仰下,發展出一套極為隆重簡單且兼顧尊重生命之殯葬儀式。據內政部統計國內殯葬業市場一年達八百多億(從死亡到安葬過程,含葬儀、墓地、靈骨塔、法會、飲食業等等),如此龐大市場竟然毫無管理辦法,任令殯葬相關業者隨興或視喪家貧富狀況而處理,而在中南部有時會有五子哭墓、電子花車等相當突兀的場面在殯葬場合中出現,實有改革的必要。(註一)
 一般人總認為要改革殯葬禮儀應該極為困難,除了民間習俗所囿的不少觀念外,老一輩人士也有其根深蒂固想法(雖然不一定正確),因此一般人認為無法立即改革。然而我們詳細研究東西方死亡文化觀念的差異,不同宗教的喪禮處理方式,不同民族的喪葬形式差異,以及三千年來歷代的殯葬儀式變遷,就可以體會出殯葬的厚薄處理並非一成不變,而是隨各朝皇帝之喜好與是否長治久安而經常在改變。
 近年台北市政府用心推動殯葬改革,(註二)在所屬殯葬管理處獲推薦核發ISO-9002證書之後,推動殯葬改革的腳步愈加快速,並且在八十九年十月卅一日又推出試辦「示範禮堂」的措施,以「美化治喪環境、提倡簡葬、減少民眾治喪花費、徹底改革殯葬文化」為號召,令人耳目一新。另外深圳龍崗鎮推行殯葬改革,成效輝煌,可見殯葬禮儀改革並非困難重重,也非一定要依民間習俗辦理不可變更,完全視中央主管機關是否有殯葬改革之決心,以及各縣市政府能否貫徹而已。
 本論文認為要改革殯葬儀式並不困難,但必須長期從教育及宣導上著手、從根本做起,光是簡化殯葬儀式是不夠的,應該包括:深入灌輸「厚養薄葬」的倫理、具體落實「捐贈遺體」的行為、積極推行「愛心追思」的儀式、儘速提倡「樹葬海葬」的禮儀等,方能成功推行殯葬改革。. Ä¿ ç›œçµè»Šæ‰‹V; Grand Theft Auto V: 《俠盜獵車手V》的遊戲封面右中為崔佛,下中為富蘭克林,對上為麥可,右上角是搶劫任務. 14事件發生後,中華人民共和國遣送了在藏的外國新聞記者。由於中華人民共和國政府對媒體新聞採訪加以嚴格限制,所以在此次軍民衝突中的傷亡人數沒有統一的數目。中華人民共和國官方宣布有22人在暴亂中死亡,這些人都是被暴亂者攻擊的非藏族人,或為非藏族人開設店鋪的藏族雇員。西藏達賴流亡政府宣布148人死亡。2008年西藏騷亂後,西藏流亡政府曾三次派出人員前往北京進行商談。2008年11月,藏方代表甲日等人再次到北京與統戰部部長杜青林會談,提出「為全體藏人獲得真正自治的備忘錄」(英語:Memorandum on Genuine Autonomy for the Tibetan People )。但新華社隨後發文駁斥該備忘錄,認為仍是一份「假自治、真獨立」的主張。2010年一月,中國統戰部官員指出達賴關於『大藏區』的提法違背中華人民共和國憲法。並且要求達賴對於承認是『印度之子』作出解釋。. 三、佛教
 佛教稱死亡為往生,表示原來生命型態的幻滅,另一個生命型態的開始。佛教相信人死後有六道輪迴,投胎後可能是人也可能是動物、昆蟲等,有可能到西方極樂世界也可能到十八層地獄。同時也認為在亡者斷氣後意識脫離軀體,到轉世投胎前稱為中陰身,此時善惡未判,時間為七日到四十九日,若在四十九天尚未投胎則會淪入鬼道,因此必須「作七」,以助亡者之靈轉生或往生淨土。
 由於佛教所追尋的是另一種更高層次的境界,因此稱死亡為「解脫」、「空」,認為死亡是隨業而去,或隨念而去,或隨習氣而去,或未了脫生死仍在三界之內。因此佛教徒基本上對死後的世界充滿光明面,對死亡較不恐懼悲哀。
 佛教徒往生時家屬不會圍著拉扯啼哭,他們要替死者誦經念佛,稱為助念,憑藉蓮友念佛之力,來幫助臨終者提起正念,氣氛是溫馨寧靜的。通常八到二十四小時,才可進行入殮儀式。家屬為死者沐浴更衣並為亡者蓋上「往生被」後將遺體移到大廳,頭朝內、腳朝外。
 佛教不燒紙錢。在喪葬期間不可鋪張浪費,不可殺生,靈堂的供香與香燭最好不斷,只以鮮花蔬果、素食祭祀死者。燒香時以平常心稱呼亡者,請他與大家一起念佛,等佛菩薩接引才可跟隨而去。家屬的喪服為長袖黑色衣鞋,並以素色佛珠做為「帶孝」,喪禮主持法師或居士帶領大家為死者誦經。
 死者家屬在四十九日內,吃素念佛、淨守五戒(不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒及不食五辛),並持續為亡者誦經、念佛、印經、布施、供養等佛事,替死者做功德,使死者能離苦得樂,往生佛國淨土。
 佛教喪葬儀軌包括助念儀軌、入殮儀軌、火葬儀軌、告別式儀軌、引魂儀軌、安靈儀軌,都是採用法師念經方式,可謂簡單隆重而不吵雜。
 佛教的喪葬一般採用火葬和土葬,不過現今台灣的佛教較宣導以火葬將骨灰存放在寺院靈骨塔中,讓往生者可以聽寺院誦佛法。(註十八). 三、南昌的家庭追思會
 被中國民政部肯定為「目前唯一的創新做法,值得推廣」的文明追悼祭方式,已正在改變南昌市西湖區廣大居民的傳統習俗,並逐漸為越來越多的群眾所接受,這就是「家庭追思會」。一九八九年陰歷七月半,南昌市公共交通公司二車隊職工閻麗華在自己家中,別開生面地舉行了家庭追思會,全家每人佩戴一朵小白花,在哀樂聲中,向去世的母親鞠躬致意,閻麗華向家人簡述老人平日勤儉助人的一些往事。整個過程簡潔、自然,全家人感情投入,全沒有那種做作人的悲戚氛圍。西湖區很快抓住這個典型,將閻麗華這種文明悼念方式取名為「家庭追思會」,並在全區內推廣。
 幾年的實踐表明,這種家庭追思會的方式很受群眾歡迎,往後二年,清明節期間,三千多戶人家舉辦了家庭追思會。西湖區民政局還把在家庭追思會活動中出現的典型祭文和不同文明形式匯編成冊,免費發放給群眾,供大家交流。(註二十九). 醮典中與王府有關的就是「分燈」科儀,即  請南方火垣宮火德星君進三昧真火到三清宮  前照耀光明,使邪祟無處躲藏,獲致平安;  醮主人等也將象徵一境命運的斗燈一一點  燃,使之元辰光彩,常保康泰。王醮所行的  分燈,三年一科王府均需象徵性重建,千歲也將為地方境域賜福光明。分燈的程序先在壇外南方點燃燭火後進入內壇,高功三進三清宮,依序點燃壇前的燭火,道眾再依次一一點燃壇內所有的燭火,燈火通明象徵祥光照耀,所有的妖邪鬼煞一時避離。進行捲簾科,以捲簾象神尊接受各方覲見,特別是洞淵天尊、匡阜真人;及輪科職司的「代天巡狩」,代替玉皇上帝巡視人間、獎懲善惡,民間認為其權特大。故醮主代表地方三次進香供養,以祈求順利完成禳災祈安、保境植福的願望。. 五、道教
 道教是我國傳統宗教,所以道教儀式在台灣各地對於民俗的影響極大,尤其是喪葬儀式方面的影響遠超過其他宗教信仰。
 道教崇拜的拜神、拜祖、拜天公三者都是道教的特色,是其他宗教所未有的。而且道教是黃老之學,亦即諸子百家所好而成的宗教,與中華文化共存,產生民俗禮儀與宗教禮儀相混而不可分離的思想,這也是其他宗教所未有的現象。
 道教思想中認為道是宇宙本體,而人是由精氣神所組成,而人又有魂魄的存在,魂屬陽性、魄屬陰命。又認為人有三魂七魄,生前魂魄集於一生,死後各自離散。所謂三魂七魄,三魂是指胎光、爽靈、幽精。相傳胎光能使人延壽,爽靈則害人多災,而幽精使人喪命。七魄是指尸狗、伏矢、雀陰、吞賊、非毒、除穢與臭肺。三魂與七魄在人體內和諧並存時,則人身體健康。反之,魂魄離散無法聚合時,久之人必喪命。道家仙法強調養生成仙,透過消極的遵經守戒與積極的神形修煉來累積功德,以超越有形的肉體限制為目標,來完成羽化成仙的最終境界。
 關於人死後世界的想法,道教有別於佛教的西方極樂世界,認為所謂天界指諸仙修煉得到昇天之處,一般販夫走卒死後多半魂魄盡散,成為漂浮無依的孤魂而沉淪冥界,必須藉由道教齋法,仰仗仙聖的力量才能昇轉天界。
 道教的行儀以三跪九叩為最敬禮;香以三柱代表天地人;在道教葬儀中大致分為四類,一為臨終處理,即沐浴、更衣、遮神、拼廳、舉哀、門制、置腳尾物、燒腳尾錢、持念往生咒;二為入殮,應置靈堂及供品;三為拜飯;四為作忌,亦即頭七至七七,以及百日、對年、三年。
 上述儀式中道士均扮演中介者的角色,藉著齋法的執行,乞求道家諸仙拔度亡靈,亡靈透過一系列的沐浴、解結、水火煉度、過橋等儀式過程使亡靈能夠在歷經生命的善惡與世俗的沉淪後,透過聽經聞法來懺悔解罪,消除累世種種罪業,回到生命的初始狀態已進入仙界。(註二十)
 一般人認為市面上路邊所看到的吹吹打打喪儀就是道教喪儀,其實是不對的,道教禮儀因門派的不同的確非常繁複,但是一般所見者為「民間習俗」喪儀,是葬儀社各自搞出來的,並非道教喪儀。. 亚马逊图书有超过700万种选品,是中国领先的图书网上商店。 热门排行榜: 2015年终图书排行榜 | 2016 2月图书榜 | 少儿 | 人文社科 | 英语 | 教辅教材 | 历史 | 小说 | 文学 | 经管 | 励志 | 科普 | 艺术 | 进口原版 | 套装书 | kindle电子书 | 热门搜索词: 太阳的后裔图片写真 | 曹文轩 | 刘同2016新书 | 马尔克斯 | 亚马逊编辑推荐 | 2016考研大纲 | 三体 | 小王子 | 鬼吹灯 | 东野圭吾 | 最好的告别 | 史记 | 哈利波特 | 村上春树 | 龙应台 | 绿色印刷图书专区. 拾壹、提倡捐獻遺體的大愛觀念
 在我國已有越來越多的生者,包括彌留之際的病人,表示願將遺體捐獻出來,這是極進步的觀念,因為遺體中健康的器官可以移植給需要的病人,又可供醫學臨床研究方面之用,有效地緩解醫學臨床研究的屍源不足的困難,才是真正發揮大愛的人生觀。
 另外,捐獻遺體有助於喪事簡辦的良好社會風氣的形成與發展。對於土葬者而言此舉可以省卻盛殮屍體之用的木材、地皮;對於火葬者而言,至少可以省卻喪家安放死者骨灰的麻煩等等。
 早在一九一三年,歐洲某些國家教學醫院的屍檢率就己高達百分之九十,前蘇聯在五十年代初,莫斯科所有醫療機構的屍檢率達到百分之百。有些國家和地區還規定:未經屍檢,遺體不准埋葬。因此不存在屍源緊張的困難。(註三十)
 捐獻遺體學行動迄今尚未在我國社會中蔚成風氣,其主要在於群眾對捐獻遺體的目的、意義不甚了解。目前我國捐獻遺體活動不普及、屍檢率低的原因,至少有以下三種:
 一、迄今為止,報紙、電台、雜誌對捐獻遺體的宣傳雖給予了一定的重視,但尚未形成捐獻遺體是光榮的普遍社會意識;政府也未積極推動,總認為「人死為大」,家屬想如何做就如何做,順其自然。
 二、傳統儒家觀念的影響,有些家庭成員受「身體髮膚、受之父母、不敢毀傷」的倫理觀念支配,不願將死去的親人作醫療解剖之用。也有些家屬目睹死者因病痛折磨棄世,從感情上不忍心死者再受挨刀之苦。有些人甚至認為屍檢是對死者的不人道之舉。更多的死者在生前因不了解屍檢的意義,因而沒有留下捐獻遺體的遺囑,使得生者即使願意捐獻親人的遺體,也難以啟口。
 三、醫院管理工作者尚需盡力盡責,許多醫院沒有把提高屍檢率作為一項重要工作;醫院也沒有形成有關制度;未能形成醫務工作者提高屍檢率的義務觀;有的怕自己對病人生前或手術前的診斷與病理診斷不一致,被家屬誤解為醫療事故,因而不願意動員進行必要的屍解等等,這些現象均屬醫務人員沒有盡力盡責。
 總之,捐獻遺體是有利於國家、社會、家庭,也有利於殯葬改革,更有利於醫學發展。捐獻遺體活動的普及與否,也是衡量一個社會是否進步的尺度之一,本論文大力提倡捐贈遺體的殯葬改革觀念。. 一、 重孝道
 指將喪禮作為推進孝道的一個重要環節。「孝,禮之始也。」(《左傳•文公三年》)上至天子,下至庶民,莫不如此。漢朝宣稱「以孝治天下」,皇帝廟號均冠以「孝」字,諸如孝文帝、孝景帝、孝武帝;庶民在先人的牌位或墓碑上亦冠以「某孝子(女)」、「某孝孫(孫女)」等;官員喪父母,須辭官回家服喪三年,曰「守制」等等。這一切源於儒家理論。儒家第一經典《論語》中多處論述了「孝」對於修養人格、治理國家的重要意義,所謂:「慎終追遠,民德歸厚」,「君子務本,本立而道生」,「孝者,德之本歟」。這一整套思想被歷代國家所繼承,構成了獨具中國特色的功利主義的「孝道資葬文化」。倡導孝道,以孝道敦厚人心,強化代際聯係,進而促進社會治理,這就是中國傳統的喪禮文化的核心。. GiantBomb的杰夫·杰斯特曼(Jeff Gerstmann)认为受人欢迎的抢劫任务,背离了系列的典型任务结构[124]。Eurogamer的布拉姆韦尔感觉抢劫像是“事先安排好的重磅炸弹”[114]。GameSpot的卡罗琳·佩蒂特(Carolyn Petit)称1995年电影《盗火线》的风格影响到设计[116]。Joystiq的席亚福·德·马托斯(Xav de Matos)认为创造性和有条不紊的方式是值得鼓励的。Polygon的克里斯·普兰特(Chris Plante)将抢劫任务中角色的快速切换,比作“玩机担任剪辑师的电影编辑,要在任何时候快速切换至有趣的视角[125]。”《电脑与电子游戏》的安迪·凯利(Andy Kelly)认为游戏任务的总体设计,比前作的护送跑腿更为多样化[126]。. 二、我國的宗族制對西方的教會制:
 國人一向有重血緣、重家族、重孝道的宗法制社會原則,當然此種觀念也會融入死亡文化之中。嬰兒降臨與長者去世這兩件事,都不僅是一個家庭的大事也是本家族的大事。所以孝道原則不僅是生者的原則,也構成喪禮活動的原則,自古認為「生,事之以禮;死,葬之以禮,祭之以禮。」所以殯葬禮儀是以家族為基本單位辦理的,是作為團聚家族與親朋好友的一次社會活動。
 西方教會勢力強大,其社會作用相當於中國的宗法組織。在基督教文化中,人的生和死是個人和上帝之間的事,死亡是靈魂擺脫了軀體而蒙主寵召,人一經死亡就似乎與自己的親朋斷絕關係,因為軀體已經腐朽,靈魂則到一個美好的地方去了。因為基督教強調要以一個純潔的靈魂去見上帝,因而基督徒臨終前通常要在牧師幫助下進行懺悔,最後一次體認上帝的仁慈,並消除對死亡的恐懼。這一行為也就是精神上的臨終關懷的作用。. 四、伊斯蘭教
 伊斯蘭教的喪葬方式通常以土葬,而不使用火葬。因為回教徒(穆士林)認為火是一種刑罰,人在世的時候就不願意被火燒,何況是死者,只有造物主才可以用火去懲罰。
 伊斯蘭教有所謂的【歸真】,就是將生命歸回真主阿拉。在教徒往生後,家屬會將死者身上的東西全都取下,將遺體頭朝北、腳朝南、臉朝西擺好,以白布覆蓋全身親友要為死者念祈禱文:「吾人屬於真主,最後也回歸於真主那裡。」並為死者反覆的祈禱。即送到清真寺,之後葬禮事宜就交由清真寺來處理。由教長帶領親人為死者洗禮,屍體必須用溫水洗淨,將全身從頭到腳,用水清洗三次才行,之後才送往墓地。
 回教徒的墓穴也是為南北方向,頭部朝北,腳部朝南,面則朝向天房即西方,所有回教徒的墓都是同一方向。�
 伊斯蘭教的喪禮是以最迅速、節約、衛生為原則,力求亡者入土為安,生者的精神負擔減輕,而且施行「財施」,即將遺產三分之一用以濟貧,有餘先還欠賬,周濟慈善事業,贈與則不可贈與有繼承權的親屬;剩餘的三分之二依法分配給親屬。(註十九)可以說是薄殮、速葬、救濟的好風俗。. 迎王祭典反覆重演迎請「從天上來的」、  「從海上來的」代天巡狩,這種儀節已經模  式化,在結構上至今大體一致,只是儀式的  重點各有偏重。台南地區村廟特重「作  醮」,每一建醮信眾參與「鑒醮」,「西港  仔香」的鯉魚公神像及鯉魚旗,即為民眾分享並參與王醮的聖物,也是祭典的經濟來源,故也重視道士。不過王府內則由禮生職掌祭祀的禮儀,為迎奉千歲的衙門要地,每日三朝祀王、巡官及陣頭進府領令,道士也要三時見朝。王醮與王府行事密切配合,「醮典」即合王「醮」與祭「典」於一;而「出巡遶境」,則各村廟可與主辦廟共享權利,所出的神轎與陣頭在巡遶各地時盡情表現,故民眾形成強烈的「刈香」印象。. Ɨ¥æœŸ 時間 參加對象 課程名稱(對底下課程名稱按左鍵可看說明) 講師 地點 個人報名; 2016-04-18: 13:00 ~ 15:00: 全校師生.

二、依法加強殯葬活動的社會行政管理
 殯葬活動是一項涉及到國家、社會、個人三者利益的社會公共事益,因此必須建立健全一系列相應的規章管理制度,己有的有關法規和政策應嚴格執行,對違反法律、制度的喪戶應進行必要的法律或行政制裁。
 當然,從目前具體國情分析,殯葬改革也不宜操之過急。不同民族有一些不同的習俗,先採火化和土葬兩種形式並存,政府劃定火葬區和土葬改革區。規定在火葬區內要堅決推行火葬,骨灰存放骨灰堂或安葬在骨灰公墓,不准把骨灰再入棺土葬。在土葬改革區,利用荒山瘠地建造公墓,統一規劃,禁止亂埋亂葬。. 《Machine Learning for Industry: A Case Study》
介紹:這篇文章主要是以Learning to Rank為例說明企業界機器學習的具體應用,RankNet對NDCG之類不敏感,加入NDCG因素後變成了LambdaRank,同樣的思想從神經網絡改為應用到Boosted Tree模型就成就了LambdaMART。Chirs Burges,微軟的機器學習大神,Yahoo 2010 Learning to Rank Challenge第一名得主,排序模型方面有RankNet,LambdaRank,LambdaMART,尤其以LambdaMART最為突出,代表論文為: From RankNet to LambdaRank to LambdaMART: An Overview 此外,Burges還有很多有名的代表作,比如:A Tutorial on Support Vector Machines for Pattern Recognition,Some Notes on Applied Mathematics for Machine Learning.       無爲意味著那個本然的、本有的,它是人的本性,本來面目,“夫所謂本者,無爲之爲心也,形骸依之以立也,其爲常而不殆也 ”。 [4] 無爲之心即是先天的、本源的與“道”相應的“本心”,它並不是任何意義上的後天努力的結果,相反一切後天的努力都只能是有限的、部分的,是與“道”相背離的,而無爲意味著廣大的本源、意味著道的整體場域。停止一切的人爲的造作和努力,無爲就自然而然地顯現了,因此人有可能不經後天有爲的修煉而直接“悟”入無爲的境界,這是內丹學中所謂的最上一乘“頓法”,通過徑入無爲而自然達成內丹學修煉的最後目標。但對一般的人而言,他已經陷入有爲造作的狀態太深,他無法一開始就放下這些積重難返的造作欲念,以至於消除這些後天的“有爲”狀態也需要很大的努力,他必須先行轉變他已有的執著,因此他需要修行,這些修行也是一種“有爲”,但修行的“有爲”恰恰是要消除掉常人已有的執著與造作,通過有爲的修煉來開顯無爲,這就是內丹學的從有爲入無爲的“漸法”。《性命圭旨》雲:“蓋三關自有爲入無爲者,漸法也;修上一關,兼下二關者,頓法也。” [5] 但頓法也就沒有任何具體的方法,是與禪相似的頓悟法門,只適用於極少數上根之人,在內丹學中只是提到有這種頓悟的可能,而其主流與特色還是漸法,萬卷丹經津津樂道的多是一套“精氣神”修煉的漸修功法體系。內丹學南宗主張先命後性,“自有作以至於無作,有爲以至於無爲” [6] ,這在內丹學中是更具代表性的,“蓋金丹之道,簡而不繁。以虛無爲體,以清靜爲用,有作以成其始,無爲以成其終。” [7] 有爲對應於命功的修煉,無爲對應於性功的修煉,“命”更偏於有形有象的肉體的方面,對“命”的修煉也就更偏于有作有爲的功夫;“性”更偏於無形無象的精神的方面,對“性”的修煉也就更偏于無相無爲的功夫,有爲是“以術延命”以求“長生”,無爲是“以道全形”以求“無生”,《道書十二種》雲:“蓋金丹之道,一修命、一修性之道。修命之道,有作之道;修性之道,無爲之道。有作之道以術延命也,無爲之道以道全形也。”、“修命者所以長生,修性者所以無生” [8]. 三、佛教
 佛教稱死亡為往生,表示原來生命型態的幻滅,另一個生命型態的開始。佛教相信人死後有六道輪迴,投胎後可能是人也可能是動物、昆蟲等,有可能到西方極樂世界也可能到十八層地獄。同時也認為在亡者斷氣後意識脫離軀體,到轉世投胎前稱為中陰身,此時善惡未判,時間為七日到四十九日,若在四十九天尚未投胎則會淪入鬼道,因此必須「作七」,以助亡者之靈轉生或往生淨土。
 由於佛教所追尋的是另一種更高層次的境界,因此稱死亡為「解脫」、「空」,認為死亡是隨業而去,或隨念而去,或隨習氣而去,或未了脫生死仍在三界之內。因此佛教徒基本上對死後的世界充滿光明面,對死亡較不恐懼悲哀。
 佛教徒往生時家屬不會圍著拉扯啼哭,他們要替死者誦經念佛,稱為助念,憑藉蓮友念佛之力,來幫助臨終者提起正念,氣氛是溫馨寧靜的。通常八到二十四小時,才可進行入殮儀式。家屬為死者沐浴更衣並為亡者蓋上「往生被」後將遺體移到大廳,頭朝內、腳朝外。
 佛教不燒紙錢。在喪葬期間不可鋪張浪費,不可殺生,靈堂的供香與香燭最好不斷,只以鮮花蔬果、素食祭祀死者。燒香時以平常心稱呼亡者,請他與大家一起念佛,等佛菩薩接引才可跟隨而去。家屬的喪服為長袖黑色衣鞋,並以素色佛珠做為「帶孝」,喪禮主持法師或居士帶領大家為死者誦經。
 死者家屬在四十九日內,吃素念佛、淨守五戒(不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒及不食五辛),並持續為亡者誦經、念佛、印經、布施、供養等佛事,替死者做功德,使死者能離苦得樂,往生佛國淨土。
 佛教喪葬儀軌包括助念儀軌、入殮儀軌、火葬儀軌、告別式儀軌、引魂儀軌、安靈儀軌,都是採用法師念經方式,可謂簡單隆重而不吵雜。
 佛教的喪葬一般採用火葬和土葬,不過現今台灣的佛教較宣導以火葬將骨灰存放在寺院靈骨塔中,讓往生者可以聽寺院誦佛法。(註十八). 行法第六
夫法者,洞曉陰陽造化,明達鬼神機關。呼風召雷,祈晴請雨,行符咒水,治病驅邪,積行累功,與道合真,超凡入聖。必先明心知理,了了分明,不在狐疑。欲祈雨救旱,先擇龍潭江海,碧壑深淵,雲龍出沒之地,依法書篆鐵札投之。如不應,方動法部雷神,擇日限時,登壇發用。祈晴之事,在乎誠心靜念,運動暘神,召起馮夷風部之神,掃除雲霧,蕩散陰霾,易歉爲豐,救民疾苦。若德合天心,應之隨手。驅邪之道,先立正己之心,毋生妄想,審究真僞。古云:若要降魔鬼,先降自己邪。當以誠心召將而驅之。若傳人不一,聞法避罪逃遁者,差雷神巡歷而馘之。若遣祟,切不可發送酆都。沒後恐有連累。戒之愼之。若治病之法,宜仔細察其病證,次常給以符水治之。蓋人之氣運於三焦五臟之間,順則平康,逆則成病。或嗜慾失節,或心意不足而成邪。故邪氣侵則成病。以我正真之氣,滌彼不正之邪;以我之真陽,敵彼之陰。若患者執迷邪道,可方便而化之,符水而治之。救人功滿,而證仙階,而爲妙果歟。

守一第七
近觀行持者,間或不靈,呼召不應者何故?初真行法者,累驗非常,廣學者卻不如之。此非法之不應也,緣學者多博廣學,反使精神不能純一,分散元陽。登壇之際,神不歸一,法不靈應。豈不聞老子云:天得一以清,地得一以寧,人得一以靈。今志於行持者,必當守一法,而自然通天徹地。不知抱玄守一爲最上功夫,但躭於廣學,反不能純一矣。蓋上古祖師,雖有盈箱滿篋靈書,留之引導凡愚,開發後學,不知師心自有至一之妙,不教人見聞,鬼神亦不知其機,用之則有感通。且法印亦不可多,專以心主一印,專治一司,專用一將,仍立壇靖,晨夕香火崇奉,出入威儀,動止恭敬,誠信相孚,自然靈應。切不可疑惑有無,昧於靈臺。須是先以誠敬守之,必獲靈驗。斯爲守一之道矣。. 二、深圳龍崗的厚養薄葬

 「龍崗區完成戶籍人口死亡火化率和清墳骸骨火化率兩個100%,這背後是群眾的殯葬觀念發生了顯著變化。去年殯葬改革的重點轉向清墳工作後,我市殯葬改革的兩個試點鎮坪山鎮、龍崗鎮,遷墳工作進展良好,龍崗鎮一年間共清理大的土墳七十二個,金壇六二七六個。
 「清明節期間,村民祭奠的方式也發生了變化,過去繁瑣的燒冥錢、送金豬三牲,改為現在去海邊撒花瓣,去樹木間除草培土,或在家中、骨灰堂用幾束鮮花、幾柱清香祭拜。龍崗區有關負責人說:由土葬轉變到火化,再轉變到骨灰撒海和樹葬,短短幾年間,村民思想觀念轉變,已從過去的『入土為安』轉變為『厚養薄葬』。」(註二十八).

三教異門,源同一也。夫老氏之教者,清靜爲真宗,長生爲大道,悟之於象帝之先,達之於混元之始。不可得而名,強明曰道。自一化生,出法度人。法也者,可以盜天地之機,窮鬼神之理。可以助國安民,濟生度死。本出乎道。道不可離法,法不可離道。道法相符,可以濟世。近世學法之士,不究道源,只叅符咒,兹不得已。畧述九事,編成一帙,名曰九要,以警學道之士,證入玄妙之門,不墮昏迷之路。人人得道,箇箇成真,豈不美歟。瓊山道人白玉蟾序。

立身第一
學道之士,當先立身。自愧得生人道,每日焚香稽首,皈依太上大道三寶。首陳已往之愆,祈請自新之佑。披閱經典,廣覽玄文。屏除害人損物之心,克務好生濟人之念。孜孜向善,事事求真。精嚴香火,孝順父母,恭敬尊長。動止端莊,威儀整肅。勿生邪淫妄想,勿遊花衢柳陌,勿臨誅戮之場,勿親屍穢之地。清靜身心,迷離惡黨。始宜尋師訪道,請問高人。此乃初真之士,當依此道行之。

求師第二
學道之士,須是得遇作家,方可明真悟道;得遇真師,方可皈向傳道受法。須是日前揣度其師,委有妙理;源流清切,然後親近;日積月深,恭敬信向。次宜具狀齎香,盟天誓地,歃血飲丹,傳授道書、隱訣、祕法、玄文,佩奉脩持。雖得其傳,不可便棄。常侍師門,參隨左右,求請口訣玄奧,庶無疑難,自然行之有靈。嘗聞高古祖師,徒弟皈向者紛紛然甚眾。師按察徒弟之心,中有心行不中者,不與之;不盡誠者,不與之;無骨相者,不與之;五逆者,不與之;及有疾者,不與之。吏曹獄卒,始勤終怠者,亦不與之。中有徒弟,若與師心契合,氣味相投,隨機應化得度者,常以愧心對之。忽遇師門試探,弟子難以難事相付勾幹,或中間不從所求,弟子切莫私起怒心。若生怨恨,以貽咎師之愆,陰過陽報,毫分無失,所得法中,神明將吏,亦不輔助。豈不聞漠張良事黃石公,三進圯橋之履,公見誠心,乃傳素書,後爲君師。若求師者,當究是理。道法之師,始終心意如一,弟子始終亦如一。進道自然無魔。所謂弟子求師易,師求弟子難,誠哉是言也。. Htm 的報導。
註二十九:楊鴻台,《死亡社會學》,上海社會科學院出版社,一九九七,頁三五二。
註三十:楊鴻台,《死亡社會學》,上海社會科學院出版社,一九九七,頁三五三。.       無心是無後天識神的分別心,但並不否定有與本源之道相應的“真心”,說無心是從主體無自我的分別心而“心合於道”的境界而言,但這種與道爲一的境界本身並不是不存在的,它恰恰是人的“真心”。“無心之心,始謂真心。真心之心,萬物一體,無分彼此。” [21] “真心”是與萬物融爲一體的無分別之心,但雖無分別仍有意識,“蓋真心無知而有覺”,“真心如太虛,中存天理,至無而至有。” [22] 真心是無分別的純粹意識、覺悟意識,從其沒有任何具體的意識物件而言是“至無”,從其是全然的、無限的“虛意識”而言是“至有”。無心而有真心,亦可說爲無我而有真我,關於修煉主體的“有我無我”的問題,是內丹學中非常重要的問題,當另作專題論述。. 伍、歷代厚喪薄葬禮儀的變遷
 殷商時代重鬼神,肆行「隆喪厚葬」並大量使用人殉、人牲和車馬陪葬,係出於崇尚鬼神的世界觀,他們對鬼神的信仰已達到了非常狂熱的程度。
 周朝開始以「禮」規範殯葬制度,然而荒年時無法執行厚禮,便減省改良稱為「殺禮」。「禮」是規範生者的行為,鬼神觀念在國家政治中已退居次要地位,所以不再提倡厚葬,《周禮•大司徒》中有十二項荒年之政,其中第八項是「殺哀」,就是簡化喪禮的儀節。
 春秋以後,周王室衰落,各諸侯國自行稱王,諸侯王都按照自己的喜好大搞隆喪厚葬,大出風頭,老百姓也傾家盪產辦喪葬。《墨子•節葬篇》與《呂氏春秋•節葬篇》都反映了當時隆喪厚葬的無序狀況。墨子及墨家學派都反對隆喪厚葬,並提出了有關葬埋的具體設想。莊子也反對當時的厚喪隆葬的習俗。到了戰國時期,各諸侯國交戰頻繁,可是當時的隆喪厚葬似乎並未稍減,「陵墓」就是這一時期的產物。秦始皇統一中國後,也開始大修陵墓,將隆喪厚葬推向登峰造極的地步。
 西漢文帝推行「簡喪薄葬」,漢武帝時已建國70餘年,承文景之治休養生息的政策,天下大富,於是宗室有士公卿大夫以下,爭相奢侈。以至漢武帝後期又開始流行隆喪厚葬。東漢光武帝吸取西漢帝陵被盜掘的教訓,一生都在提倡喪葬簡約。然而到了朝代中期,民生富裕,又興起隆喪厚葬的風氣。
 東漢時有進步觀念的思想家王充撰《論衡》,內談薄葬、四諱、譏日、譴時、卜筮等文,詳細敘述當時葬禮的忌諱,他也反對厚葬。然而東漢時代開始流行風水術,將喪禮結合風水,更加失去原始喪禮的純樸意義。當時不少雅士並不信風水之說,王充也是大力抨擊風水的學者,他自己認為《論衡》書中所講的是「葬禮」而非風水術,他也對天人感應、神秘現象、符籙、卜筮、祭祀、鬼神等大為批判。(註十三)
 魏晉南北朝三國時期由於名士們的厭世觀加上數百年的動亂,對隆喪厚葬自然不會有興趣,帝王及貴戚也都崇尚簡約的殯葬儀式。
 唐以後宋、明、清各朝代制禮最為嚴密,國家開始直接干預殯葬。《大唐開元禮》是中國古代禮制的集大成,不僅規定了各級官員的行為準則,而且全面地干預人們的日常生活,尤其是殯葬禮儀。從此以後,殯葬禮儀便趨向制式化,各級官員必須嚴格地遵照國家規定的制度,按死者生前的官職,或死者子孫的官職辦殯葬,違者必究。「儒家精神」和「制式化」是唐以後殯葬的基本特徵,並對後世影響深遠。
唐朝中後期,韓愈打著復興儒家傳統公開反佛,此後,佛教愈益受到中國士人階層的抵制而逐漸失勢。北宋初年,宋太祖詔令「禁喪葬之家不得用道、釋威儀及裝束異色人物前引」,這是國家公開禁止道教和佛教參與喪事。當時官員都能守簡喪薄葬的規定,但地方上的隆喪厚葬已相當嚴重了。
 明洪武曾下詔:「古之喪禮,以哀戚為本,治喪之具,稱家有無。近代以來,富者奢僭犯分,力不足者稱貸財物,誇耀殯送;及有惑於風水,停柩經年,不行安葬。宜令中書省臣集議定制,頒行遵守,違者論罪。」(註十四)可見當時加上風水觀念的厚葬儀式相當泛濫。
 清代大體繼承了明代的這些規定,不過民間的風水說以及隆喪厚葬也相當嚴重,妨礙正常的社會生活,不到50年間,政府曾連下兩詔出面予以糾正。《紅樓夢》中賈府秦可卿的喪事就是清代隆喪的例子。(註十五). NeuralTalk是一個Python的從圖像生成自然語言描述的工具。它實現了Google (Vinyals等,卷積神經網絡CNN + 長短期記憶LSTM) 和斯坦福 (Karpathy and Fei-Fei, CNN + 遞歸神經網絡RNN)的算法。NeuralTalk自帶了一個訓練好的動物模型,你可以拿獅子大象的照片來試試看. 一、 重孝道
 指將喪禮作為推進孝道的一個重要環節。「孝,禮之始也。」(《左傳•文公三年》)上至天子,下至庶民,莫不如此。漢朝宣稱「以孝治天下」,皇帝廟號均冠以「孝」字,諸如孝文帝、孝景帝、孝武帝;庶民在先人的牌位或墓碑上亦冠以「某孝子(女)」、「某孝孫(孫女)」等;官員喪父母,須辭官回家服喪三年,曰「守制」等等。這一切源於儒家理論。儒家第一經典《論語》中多處論述了「孝」對於修養人格、治理國家的重要意義,所謂:「慎終追遠,民德歸厚」,「君子務本,本立而道生」,「孝者,德之本歟」。這一整套思想被歷代國家所繼承,構成了獨具中國特色的功利主義的「孝道資葬文化」。倡導孝道,以孝道敦厚人心,強化代際聯係,進而促進社會治理,這就是中國傳統的喪禮文化的核心。. 四、伊斯蘭教
 伊斯蘭教的喪葬方式通常以土葬,而不使用火葬。因為回教徒(穆士林)認為火是一種刑罰,人在世的時候就不願意被火燒,何況是死者,只有造物主才可以用火去懲罰。
 伊斯蘭教有所謂的【歸真】,就是將生命歸回真主阿拉。在教徒往生後,家屬會將死者身上的東西全都取下,將遺體頭朝北、腳朝南、臉朝西擺好,以白布覆蓋全身親友要為死者念祈禱文:「吾人屬於真主,最後也回歸於真主那裡。」並為死者反覆的祈禱。即送到清真寺,之後葬禮事宜就交由清真寺來處理。由教長帶領親人為死者洗禮,屍體必須用溫水洗淨,將全身從頭到腳,用水清洗三次才行,之後才送往墓地。
 回教徒的墓穴也是為南北方向,頭部朝北,腳部朝南,面則朝向天房即西方,所有回教徒的墓都是同一方向。�
 伊斯蘭教的喪禮是以最迅速、節約、衛生為原則,力求亡者入土為安,生者的精神負擔減輕,而且施行「財施」,即將遺產三分之一用以濟貧,有餘先還欠賬,周濟慈善事業,贈與則不可贈與有繼承權的親屬;剩餘的三分之二依法分配給親屬。(註十九)可以說是薄殮、速葬、救濟的好風俗。. 參、中國古代喪禮的基本特徵
 由於人類的共同性,各民族在喪禮上有許多相通之處。但由於中國古代獨特的大農業地理條件和大一統的中央集權國家等條件,因而中國傳統的喪禮有自己的民族特點。《周禮•春宮•大宗伯》曰:「以喪禮哀死亡。」三禮之書中相當篇幅是討論儒家喪禮的,如《儀禮》中的「喪服」、「士喪禮」、「既夕禮」、「士虞禮」等篇就是專講喪禮;此外,《周禮》、《禮記》中也有若干記載。喪禮構成周禮的重要內容,周禮是用來治理國家的,因而,喪禮也具有社會治理的功能。
 儒家繼承和發揚了周文化,又自成一個系統,對後世影響深遠。中國傳統的喪禮中浸透了儒家精神,儒家精神構成了二千多年中國傳統喪禮的基調;同時,又深受宗法制度、祖先偶像崇拜以及大農業社會、高度中央集權的國家等因素的影響。產生喪禮的總原則即:「事死如事生,事亡如事存。」並由此產生了中國古代喪禮的一些基本特徵,即「重孝道、明宗法、顯等級、隆喪厚葬」。此外,道家和佛教思想也對中國傳統的喪禮產生了一定的影響。(註十). 2016年10月25日,Rockstar Games於其官方网站首度宣佈《俠盜獵車手V》正在开发中[56],发布了游戏的標誌,并在其Twitter账户添加「#GTAV」的标签。[42]11月2日,Rockstar Games在官方网站上公开了游戏首个预告片。[57]該预告片揭露游戏的场景设定在洛聖都和周邊的鄉鎮、山丘和海灘。[58]預告片亦透露了遊戲附設了高爾夫球場、飛機、噴射機、健身房等元素。[50]记者注意到,该公告引发游戏业界的广泛期待,让该系列欠下文化意义[59][60][61]。7月25日,Rockstar Games在《马克思·佩恩3》和《俠盜獵車手V》的問答環節中[62]公布了遊戲的一些細節和兩張遊戲截圖。[63]之後,他們又發表了三張截圖[64],這些截圖的主题分別是交通[65]、休閒[66]和工作[67]10月24日,Rockstar Games正式公布了此遊戲的第一張藝術圖,該圖片名為病蟲害防治(Pest Control),是第一部預告片的其中一個場景。[68].

Ä¿ ç›œçµè»Šæ‰‹V; Grand Theft Auto V: 《俠盜獵車手V》的遊戲封面右中為崔佛,下中為富蘭克林,對上為麥可,右上角是搶劫任務. 二、依法加強殯葬活動的社會行政管理
 殯葬活動是一項涉及到國家、社會、個人三者利益的社會公共事益,因此必須建立健全一系列相應的規章管理制度,己有的有關法規和政策應嚴格執行,對違反法律、制度的喪戶應進行必要的法律或行政制裁。
 當然,從目前具體國情分析,殯葬改革也不宜操之過急。不同民族有一些不同的習俗,先採火化和土葬兩種形式並存,政府劃定火葬區和土葬改革區。規定在火葬區內要堅決推行火葬,骨灰存放骨灰堂或安葬在骨灰公墓,不准把骨灰再入棺土葬。在土葬改革區,利用荒山瘠地建造公墓,統一規劃,禁止亂埋亂葬。. 《Machine learning in 10 pictures》
介紹:Deniz Yuret用10張漂亮的圖來解釋機器學習重要概念:1. 二、我國的宗族制對西方的教會制:
 國人一向有重血緣、重家族、重孝道的宗法制社會原則,當然此種觀念也會融入死亡文化之中。嬰兒降臨與長者去世這兩件事,都不僅是一個家庭的大事也是本家族的大事。所以孝道原則不僅是生者的原則,也構成喪禮活動的原則,自古認為「生,事之以禮;死,葬之以禮,祭之以禮。」所以殯葬禮儀是以家族為基本單位辦理的,是作為團聚家族與親朋好友的一次社會活動。
 西方教會勢力強大,其社會作用相當於中國的宗法組織。在基督教文化中,人的生和死是個人和上帝之間的事,死亡是靈魂擺脫了軀體而蒙主寵召,人一經死亡就似乎與自己的親朋斷絕關係,因為軀體已經腐朽,靈魂則到一個美好的地方去了。因為基督教強調要以一個純潔的靈魂去見上帝,因而基督徒臨終前通常要在牧師幫助下進行懺悔,最後一次體認上帝的仁慈,並消除對死亡的恐懼。這一行為也就是精神上的臨終關懷的作用。.         “性者,太虛無垠,一靈炯炯,無中之真有也。命者,先天至精,一氣氤氳,有中之真無也。神氣相交,有無互入” [10] ,與“性命”、“陰陽”對應起來談“有無”,則“性”是“先天陽”而“後天陰”,是“無”中之“真有”;“命”是“後天陽”而“先天陰”,是“有”中之“真無”。內丹學的“陰陽交媾”就是性命中之真陰真陽交媾,通過取坎填離而返還於乾健之體,從有無的角度上說,亦即是“有無互入”而入於終極性的無爲境界。《悟真篇》中有“恍惚之中尋有象,杳冥之內覓真精。有無由此自相入,未見如何想得成” [11] 之句,描寫在“恍惚”、“杳冥”之中進入“有無互入”時的景象,在內丹學的神氣相交、陰陽交媾的功態中,其“有”、“無”主要地不是作爲一種理論上的抽象範疇,而是有其重要的修道現象學的意義,《樂育堂語錄》有一段對此種狀態下的“有”“無”意義的描述極其生動且富哲理:. 《NeuralTalk》
介紹: NeuralTalk is a Python+numpy project for learning Multimodal Recurrent Neural Networks that describe images with sentences. 四、中華的儒道對西方的基督宗教:
 中國傳統的死亡文化是由儒家內聖外王、禮治社會的文化傳統所主導,這也是儒家仁學孝道文化的另一種具體形態,常被作為塑造儒家的理想人格,從而推進社會治理的一個重要環節。所以儒家遵循周禮制定相當繁複的儀式,後又因道家的興盛,又制定出另一套殯葬儀軋,儒道儀式相混又滲雜不同地區的民間信仰,成為目前多樣的儀式。
 而西方基督教的死亡文化是基督教靈魂學說的一部分,意在培養人們對上帝的宗教感情,純潔其道德情操,堅定基督教的輕塵世的生存觀。現代西方的死亡文化又受到十五世紀以來的人道主義、個人本位主義的人文文化以及科學技術的影響,所以現代殯儀服務、臨終關懷、自然死(不該稱為「安樂死」)等都是要讓垂死者死得更安詳,更少恐懼和痛苦,這才是「尊嚴死」的境界。. 五、推展「樹葬」-讓生命與環保回歸自然
 台北市議員魏憶龍曾在市議會民政業務部門質詢時,提出「樹葬」的觀點,建議社會局殯葬處研究推廣,並邀請社會局陳皎眉局長「以身示範」,簽名認養種樹,推展「樹葬」的文化。
 魏憶龍議員表示所謂「樹葬」,係指在生前認養一株樹木、或親手種下一株樹苗,在其百年之後,將火化後之骨灰,放置於一紙盒內,埋葬於認樹下,讓骨灰與紙盒自然分解,成為樹的養分,回歸自然。
 魏憶龍議員表示社會傳統的土葬或火葬後的靈骨塔,對辦理後事者,都是一筆不小的開支,而且使用土地,都占去相當的地球面積,其費用少者十數萬元,多者上百萬元。台北市房價不低,市民大嘆「台北居大不易」死後陰宅亦十分昂貴,未見輕鬆,如何處理,實在值得大家來深思。
 推動「樹葬」的觀念除了「節葬」之外,更有環保的觀念。除了減少死人與活人爭地的困擾,節省喪葬費用,由於配合每人種樹的活動,更讓大地增進綠色生機,也讓死者的生命在綠色的成長中,再活一次,意義相當重大(註二十五)。.

參、中國古代喪禮的基本特徵
 由於人類的共同性,各民族在喪禮上有許多相通之處。但由於中國古代獨特的大農業地理條件和大一統的中央集權國家等條件,因而中國傳統的喪禮有自己的民族特點。《周禮•春宮•大宗伯》曰:「以喪禮哀死亡。」三禮之書中相當篇幅是討論儒家喪禮的,如《儀禮》中的「喪服」、「士喪禮」、「既夕禮」、「士虞禮」等篇就是專講喪禮;此外,《周禮》、《禮記》中也有若干記載。喪禮構成周禮的重要內容,周禮是用來治理國家的,因而,喪禮也具有社會治理的功能。
 儒家繼承和發揚了周文化,又自成一個系統,對後世影響深遠。中國傳統的喪禮中浸透了儒家精神,儒家精神構成了二千多年中國傳統喪禮的基調;同時,又深受宗法制度、祖先偶像崇拜以及大農業社會、高度中央集權的國家等因素的影響。產生喪禮的總原則即:「事死如事生,事亡如事存。」並由此產生了中國古代喪禮的一些基本特徵,即「重孝道、明宗法、顯等級、隆喪厚葬」。此外,道家和佛教思想也對中國傳統的喪禮產生了一定的影響。(註十). 二、基督教
 基督教信仰比東方宗教信仰不忌諱死亡,因為他們相信凡事都有上帝美好的旨意安排,也確信他們日後可以和親人在上帝的處所相見,且永遠同在。因此基督徒家庭的殯葬禮儀不同於一般民俗家庭的大傷腦筋,由於每一位基督徒大都有固定的教會聚會,而且每間教會都有牧師或專職的長老、弟兄可以協助,他們在會友蒙主恩召後都會幫忙安排後續事宜,並協助家屬處理,基督徒在親友彌留期或過世時都會先告知教會裡的牧師,因此基督徒親人的安息就比非基督徒的過世,帶給家庭的負擔相對的少了許多。(註十七)
 依中華民國殯葬教育學會理事基督教溫芳生長老提供的資料顯示,基督徒安息後,不用有引魂的儀式,因為他們相信基督徒死後靈魂回歸到他本來住的地方「天家」,所以家裡不用設置靈堂,如有設置則純為讓親友有個追思的地方而已。一般來說,除特殊情況外,基督徒安息後都會先將遺體移至殯儀館安置好,家屬再與牧師及禮儀公司三方面來商討治喪期間及整個安息禮拜的方式與過程。
 基督教殯葬禮儀的入殮、告別(安息)禮拜整個過程約需一小時三十分鐘左右,牧師通常會與家屬商量整個禮拜過程進行的方式。
 告別(安息)禮拜內容有敬拜、感恩、追思、安慰、佈道等項。在安排日期方面,十至十四天左右以內為最佳,通常在安息後七天左右舉行家庭追思禮拜,不需要擇日,只選擇大家比較方便來參加的日子即可,因為基督徒相信每天都是上帝所賜的好日子。在禮堂佈置與用品方面,以實際需要、實用為原則,節省不鋪張,不用祭品,不排罐頭山,不掛輓聯,以素雅白色花材為主。週年追思禮拜,則用教會式或家庭式,內容包括追思、安慰、讚美主。
 墓園方面,多數都安葬於純基督徒墓園,每年省墓方便,而且因信仰相同,也就不需要看風水選方位、不上香、不燒紙錢、免祭品,全部都以鮮花來追思,整個儀式比較整潔、美觀、莊嚴。
 若採土葬,則儀式分為:入殮、告別(安息)禮拜、安葬三階段。告別(安息)禮拜可以在喪宅辦理或移教會辦理均可。若是逝於醫院,則在太平間入殮,再移教堂告別(安息)禮拜、安葬。
火葬則多一道「火化」過程,儀式分為:入殮、告別(安息)禮拜、火化、安葬四階段。也可以先火化再到教會告別(安息)禮拜。. 許多來自評論家的觀點也回應了這段任務內容,他們認為刑求的橋段和崔佛的談話是作為針對美國政府使用刑求 (英语 : Torture and the United States ) 的一種政治評論,但任務本身的內容卻包含了不必要的暴力,同時也是沒有品味的。IGN克薩·麥唐諾(Keza McDonald)認為這段任務是一個有效的諷刺,但實際遊玩時令人感到掙扎與難過,並覺得任務內容「跨越了品味的界線」。[117]Eurogamer的湯姆·布藍威爾(Tom Bramwell)轉寫了一篇小論文,探討任務中的政治探討是否能正當化其暴力與令人不適的本質。他同意《俠盜獵車手》系列本身就頗具爭議特質,而之前的系列作品的第三人稱鏡頭讓玩者能與遊戲中的暴力分離,但「By the Book」中的近距離鏡頭與快速反應事件(QTE)的設計加深了暴力表現的衝擊性。他也提到《決勝時刻:現代戰爭2》中的「No Russian」任務由於缺乏適當的背景脈絡而造成了許多爭議。最後他認為開發者有權利將這段任務放到遊戲中,但他也認為這是一段與遊戲其他內容脫節的「瑕疵橋段」。他认为该场景缺乏足够背景,将其功能概括为“硬伤”[246]。酷刑自由的基斯·贝斯特表示,施刑的角色扮演“线索交叠[247]”。英国工党议员议员基斯·瓦兹对未成年玩家可接触到的这一任务表示关注[248]。汤姆·奇克则为酷刑镜头辩护,与“No Russian”关卡不同和2012年电影《刺杀本·拉登》不同,“By the Book”中酷刑的基本政治评论必定需要暴力内容[34]。. Rockstar Games在2008年4月《俠盜獵車手IV》發售不久後就著手進行《俠盜獵車手V》 的開發[38]。开发工作动用Rockstar North核心团队和Rockstar Games全球工作室员工共千余人[39],RAGE引擎为此彻底改革,绘制距离的渲染能力大大增强[40]。Euphoria和Bullet软件则用来处理额外的动画和渲染任务[41]。全部雖然兩款遊戲都是為了PlayStation 3和Xbox 360平台開發,但由於製作小組隨著時間對於主機硬體越來越熟悉,因此《俠盜獵車手V》的世界有著比《俠盜獵車手IV》更精緻的細節描繪。藝術監製亞倫·蓋博特(Aaron Garbut)曾表示,雖然PlayStation 3和Xbox 360顯得過時硬體已經令人有些厭倦,但是他認為「(本作)最令人驚艷的特色之一是我們處理光影的方式,即使在有所限制的硬體上也能呈現一致的真實光影效果」。[42]副總裁丹·浩瑟(Dan Houser)對這個說法表示贊同,他解釋當初在相對新穎的硬體上開發《俠盜獵車手IV》有些困難,但「現在我們知道硬體的能力了,因此開發進行得更順利也更有趣。」[43]由於Xbox 360使用DVD作為儲存媒體有著容量上的限制,因此Xbox 360版本的《俠盜獵車手V》以雙片DVD的方式發行,並需要在主機的硬碟或外接儲存裝置中安裝8 GB大小的檔案。而使用藍光光碟的PlayStation 3則只需使用一片BD光碟即可。[44]製作小組曾保證兩個版本之間的差別是「微不足道的」,「由於兩個版本是並行開發的,因此玩者將可在PlayStation 3和Xbox 360上都有著同樣的遊玩體驗。」[45][46]分析师估计游戏联合开发和市场营销的预算超过1. 伍、歷代厚喪薄葬禮儀的變遷
 殷商時代重鬼神,肆行「隆喪厚葬」並大量使用人殉、人牲和車馬陪葬,係出於崇尚鬼神的世界觀,他們對鬼神的信仰已達到了非常狂熱的程度。
 周朝開始以「禮」規範殯葬制度,然而荒年時無法執行厚禮,便減省改良稱為「殺禮」。「禮」是規範生者的行為,鬼神觀念在國家政治中已退居次要地位,所以不再提倡厚葬,《周禮•大司徒》中有十二項荒年之政,其中第八項是「殺哀」,就是簡化喪禮的儀節。
 春秋以後,周王室衰落,各諸侯國自行稱王,諸侯王都按照自己的喜好大搞隆喪厚葬,大出風頭,老百姓也傾家盪產辦喪葬。《墨子•節葬篇》與《呂氏春秋•節葬篇》都反映了當時隆喪厚葬的無序狀況。墨子及墨家學派都反對隆喪厚葬,並提出了有關葬埋的具體設想。莊子也反對當時的厚喪隆葬的習俗。到了戰國時期,各諸侯國交戰頻繁,可是當時的隆喪厚葬似乎並未稍減,「陵墓」就是這一時期的產物。秦始皇統一中國後,也開始大修陵墓,將隆喪厚葬推向登峰造極的地步。
 西漢文帝推行「簡喪薄葬」,漢武帝時已建國70餘年,承文景之治休養生息的政策,天下大富,於是宗室有士公卿大夫以下,爭相奢侈。以至漢武帝後期又開始流行隆喪厚葬。東漢光武帝吸取西漢帝陵被盜掘的教訓,一生都在提倡喪葬簡約。然而到了朝代中期,民生富裕,又興起隆喪厚葬的風氣。
 東漢時有進步觀念的思想家王充撰《論衡》,內談薄葬、四諱、譏日、譴時、卜筮等文,詳細敘述當時葬禮的忌諱,他也反對厚葬。然而東漢時代開始流行風水術,將喪禮結合風水,更加失去原始喪禮的純樸意義。當時不少雅士並不信風水之說,王充也是大力抨擊風水的學者,他自己認為《論衡》書中所講的是「葬禮」而非風水術,他也對天人感應、神秘現象、符籙、卜筮、祭祀、鬼神等大為批判。(註十三)
 魏晉南北朝三國時期由於名士們的厭世觀加上數百年的動亂,對隆喪厚葬自然不會有興趣,帝王及貴戚也都崇尚簡約的殯葬儀式。
 唐以後宋、明、清各朝代制禮最為嚴密,國家開始直接干預殯葬。《大唐開元禮》是中國古代禮制的集大成,不僅規定了各級官員的行為準則,而且全面地干預人們的日常生活,尤其是殯葬禮儀。從此以後,殯葬禮儀便趨向制式化,各級官員必須嚴格地遵照國家規定的制度,按死者生前的官職,或死者子孫的官職辦殯葬,違者必究。「儒家精神」和「制式化」是唐以後殯葬的基本特徵,並對後世影響深遠。
唐朝中後期,韓愈打著復興儒家傳統公開反佛,此後,佛教愈益受到中國士人階層的抵制而逐漸失勢。北宋初年,宋太祖詔令「禁喪葬之家不得用道、釋威儀及裝束異色人物前引」,這是國家公開禁止道教和佛教參與喪事。當時官員都能守簡喪薄葬的規定,但地方上的隆喪厚葬已相當嚴重了。
 明洪武曾下詔:「古之喪禮,以哀戚為本,治喪之具,稱家有無。近代以來,富者奢僭犯分,力不足者稱貸財物,誇耀殯送;及有惑於風水,停柩經年,不行安葬。宜令中書省臣集議定制,頒行遵守,違者論罪。」(註十四)可見當時加上風水觀念的厚葬儀式相當泛濫。
 清代大體繼承了明代的這些規定,不過民間的風水說以及隆喪厚葬也相當嚴重,妨礙正常的社會生活,不到50年間,政府曾連下兩詔出面予以糾正。《紅樓夢》中賈府秦可卿的喪事就是清代隆喪的例子。(註十五). Htm
註十七:溫芳生,<基督教喪葬禮儀>,桃園縣生命禮儀研習班手冊,頁G之一,中華民國殯葬教育協會印。
註十八:釋體通,<佛教喪葬禮儀>,中華民國殯葬教育學會桃園縣生命禮儀研習班第三期研習手冊,頁E之一至七。
註十九:楊進郎,<回教的喪葬禮儀>,中華民國殯葬教育學會桃園縣生命禮儀研習班第三期研習手冊,頁P之一至三,依據穆士林手冊改寫。
註二十:依葉長庚<道教喪葬禮儀>,中華民國殯葬教育學會桃園縣生命禮儀研習班研習手冊,頁F一至七資料編寫。
註二十一:以下各種不同形式的葬儀,據楊鴻台《死亡社會學》,上海社會科學院出版社,一九九七,頁三二三。
註二十二:楊鴻台,《死亡社會學》,上海社會科學院出版社,一九九七,頁三二九。
註二十三:楊鴻台,《死亡社會學》,上海社會科學院出版社,一九九七,頁三四一。
註二十四:楊鴻台,《死亡社會學》,上海社會科學院出版社,一九九七,頁三四七。
註二十五:二○○○年五月二十二日,台北北市議員魏憶龍<殯葬文化脫胎換骨從根做起>質詢。
註二十六:據臺北市政府社會局新聞稿,www.       在“取坎填離”“有無互入”的功態中,從心之入于虛無清靜狀態而言之,可謂之“無”;就其虛靜之中氣機發動,似有可象而言之,則可謂之“有”。心之虛無使陽生有象,此乃有中之無,即真無也;氣機有象而不離虛無清靜之境,此乃無中之有,即真有也。從內在的“無爲”的境界而言是“無”,從“無爲”境界的功能妙用而言又是“有”,“無”從“神”之靈明言,“有”從“氣”之活動言,“人之靈明知覺者,即無也,神也。氤氳活動者,即有也,氣也。” [13] 從“氣機之起伏”來看“有無”,還是在有無相對待的層面上來談有無,而“真元”是本源性的“道”一層次,它是超“有無”之對待的,而“有無”皆潛蘊其中,既“不在有無中”,又“不在有無外”。.

3 Comments

 1. Mahler
 2. Ulrich
 3. Grunewald

发表评论

Your email address will not be published. Required fields are marked *